Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo naukowe „Studia de Cultura” związane z Katedrą Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wydawane od 2010 roku, wpisuje się w znaną serię „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis".Periodyk pozytywnie przeszedł proces ewaluacji wedle aktualnego systemu kryteriów i zasad  oceny czasopism naukowych przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 8 punktów (lista B). Czasopismo poświęcone jest szeroko pojętej problematyce medioznawczej i kulturoznawczej, a poszczególne numery mają charakter tematyczny i koncentrują się wokół wybranych zagadnień i metodologii. Kolejne numery tematyczne poświęcone są m.in. zagadnieniom fotografii, praktykom adaptacji kulturowej czy też zjawiskom pogranicznym w kulturze i w jej metodologiach badawczych.
Rocznik ma formułę otwartą: publikuje w nim grono autorów z naszego Instytutu oraz innych ośrodków krakowskich, jak też spora grupa badaczy reprezentujących inne ośrodki naukowe, krajowe i zagraniczne. Obok tekstów uczonych o dużym dorobku, na naszych łamach pojawiają się także publikacje doktorantów.

Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana.
Główne działy:
A.  Rozprawy i studia
B.  Sprawozdania. Kronika naukowa
C.  Recenzje
D.  Rozmowy. Wspomnienia

Wszystkie publikowane artykuły opatrzone są licencją Creative Commons 4.0 a opłata za procedowanie z nadesłanym tekstem nie jest pobierana od poszczególnych autorów.

 

Działy

Rozprawy i studia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Rozmowy, komentarze, recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - Filmowe reprezentacje literatury i świadectw życia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - Ideologia, stereotypy, język

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - W stronę intermedialności

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - ‘Na przecięciu’ mediów

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - Formatowanie przyjemności odbiorczych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - Kultura uczestnictwa, transmedialność, performatyzacja

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - 'Wampiryczna’ kultura masowa

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Fotografia w badaniach społecznych, etnograficznych, antropologicznych i historycznych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

W kręgu adaptacji - Przypadki (twórczej) zdrady

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Kultura i sztuka

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Literatura

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Film

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Język

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Glottodydaktyka

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Fotografia – metody badania i interpretacji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Fotografia w badaniach społecznych, etnograficznych, antropologicznych i historycznych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Fotografia a film

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Internet i okolice

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wokół filmu

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wokół mediów

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wokół kultury

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wspomnienia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Rozprawy i studia - Tożsamość – (nie)Pamięć – (auto)Kreacja

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Rozprawy i studia - Gry tożsamości – praktyki (kontr)kulturowe

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Przestrzenie tekstu – media poznania

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Doświadczenia generacyjne – formy pamiętania i media pamięci

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Dyskusje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wywiady i rozmowy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Publikowane w roczniku „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” prace są poddawane procedurze recenzji zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych.

Pierwszym etapem oceny nadesłanego materiału jest staranne sprawdzenie ich oryginalnosci. Autorzy deklarują w oświadczeniu dla Wydawcy, że zgłoszony tekst jest rezultatem wyłącznie  ich własnej twórczości i nie narusza w żadnym stopniu praw autorskich innych osób.

Autorzy przekazując tekst do publikacji podpisuja "Umowę wydawniczą", w której oświadczają między innymi, że:

a)    utwór, który jest przedmiotem niniejszej umowy, jest rezultatem wyłącznie jego/ich własnej twórczości i nie narusza w żadnym stopniu praw autorskich ani praw pokrewnych (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. 2006.90.631) innych osób, jak również innych praw osób trzecich, a także, że niczyje prawa do utworu (lub jego jakiejkolwiek części) nie zostały pominięte;
b)    jego/ich prawa autorskie do przedmiotowego utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową, zaś wszystkie prawa i roszczenia związane z utworem zostały przez Autora/Autorów uregulowane;
c)    ponosi/szą pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu prawdziwości oświadczeń zawartych w niniejszym paragrafie jak również przejmuje/ją pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia związane z utworem.

W tym etapie stosowana jest także "Procedura zabezpieczania oryginalności artykułów naukowych" wprowadzona zarządzeniem RN/Z.0201-1/2014 przez Prorektora Uczelni  obowiązująca w Uczelni i jej agendach (Wydawnictwo Naukowe UP, Redakcje czasopism).

W drugim etapie, do oceny publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Do recenzji wysyłane są artykuły bez imienia i nazwiska autora. Podobnie anonimowi - do momentu publikacji zbiorczej listy recenzentów - pozostają oceniający prace, zgodnie z modelem double-blind review process. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzenci zwracają szczególną uwagę na spełnianie przez publikację kryteriów naukowych oraz poprawności merytorycznej. Pozytywne opinie recenzentów i dostosowanie się do zawartych w nich sugestii stanowią warunek publikacji. Teksty zaakceptowane do druku podlegają adiustacji merytorycznej i technicznej przez Wydawcę, a także korekcie redakcyjnej i autorskiej. Zasady przygotowania maszynopisu zostały podane w zakładce „Wytyczne dla autorów”. Redakcja – za pośrednictwem Wydawcy - wymaga od Autorów stwierdzenia, iż praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi i jest pracą oryginalną Autora (Autorów). Redakcja ma na celu przeciwdziałanie nieetycznym praktykom, takim jak „ghostwriting" czy „guest authorship”.Formularz recenzji znajduje się w poniższym pliku do pobrania:

http://studiadecultura.up.krakow.pl/files/ANKIETA_RECENZYJNA_SdC.pdf

Pozytywne opinie recenzentów i dostosowanie się do zawartych w nich sugestii stanowią warunek publikacji. Do recenzji wysyłane są artykuły bez imienia i nazwiska autora. Podobnie anonimowi - do momentu publikacji (co najmniej raz w roku) zbiorczej listy recenzentów - pozostają oceniający prace (tzw. "double-blind review process").

Precyzyjny opis zasad recenzowania znajduje się tu:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-2-czerwca-2015-r-w-sprawie-kryteriow-i-trybu-oceny-czasopism-naukowych.html

Recenzenci 2012-2016

1. Prof. dr hab. Bolesław Faron, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
2. Doc. Katarina Fichnova, Uniwersytet Konstantina Filozofa w Nitrze, Słowacja
3. Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński
4. Dr hab. prof. nzw. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0)

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Archiwizowanie

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.