Zapożyczenia z języków romańskich – gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów i italianizmów w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Agnieszka Jasińska

Abstrakt


Borrowings from Roman languages – worse borrowings?
The role of galicizms and italianizms in teaching polish as a foreign language

This article is an attempt to draw readers’ attention on the role of borrowings from Roman languages in teaching Polish as a foreign language. Those borrowings are a large, but still underestimated group in lexical supply of Polish. Author has shown the results of her research concerning ability to recognize Roman borrowings among people learning Polish as a foreign language at basic level and her conclusions made from the research.


Słowa kluczowe


język polski jako obcy, zapożyczenia z języków romańskich, nauczanie słownictwa, rozumienie tekstu, transfer pozytywny i negatywny, autonomia w uczeniu się języków obcych, polish as a foreign language, borrowings from Roman languages, teaching vocabulary

Bibliografia


A1 – elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym, oprac. W. Martyniuk, Kraków 2004.

Achtelik A., Serafin B., Miło mi panią poznać, Katowice 2003.

Bajerowa I., Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Warszawa 2005.

Borejszo M., Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie, Poznań 2007.

Cienkowski W., Wpływy i zapożyczenia obce w powojennej polszczyźnie pisanej, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978.

Cyran W., Mechanizm zapożyczania wyrazów w języku polskim, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowe 1974, nr 20.

Dakowska M., Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa 1990.

Damborskỳ J., Wyrazy obce w języku polskim, „Poradnik Językowy” 1974, z. 7.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.

Haastrup K., Lexical Inferencing Procedures or Talking About Words, Tübingen 1991.

Intercomprehension in Language Teacher Education, http://www.kleven.org/ilte/report/report_part5.html#5_2, [dostęp 1.05.2011].

Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, Warszawa 1999.

Komorowska H., Metody badań empirycznych w glottodydaktyce, Warszawa 1982.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2001.

Komorowska H., Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego, Warszawa 1977.

Kurkowska H., Zapożyczenia semantyczne we współczesnej polszczyźnie, w: tejże, Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa 1991.

Kurs Edynburski Językoznawstwa Stosowanego, red. J.B.P. Allen, S. Pit Corder, Warszawa 1983.

Maćkiewicz J., Co to są tzw. internacjonalizmy, „Język Polski” 1984, nr 3.

Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta, Kraków 2006.

Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiärsprachenlernen – Deutsch nach Englisch, Hrsg. B. Hufeisen, G. Neuner, Strasbourg 2003.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2008.

Miodunka W., Cześć, jak się masz. Spotkamy się w Polsce, Kraków 2006.

Porayski-Pomsta J., Słownictwo pochodzenia obcego w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza, „Poradnik Językowy” 2006, nr 4, s. 62.

Porayski-Pomsta J., Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie. Charakterystyka strukturalno-semantyczna, „Poradnik Językowy” 2007, nr 5.

Psycholingwistyka, red. J.B. Gleason, N.B. Ratner, Gdańsk 2005.

Rybicka H., Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa 1976.

Seretny A., Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków 2011.

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, red. W. Kopaliński, Warszawa 1968.

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, red. W. Kopaliński, Warszawa 2007.

Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2008.

Walczak B., Galicyzmy w polszczyźnie na tle historii związków polsko-francuskich, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, ŁTN, t. XXXII, 1986.

Walczak B., Wpływ języka francuskiego na system gramatyczny polszczyzny, „Studia Polonistyczne”, III, 1976.

Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999.

Waszakowa K., Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa 2005.

Witaszek–Samborska M., Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie, Poznań 1993.

Zawadzka A., Jak uczyć języka polskiego jako kolejnego języka obcego, w druku.

Zgółkowa H., Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, Poznań 2008.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.