Elektroniczne teksty: recykling kultury i zbiorowej tożsamości

Anna Ślósarz

Abstrakt


Maleje czytelnictwo książek, prasy, rola doświadczenia. Współczesną zbiorową tożsamość odzwierciedlają teksty elektroniczne. Przejawiają się w nich różne tożsamości: cywilizacyjna, kulturowa, religijna, narodowa, rodzinna, płciowa, zawodowa, artysty i sztuki. Teksty kultury są jednak wyrwane z macierzystych kontekstów. Ulegają recyklingowi. Pośpieszne przeglądanie cyfrowych zasobów ogranicza ich przeżywanie, a media sprowadzają interakcje użytkowników do konwersacyjnych archetypów. Ludzie nie potrafią twórczo uczestniczyć w słabo rozumianych interakcjach. Zbiorowe tożsamości w Sieci strukturalizuje technologia.

Słowa kluczowe


tożsamość zbiorowa, teksty elektroniczne, kontekst, przeglądanie, zasoby, media społecznościowe, archetypy konwersacyjne, collective identity, digital texts, context, browsing, resources, social media, conversational archetypes

Bibliografia


Amk. 2013. „Kolejny zakaz zasłaniania twarzy”. Rzeczpospolita 23 września. Dostęp 1 sierpnia 2014. http://www.rp.pl/artykul/1050644.html.

Appadurai Arjun. 2005. Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Zbigniew Pucek (przeł.). Kraków: Universitas.

Barthes Roland. 1957. Mythologies. Paris: Seuil. Wyd. pol. Barthes Roland. 2000. Mitologie, Adam Dziadek (przeł.), Krzysztof Kłosiński (wstęp). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Baudrillard Jean. 1982. À l’Ombre des majorités silencieuses, ou la fin du social. Paris: Gallimard. Wyd. pol. Baudrillard Jean. 2006. W cieniu milczącej większości albo kres sfery społecznej, Sławomir Królak (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Baudrillard Jean. 1981. Simulacres et simulation. Paris: Galilee. Wyd. pol. Baudrillard Jean. 2005. Symulakry i symulacja, Sławomir Królak (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Benjamin Walter. 1972. Dzieło sztuki w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji. W Estetyka i film, Alicja Helman (red.), 151–183. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Bolter Jay David. 1984. Turing’s Man: Western Culture in the Computer Age. Chapel Hill: U of North Carolina Press.

Bruce Steve and Steve Yearley. 2006. The Sage Dictionary of Sociology. London: SAGE Publications Ltd.

Burdzik Tomasz. 2012. „Przestrzeń jako składnik tożsamości w świecie globalizacji”. Kultura – Historia – Globalizacja (11) : 13–27.

Burszta Wojciech Józef. 2013. Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

Castells Manuel. 2009. Społeczeństwo sieci, Mirosława Marody i in. (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chateau Dominique. 2007. Efekt zappingu. W Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, Andrzej Gwóźdź (red.), 153–164. Kraków: Universitas.

Culler Jonathan. 2002. Teoria literatury, Maria Bassaj (przeł.). Warszawa: Prószyński i S-ka.

Dobek-Ostrowska Bogusława. 2011. Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Edensor Tim. 2004. Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Agata Sadza (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fiske John. 1987. Television Culture. London: Methuen.

Flader-Rzeszowska Katarzyna. 2014. “The Aesthetics of Dream and Fairly Tale at the Service of a New Russia Founding Myth. The Opening Ceremony of Sochi Olympics 2014”. Kultura – Media – Teologia (17) : 9–21.

Florida Richard. 2002. The Rise of Creative Class. New York: Three Rivers Press.

Gergen Keneth Jay. 2009. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Mirosława Marody (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goban-Klas Tomasz. 2005, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Godzic Wiesław. 1996. Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków: Universitas.

Greenblatt Stephen. 2006. Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, Krystyna Kujawińska-Courtney (red. i wstęp). Kraków: Universitas.

Guilbault Jocelyne. 2006. On Redefining the ‘Local’ through World Music. In Ethnomusicology: A Contemporary Reader, ed. Jennifer C. Post, 137–146. New York: Routledge.

Halavais, Alexander M. Campbell. 2012. Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, Tomasz Płudowski (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Haraway Donna. 2003. „Manifest cyborgów: nauka, technologia i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych”, Sławomir Królak i Ewa Majewska (przeł.). Przegląd Filozoficzno-Literacki 1 (3) : 49–89.

Huntington Samuel P. 2005. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Hanna Jankowska (przeł.). Warszawa: Muza.

Jenkins Henry. 2007. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Małgorzata Bernatowicz i Mirosław Filiciak (przeł.). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Jougleux Philippe. 2012. “Identity Theft and Internet”. International Journal Liability and Scientific Enquiry 5 (1) : 37–45.

Kaplan Benjamin M. 1985. “Zapping – the Real Issue is Communication”. Journal of Advertising Research. 25 (2) : 9–12.

Keen Andrew. 2007. Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Małgorzata Bernatowicz i Katarzyna Topolska-Gharlani (przeł.). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kelemen Mihaela and Warren Smith. 2001. “Community and Its Virtual Promises: a Critique of Cyber Libertarian Rhetoric”. Information, Communication & Society 4 (3) : 370–387.

Kerckhove de Derrick. 2001. Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Witold Sikorski i Piotr Nowakowski (przeł.). Warszawa: Mikom.

Kołakowski Leszek. 1999. „O tożsamości zbiorowej”. W Moje słuszne poglądy na wszystko, 136–148. Kraków: Znak.

Konicka Hanna. 2008. „Przeżycie literackie w dobie kultury medialnej. Kognitywistyczne przesłanki komunikacji”. Teksty Drugie (3) : 166–173.

Krzysztofek Kazimierz. 2006. Społeczeństwo w dobie Internetu: refleksyjne czy algorytmiczne? W Re: Internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje, Łukasz Jonak i in. (red.), 19–41. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kubiński Grzegorz. 2008. Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Levy Pierre. 1997. Collective Intelligence. Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Robert Bononno (trans.). Cambridge: MA.

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2004. Polacy w nowej semiosferze. O perswazyjnych aspektach kultury popularnej. W Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Rafał Garpiel i Katarzyna Leszczyńska (red.). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Maffesoli Michael. 1988. Le Temps des Tribus. Le Déclin de l’Individualisme Dans les Sociétés de Masse. Paris: Librairie Méridien/Klincksieck.

Majewska Ewa. 2006. Między cyberfeministycznym imaginarium a emancypacją społeczną.

Próba rekonstrukcji podmiotu cyborgicznego. W Re: Internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpretacje, Łukasz Jonak i in. (red.), 281–304. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

McLuhan Marshall. 1975. Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka; Galaktyka po Gutenbergu; Poza punktem zbiegu. W Wybór pism, Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka; Galaktyka po Gutenbergu; Poza punktem zbiegu. Karol Jakubowicz (przeł.), 43–209. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Miczka Tadeusz. 2007. Od sobości do tożsamości medialnej i wirtualnej. W (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, t. 1, Marek Sokołowski (red.), 143–156. Olsztyn: Algraf.

Mikułowski-Pomorski Janusz. 2008. Zmieniający się świat mediów. Kraków: Universitas.

Münkler Herfried. 2004. Wojny naszych czasów, Krzysztof Matuszek (przeł.). Kraków: WAM.

Noelle-Neumann Elisabeth. 1980. Die Schweigespirale: öffentliche Meinung, unsere soziale Haut. München, Zürich: Piper.

Nowosielska Agata. 2014. „Sztuką jest to, co się za sztukę uważa”. Dostęp 9 lipca 2014. http://www.nowosielska.com/przykladowa-strona/sztuka-jest-to-co-sie-za-sztuke-uwaza.

Ong Walter J. 1992. Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Józef Japola (przeł.). Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pearson David E. 1995. „Community and Sociology”. Sociology 32 (5) : 44–50.

Przywara Barbara. 2004. Cyberspołeczności czy wirtualne zbiorowości? W Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość? II ogólnopolska konferencja, Kraków 30 maja 2003, Lesław H. Haber (red.). Kraków: Tekst–Graf.

Rheingold Howard. 1993. Virtual Community Homesteading on the Electronic Frontier. Boston: Addison Wesley.

Ricoeur Paul. 1992. Filozofia osoby, Małgorzata Frankiewicz (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Schlesinger Philip. 1987. “On National Identity: Some Conceptions and Misconceptions Criticized”. Social Science Information 26 (2) : 219–264.

Smith Marc A., Lee Rainie, Ben Shneiderman and Itai Himelboim. 2014. “Mapping Twitter Topic Networks: From Polarized Crowds to Community Clusters”. Dostęp 1 sierpnia 2015. http://www.pewinternet.org/2014/02/20/mapping-twitter-topic-networks-frompolarized-crowds-to-community-clusters/.

Spengler Oswald. 1920. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse Einer Morphologie der Weltgeschichte. Erster Band: Gestalt und Wirklichkeit. München: Oskar Beck.

Szóstak Anna. 2014. „Słowo kontra obraz. Świadomość mityczna a kwestia (nie)czytania“. Polonistyka 8 : 8–11.

Sztuczne Fiołki. 2014. wpis z 14 czerwca. Dostęp 30 czerwca 2014. https://www.facebook.com/SztuczneFiolki.

Szuba Tadeusz, Paweł Polański, Paweł Schab and Paweł Wielicki. 2011. On Efficiency of Collective Intelligence Phenomena. In Transactions on Computational Collective Intelligence III, Ngoc Thanh Nguyen (ed.), 50–73. Wroclaw: University of Technology.

Trzebiński Jerzy. 2002. Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W Narracja jako sposób rozumienia świata, Jerzy Trzebiński (red.), 17–42. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Vertovec Steven. 2009. Transnationalism. London and New York: Routledge/Taylor & Francis Group.

Zacher Lech W. 2009. Odrealnienie człowieka i jego świata. Wstępne uwagi i refleksje. W Człowiek a światy wirtualne, Andrzej Kiepas, Mariola Sułkowska i Magdalena Wołek (red.), 31–41. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.