'Gender mainstreaming' w polityce – 'gender budgeting' w ekonomii. Europejskie programy aktywizacji społecznej kobiet

Justyna Tomczyk

Abstrakt


Artykuł przedstawia teoretyczne założenia i praktyczne zastosowania gender mainstreaming i gender budgeting. Są to programy wyrównawcze, inicjowane przez Unię Europejską, których celem są aktywizacja obywatelska oraz promowanie takich wartości jak: równość, konsensus, dialog i porozumienie, sprawiedliwe traktowanie, proporcjonalny podział i dystrybucja dóbr lub kapitałów (nie tylko finansowych, lecz także kulturowych i społecznych). Programy te obejmują szereg zinstytucjonalizowanych instrukcji i zaleceń, stworzonych po to, by poprawić sytuację społeczno-polityczno-ekonomiczną wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Ukierunkowanie na kobiety wynika z faktu, że w wielu krajach członkowskich UE (pomimo obowiązującego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz istnienia licznych instytucji stojących na jego straży) stanowią one grupę defaworyzowaną i marginalizowaną w sferze publicznej.

Słowa kluczowe


Unia Europejska, kobiety, równość płci, gender mainstreaming, gender budgeting, polityka, The European Union, women, gender equality, gender mainstreaming, gender budgeting, policy

Bibliografia


Agacinski S. 2000. Polityka płci, M. Falski (przeł.). Warszawa.

Bałandynowicz-Panfil K., U. Opacka. 2005. Gdańska inicjatywa budżetowania pod kątem płci. Analiza Gender Budget. Gdańsk.

Bojar H. 2000. Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej. Wrocław.

Boruta I. 1996. Równość kobiet i mężczyzn w pracy w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej. Implikacje dla Polski. Łódź.

Bradley H. 2008. Płeć, E. Chomicka (przeł.). Warszawa.

Florek L. 2001. Równość traktowania mężczyzn i kobiet. W Równość Praw Kobiet i Mężczyzn, Warszawa.

Głąbicka K. 2002. Europejska przestrzeń socjalna. Zarys problematyki. Warszawa.

Graff A. 2001. Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa.

Grzybek A. 2008. Gender mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał?. Warszawa.

Hardy J. 2010. Nowy polski kapitalizm, A. Czarnecka (przeł.). Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Henderson H. 2006. Nieopłacalna praca kobiet – jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa. Łódź.

Humm M. 1993. Słownik teorii feminizmu. Warszawa.

Ornacka K., J. Mańka. 2011. Gender mainstreaming w wybranych obszarach dyskryminacji w Polsce. W Gender w społeczeństwie polskim, K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.). Kraków: Wyd. Nomos.

Pacześniak A. 2006. Kobiety w Parlamencie Europejskim. Przełamywanie stereotypu płci w polityce. Wrocław.

Pisier E. 2001. „Płeć nie jest gwarancją”. OśKA (2).

Dijkstra A.G., J. Plantega (red.). 2003. Ekonomia i płeć, A. Grzybek (przeł.). Gdańsk: Wyd. GWP.

Rees T., Gender Mainstreaming: Misappropriated and Misunderstood? http://www.rs.boell.org/downloads/Gender_Mainstreaming_Web_EN(1).pdf#page=6

Ślęczka K. 1999. Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Katowice.

Tomczyk J. 2010. Kobieta w polityce – podmiot marginalizowany? A. Rosół, M.S. Szczepański (red.). Tolerancja. Studia i Szkice, tom XV. Częstochowa.

Tong R.P. 2002. Myśl feministyczna, J. Mikos, B. Umińska (przeł.). Warszawa.

Unmüßig B. 2005. Nachdenken üßer Gender Mainstzg. Bilanz einen radikalen geselleschaftspolitischen Konzepts zehn Jahre nach der Weltfrauenkonferenz in Peking, HBS concept paper

Walter G.S., W.S. Cookiem, Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, M. Kacmajor (przeł.). Gdańsk: Wyd. GWP

West C., D.H. Zimmerman. Doing Gender”. W Doing Gender, Doing Difference: Inequality, Power, and Institutional Change, S. Fenstermaker, C. West red. New York: Routledge.

Wolska K. 2008. UE a równość płci, www.kobieta.gov.pl.

Wóycicka I. 2004. Women in the Polish Retirement System. W Gender and Economic Opportunities in Poland: Has Transition left Women Behind? World Bank, Report Nr 29205.

Zielińska E. 2001. Sytuacja kobiet w świetle zmian legislacyjnych okresu transformacji. W Kobiety na przełomie wieków: nowy kontrakt płci? M. Fuszara (red.). Warszawa.

Znaniecki F. 1992. Nauki o kulturze, J. Szacki (przeł.). Warszawa.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.