"Public lending right" jako narzędzie wspierania twórczości narodowej. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wynagrodzenia za użyczenie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne

Aleksandra Bagieńska-Masiota

Abstrakt


Artykuł porusza problematykę wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w 2015 r. instytucji Public Lending Right ( PLR). Instytucja ta wywodząca się z kultury prawnej XIX-wiecznej zachodniej Europy polega na wynagradzaniu twórców z tytułu bezpłatnych użyczeń ich książek dokonywanych w bibliotekach. W artykule omówione zostały podstawowe uregulowania polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie PLR w następujących aspektach: instytucje objęte PLR; podmioty uprawnione do otrzymania wynagrodzenia, sposób obliczenia opłaty z tytułu użyczenia egzemplarzy i jej wysokość; płatnik; zarządzający funduszem.

Słowa kluczowe


dozwolony użytek publiczny, Public lending right, opłata za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne, public fair use, public lending rights, fees for lending copies of works by public libraries

Bibliografia


Barta Janusz, Ryszard Markiewicz. 2013. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Warszawa: Lex Wolters Kluwer : 113–114.

Flisak Damian. 2015. Komentarz do art. 10 u prawo autorskie. W Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Marek Bukowski, Damian Flisak, Zbigniew Okoń, Paweł Podrecki, Janusz Raglewski, Sybilla Stanisławska-Kloc, Tomasz Targosz. Lex Wolters Kluwer. Dostęp z dnia 22 lutego 2016 r. www.wolterskluwer.pl

Kurowska Anna. 2009. „Problem implementacji dyrektywy 2006/115/WE w zakresie public lending right”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 (60–75). Dostęp 22 lutego 2016. http://www.lex.pl/akt/-/akt/problem-implementacji-dyrektywy-2006115we-w-zakresie-public-lending-right

Szczotka Jerzy. 2013. Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji. LEX Wolters Kluwer : 58−59.

Ślęzak Piotr. 2003. „Emisja filmu przez stację telewizyjną «na zamówienie» widza”, Państwo i Prawo 9 : 99.

Traple Elżbieta. 2010. Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer : 52.

Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona). Dziennik Urzędowy UE z dnia 27 grudnia 2006 r. L376/28.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r., w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczania w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia. Dziennik Ustaw z 2015 poz. 1924.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dziennik Ustaw z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dziennik Ustaw z 1997 r. nr 85 poz. 539 z późn. zm.

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 201 poz. 1540 z późn. zm.

Źródła internetowe

eIFL-IP Podręcznik prawa autorskiego dla bibliotekarzy. Przekład i przystosowanie do polskiego prawa Barbara Szczepańska. Dostęp 22 lutego 2016. http://www.eifl.net/sites/default/files/resources/201409/7_pol_plr.pdf

Książki w codziennym życiu Polaków Raport z badania Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”. 2015. Warszawa : 63. Dostęp 22 lutego 2016.

http://www.pik.org.pl/upload/files/Ksiazki%20w%20codziennym%20zyciu%20Polakow%20-%20PIK%202015.pdf

Materiały dodatkowe w sprawie Public Lending Right. IFLA Committee on Copyright and Other Legal Matters (CLM). Dostęp 22 lutego 2016. http://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/publiclendingright-backgr-pl.pdf

Narodowy Program Kultury „Promocja czytelnictwa i rozwój sektora książki” na lata 2004–2013. 2004. Warszawa : 60. Dostęp 22 lutego 2016. http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/NPK_Czytelnictwo.pdf

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz grach hazardowych, Druk 3449. Dostęp 22 lutego 2016. www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3499


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.