La concettualizzazione metaforica delle emozioni nella lingua italiana

Edyta Bocian

Abstrakt


L’obiettivo dell’articolo è quello di analizzare i mezzi metaforici esistenti nella lingua italiana volti a verbalizzare le emozioni. L’analisi è stata effettuata ricorrendo alla teoria cognitiva della metafora di Lakoff e Johnson su un corpus che consta di risorse metaforiche convenzionali presenti nei dizionari italiani monolingue. Nello specifico si è cercato di delineare un quadro della concettualizzazione emotiva in italiano, riflettendo su problematiche quali i domini origine adoperati, i possibili limiti posti alla concettualizzazione, nonché l’immagine linguistica che scaturisce dalle emozioni.

Metaforyczna konceptualizacja uczuć w języku włoskim

Celem artykułu było dokonanie analizy metaforycznych środków ekspresji dostępnych w języku włoskim w obrębie werbalizacji emocjonalnej. Analiza ta została przeprowadzona przy odwołaniu do kognitywnej teorii metafory Lakoffa i Johnsona oraz w oparciu o korpus obejmujący konwencjonalne zasoby metaforyczne odnotowane we włoskich słownikach jednojęzycznych. W szczególności, Autorka skupiła się na odzwierciedleniu konceptualizacji emocjonalnej w języku włoskim, snując refleksję nad takimi problemami jak: domeny źródłowe, możliwe ograniczenia w ramach metaforycznego rzutowania oraz językowy obraz emocji.


Słowa kluczowe


emozioni, concettualizzazione, metafora

Bibliografia


Aristotele. Retorica e Poetica, edizione del 2004 a c. di M. Zanatta, Torino.

Black M. 1983. Modelli, archetipi, metafore, Parma.

Chatar-Moumni N. 2013. “L’expression verbale des émotions: présentation”. Langue française 180 (4) : 3–12.

Danesi M. 2001. Lingua, metafora, concetto. Vico e la linguistica cognitiva, Bari.

Dobrzyńska T. 1988. Katachreza „inopiae causa”, [in:] Studia o tropach I, a c. di T. Dobrzyńska, Wrocław: 55–66.

Kövecses Z. 1998. Kognitywny model gniewu, [in:] Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, a c. di W. Kubiński & R. Kalisz & E. Modrzejewska, Gdańsk: 104–137.

Krzeszowski T. 1998. Aksjologiczne aspekty metafor, [in:] Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, a c. di W. Kubiński & R. Kalisz & E. Modrzejewska, Gdańsk: 80–103.

Lakoff G. & Johnson M. 1998. Metafora e vita quotidiana, trad. P. Violi, Milano.

Nowakowska-Kempna I. 2000. Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Część II. Data, Warszawa.

Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. 1966. Trattato dell’argomentazione: la nuova retorica, Torino.

Pajdzińska A. 1999. Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata, [in:] Językowy obraz świata, a c. di J. Bartmiński, Lublin: 83–101.

Searle J. 1993. Metaphor, [in:] Metaphor and thought, a c. di A. Ortony, Cambridge: 83–111.

Wierzbicka A. 1971. Kocha lubi szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa.

Dizionari consultati con le abbreviazioni:

[DO]: Devoto G., Oli G.C. 2009. Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana, Milano, versione elettronica.

[DC]: Tiberii P. 2012. Dizionario delle collocazioni. Le combinazioni delle parole in italiano, Bologna, versione elettronica.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.