Metal-morfozy. O języku dziennikarstwa metalowego w miesięczniku „Rock’N’Roll” w latach 1990–1991

Tomasz Florczyk

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.10.3.13

Artykuł jest próbą analizy języka dziennikarstwa redaktorów muzycznych zajmujących się różnymi odmianami muzyki metalowej w miesięczniku „Rock’N’Roll” ukazującego się w latach 1990–1991. Okres po transformacji ustrojowej jest szczególnie interesujący dla rozwoju muzycznego dziennikarstwa, a magazyn „Rock’N’Roll” był najodważniejszym muzycznym periodykiem tamtych czasów. Cykle artykułów, recenzje koncertów, recenzje płyt, próby analizy zjawiska składają się na intrygujący obraz tego okresu w rozwoju muzycznej świadomości rodzimych odbiorców heavy metalu.


Metal-morphoses On the language of metal journalism in the monthly ”Rock’N’Roll” in 1990-1991

This article is an attempt at analyzing the language of journalists dealing with different types of metal music in the “Rock’N’Roll” magazine, which appeared in 1990-1991. The period after the transformation of the system in Poland is particularly interesting because of the development of music journalism, and the ”Rock’N’Roll” seems to be the bravest music magazine of that time. Cycles of articles, concert reviews, disc reviews, analysis of the phenomenon – all of them constitute a very intriguing picture of this period in the development of musical awareness of Polish heavy metal audience.


Słowa kluczowe


„Rock’N’Roll”, muzyka metalowa, publicystyka muzyczna, pisma rockowe, metal music, music journalism, rock magazines

Bibliografia


Baran Dariusz. 2005. „Ogólnomuzyczne czasopisma rozrywkowe. Od «Non Stopu» do «Teraz Rocka»”. Zeszyty Prasoznawcze nr 1–2. 181–182.

Czapliński Przemysław. 2007. Powrót centrali: literatura w nowej rzeczywistości. Kraków.

Dylan Bob, 2017. Duszny kraj. F. Łobodziński (przeł.). Wrocław.

Łobodziński Filip. 1990. „Metal-morfozy. United Colors of Vernon: Living Colour”. Rock’N’Roll nr 12.

Mikosz Joanna. 2012. „Segmentacja polskiej prasy muzycznej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica nr 17. 147–161.

„Rock’N’Roll” (podpisane: r’n’r). 1990. „Rock’N’Roll” 001/90. Sankowski Robert. 2015. „Pół wieku kasety”. http://muzyka.onet.pl/pop/pol-wieku-kasety/1k347x [dostęp: 31.10.2017].

Sarna Paweł. 2013. „Czasopisma społeczno-kulturalne w perspektywie długiego trwania”. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6957/Sarna_P%20-%20Czasopisma%20spo%C5%82eczno-kulturalne%20w%20perspektywie.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 31.10.2017].

Trudzik Artur. 2014. „«Tylko Rock» 1991–2002”. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3 (219). 565–591.

Trudzik Artur. 2017. Polska prasa muzyczna w dobie transformacji ustrojowej. „Tylko Rock” 1991–2002. Gdańsk.

Urbaniak Paweł. 2013. „Finansowanie pism kulturalnych w Polsce Ludowej i po 1989 roku na przykładzie Wrocławia”. Rocznik Historii Prasy Polskiej T. XVI, Z. 1(31). 641–645.

Wacławiak Krzysztof.1990. „Slayeryzmy”. Rock’N’Roll nr 12. 4–5.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.