Postprawda w dyskursie publicznym w kontekście logiki klasycznej i logiki rozmytej

Mirosław Lakomy

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.11.1.1

W pracy zaprezentowano dwa nurty dyskusji na temat postprawdy. Pierwszy konserwatywno-krytyczny, zasadzający się na konieczności odrzucenia tego pojęcia jako nienaukowego i szkodliwego. W tym kontekście uznano bowiem, iż termin ten jest sprzeczny z dorobkiem filozofii, logiki klasycznej i nauki społecznej Kościoła katolickiego. Drugi z kolei nurt–liberalno-kontraktualistyczny – poszukuje uzasadnienia dla zjawiska postprawdy w logice nieklasycznej, trójwartościowej i rozmytej.

Post-truth in public discourse in the context of classical logic and fuzzy logic
The work presents two trends of discussion on post-truth. The first is conservatively critical, based on the necessity of rejecting this concept as unscientific and harmful. In this context, it was recognized that this term contradicts the achievements of philosophy, classical logic and the social teaching of the Catholic Church. The second in the current – liberal – countercurrent – seeks to justify the phenomenon of post-truth in non-classical, trivalent and fuzzy logic.

 


Słowa kluczowe


postprawda, logika klasyczna, logika trójwartościowa, logika rozmyta, kontraktualizm, post-truth, classical logic, trivalent logic, fuzzy logic, counter-actuality

Bibliografia


Arystoteles. Metafizyka. Księga IX. http://classics.mit.edu/Aristotle/metaphysics.9.ix.html.

Bigaj Tomasz. 1997. „Uwagi o logice trójwartościowej”. Filozofia Nauki nr 5(3). 113–121.

Borkowski Ludwik. 1990. „W sprawie intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza”. Studia Logiczne nr 37/38(1). 325–336.

Borkowski Tadeusz. 2018. Brzytwa Ockhama przeciwko postprawdzie. W Postprawda. Spojrzenie krytyczne. T. Grabowski, K. Oświecimski, M. Lakomy, A. Pohl (red.). Kraków. 25–40.

Borowski Marian. 1922. „Przedmioty względne i bezwzględne”. Przegląd Filozoficzny nr 25(3). 316–352.

Heinzmann Richard. 1999. Filozofia średniowieczna. Kęty.

Jelonek Barbara Anna. 2014. Idea umowy społecznej. Wrocław.

Komputer kwantowy. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer_kwantowy.

Kuzniecow B.G. 1969. Otnositielnost. Moskwa.

Legowicz Jan. 1986. Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa.

Logika rozmyta (hasło). W Encyklopedia PWN. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/logika-rozmyta;3969301.html [dostęp: 12.05.2018].

Łukasiewicz Jan. 1997. „Logika i problem podstaw matematyki”. Fliozofia Nauki nr 5/3. 147–162.

Skoczypiec Sebastian. 2009. Metody prognozowania. Podstawy logiki rozmytej (prezentacja do wykładu). http://m6.pk.edu.pl/materialy/mp/MP_06_logika_rozmyta.pdf [dostęp: 12.05.2018].

NASA Live. 2017. Official Stream of NASA TV. https://www.youtube.com/watch?v=wwMDvPCGeE0 [dostęp: 9.05.2017].

Pabjan Tadeusz. 2006. Zasada względności ruchu w nauce przedkopernikańskiej. Tarnowskie Studia Teologiczne nr 15(2). 15–28.

Pichola Ewa Agnieszka. 2018. Refleksja nad detronizacją prawdy i postprawdą w kontekście wybranych tekstów D. von Hildebranda. W Postprawda. Spojrzenie krytyczne. T. Grabowski, K. Oświecimski, M. Lakomy, A. Pohl (red.). Kraków. 313–326.

Płoszczyniec Antoni. 2018. Zbędność i szkodliwość pojęcia postprawdy. W Postprawda. Spojrzenie krytyczne. T. Grabowski, K. Oświecimski, M. Lakomy, A. Pohl (red.). Kraków. 141–166.

Pogonowski Jerzy. [b.d.]. Zagadki. Figle logiczne 2: Paradoksy. http://logic.amu.edu.pl/images/9/9b/Fig2log.pdf [dostęp: 9.05.2018].

Presupozycja (hasło). W Słownik Języka Polskiego. https://sjp.pl/presupozycja [dostęp: 9.05.2018].

Privitera Salvatore. 1994. Contrattualismo e neocontrattualismo. W Dizionario di Bioetica. S. Leone, S. Privitera (red.). Palermo.

Roskal Zenon E. 2002. Astronomia matematyczna w nauce greckiej. Lublin.

Tesich Steve. 1992. A Government of Lies. „The Nation”. 13.06.1992. https://drive.google.com/file/d/0BynDrdYrCLNtdmt0SFZFeGMtZUFsT1NmTGVTQmc1dEpmUC1z/view [dostęp: 9.05.2018].

„The Flat Earth Society”. 2016. https://theflatearthsociety.org/home/ [dostęp: 9.05.2018].

Tomasz z Akwinu. 2000. Suma teologiczna w skrócie. Warszawa.

Wieczorkowski Michał. 2018. Postprawda jako skutek kryzysu oświeceniowego rozumu. W Postprawda. Spojrzenie krytyczne. T. Grabowski, K. Oświecimski, M. Lakomy, A. Pohl (red.). Kraków. 253–278.

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. 2003. t. 16. Warszawa.

Word of the Year. 2016. Oxford Dictionaries. https://en.oxforddictionaries.com/word-ofthe-year/word-of-the-year-2016 [dostęp: 9.05.2018].


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.