Postprawda jako narzędzie konstruowania rzeczywistości: przykład Amber Gold

Monika Bogacz, Marek Pieniążek

Abstrakt


DOI 10.24917/20837275.11.1.9

Autorzy diagnozują współczesność jako zdominowaną przez medialne kreacje, koncentrują się przy tym na pojęciu postprawdy. Wskazują na sposoby konstruowania wiarygodnych obrazów rzeczywistości poprzez specjalne strategie marketingowe i medialne. Wszechobecne technologie „wytwarzania pragnień” tworzą społeczeństwo, w którym erozja zaufania zwiększa wpływ emocji na podejmowane decyzje. Afekty w połączeniu z anonimowością i brakiem odpowiedzialności oraz chęcią zysku wytwarzają efekt postprawdy, wykorzystany np. w stworzeniu tzw. piramidy finansowej spółki Amber Gold. Autorzy analizują materiały reklamowe i język perswazji użyty w kreowaniu oferty tej firmy oraz obrazu marki.


Post-truth as a tool for constructing reality: the example of the Amber Gold
The authors diagnose the present day as dominated by media creations, and draw attention to the concept of post-truth. They show how to construct reliable images of reality through special marketing and media strategies. The ubiquitous technologies of “creating desires” form a society in which the erosion of trust increases the influence of emotions on the decisions we made. Affects, combined with anonymity and lack of responsibility and the desire for profit, produce a post-truth effect, used, for example, in the creation of the so-called the financial pyramid of Amber Gold. The authors analyze advertising materials and the language of persuasion used in creating the company’s offer and brand image.


Słowa kluczowe


postprawda, kultura, media, zarządzanie, promocja, post-truth, culture, management, promotion

Bibliografia


Bauman Zygmunt. 2006. Płynna nowoczesność. T. Kunz (przeł.). Kraków.

Baudrillard Jean. 2005. Symulakry i symulacja. S. Królak (przeł.). Warszawa.

Black Mirror: Bandersnatch. 2018reż. David Slade, Wlk. Brytania, USA: Netflix.

Bratkowski Jerzy. 2018. Prawda jako dobro wspólne i jako kapitał społeczny. W Postprawda jako zagrożenia dla dyskursu publicznego, T.W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski (red. nauk.). Kraków. 15–44.

Celiński Piotr. 2013. Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych. Lublin.

Doliński Dariusz. 2003. Psychologiczne mechanizmy reklamy. Sopot.

Gergen J. Kenneth. 2009. Nasycone ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym. M. Marody (przeł.). Warszawa.

Giddens Anthony. 2001. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa.

Grabowski Tomasz W., Lakomy Mirosław, Oświecimski Konrad (red. nauk.) 2018. Postprawda

jako zagrożenia dla dyskursu publicznego. Kraków.

Gruszczyk Aleksandra. 2018. Moja prawda jest najmojsza, czyli postprawda w praktyce. W Postprawda jako zagrożenia dla dyskursu publicznego. T.W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski (red. nauk.). Kraków. 45–64.

Krugman E. Herbert. 1972. „Why three exposures may be enough”. Journal of Advertising Research nr 12(6). 11–14.

Leśniczak Rafał. 2018. „Komunikowanie polityczne w epoce postmodernizmu i postprawdy. Analiza debaty przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2015 r.”.

Łódzkie Studia Teologiczne nr 27(2). 181–195.

Levinson Paul. 2010. Nowe nowe media. M. Zawadzka (przeł.). Kraków.

Manovich Lev. 2018. “100 Billion Data Rows per Second: Media Analytics in the Early 21st Century”. International Journal of Communication nr 12. 473–488.

Mozgin Viktor. 2018. Medialny kontekst katastrofy malezyjskiego boeinga 777 na Ukrainie – po czyjej stronie stoi prawda. W Postprawda jako zagrożenia dla dyskursu publicznego. T.W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski (red. nauk.). Kraków. 205–228.

Pachucki Maciej. 2012. Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym. Warszawa.

Pękala Mateusz. 2018. Racjonalny ustawodawca w czasach postprawdy. W Postprawda jako zagrożenia dla dyskursu publicznego. T.W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski (red. nauk.). Kraków. 99–124.

Post-truth (hasło). W English Oxford Living Dictionaries. 2017. https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth [dostęp: 8.05.2018].

Ryłko-Kurpiewska Anna. 2016. Reklama jako sztuka powtórzeń. Gdańsk.

Samcik Maciej. 2012. Parabank prowokuje: otwiera oddział naprzeciw siedziby KNF i oferuje lokaty. http://samcik.blox.pl/2012/01/Parabank-prowokuje-otworzyloddzial-naprzeciw.html [dostęp: 15.05.2018].

Savat David. 2013. The Uncoding the Digital: Technology, Subjectivity and Action in the Control Society. London.

Zuboff Shoshana. 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Licencja Creative Commons ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275
Studia de Cultura by Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License.