Ogłoszenia

Call for papers (2023)

2022-09-15

Planowane numery czasopisma w 2023 roku:

- Współczesne kulturoznawstwo medialne – nowe strategie i pola badawcze (przedłużono nabór tekstów do 28.02.2023)

- Edukacja 4.0 a teatr współczesny. Media, strategie i twórcy (nabór tekstów do 28.02.2023)

- Współczesne praktyki czytania, animacji i współtworzenia kultury czytelniczej (nabór tekstów do 30.03.2023)

- Głosy, języki i strategie artystyczne w kulturze metalowej (zakończono nabór artykułów)

Szczegółowe informacje w treści ogłoszenia.

Call for papers (2022)

2021-12-29

Planowane numery czasopisma w 2022 roku:

- „Studia de Cultura” 14.1 (2022): Cyberkultura 3.0: Media. Edukacja. Prawo

- „Studia de Cultura” 14.2 (2022): Człowiek i technologia: aspekty cyberkulturowe, komunikacyjne i prawne

- „Studia de Cultura” 14.3 (2022): Metal Music Studies in Central and Eastern Europe. Subject Areas, Research Methods and Perspectives

- „Studia de Cultura” 14.4 (2022): Edukacja medialna 4.0. Między technokulturą, cyberpsychologią a medialnym kulturoznawstwem i medialną pedagogiką. Strategie – praktyki – instytucje

Otwarty nabór tekstów do działu: Recenzje, sprawozdania, wywiady (2022)

2021-12-29

Zapraszamy do regularnego nadsyłania następujących tekstów:
- artykułów recenzyjnych (tj. artykułów naukowych – podlegających recenzji – zawierających krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki);
- sprawozdań z wydarzeń naukowych (seminariów, sympozjów, konferencji etc.), szczególnie zagranicznych (organizowanych w trybie offline/online);
- wywiadów (tematycznie wpisujących się w problematykę konkretnego tomu, np. wywiady z artystami/artystkami wizualnymi, przedstawicielami/przedstawicielkami sektora mediów, kultury i sztuki);
- nienaukowych recenzji wybranych publikacji wpisujących się w koncepcję danego numeru czasopisma (niepodlegających procesowi recenzji).