Ogłoszenia

Call for papers (2021-2022)

2020-11-03

Planowane numery czasopisma w 2021 roku:

- „Studia de Cultura” 13.2: Female Artists and Discourses of (Post)femininity in Popular Music Culture [Przyjęty do druku].

- „Studia de Cultura” 13.3: Problematyka kobieca w mediach i sztuce popularnej [Zakończono przyjmowanie zgłoszeń].

- „Studia de Cultura” 13.4: Kultura w czasach pandemii [Zakończono przyjmowanie zgłoszeń].

Planowane numery czasopisma w 2022 roku:

- „Studia de Cultura” 14.1 (2022): Cyberkultura 3.0. Twórcy i użytkownicy [Nabór tekstów trwa do 31.10.2021].

Otwarty nabór tekstów do działu: Recenzje, sprawozdania, wywiady (2021)

2020-10-15

Zapraszamy do regularnego nadsyłania następujących tekstów:
- artykułów recenzyjnych (tj. artykułów naukowych – podlegających recenzji – zawierających krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki);
- sprawozdań z wydarzeń naukowych (seminariów, sympozjów, konferencji etc.), szczególnie zagranicznych (organizowanych w trybie offline/online);
- wywiadów (tematycznie wpisujących się w problematykę konkretnego tomu, np. wywiady z artystami/artystkami wizualnymi, przedstawicielami/przedstawicielkami sektora mediów, kultury i sztuki);
- nienaukowych recenzji wybranych publikacji wpisujących się w koncepcję danego numeru czasopisma (niepodlegających procesowi recenzji);