Ponglish jako przykład adaptacji językowo-kulturowej
PDF

Słowa kluczowe

migracja
adaptacja kulturowa
integracja
ponglish
bilingwizm
immigration
cultural adaptation
integration
Ponglish
bilingualism

Jak cytować

Błasiak-TytułaM. (2013). Ponglish jako przykład adaptacji językowo-kulturowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 5, 106-112. Pobrano z //studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/1474

Abstrakt

Linguistic-cultural adaptation: the case of Ponglish

This paper is devoted to the linguistic and cultural integration of Polish immigrants in Great Britain. Together with the onset of the mass immigration of Poles to Britain in 2004, our UK-based compatriots entered a hybrid linguistic-cultural reality. Ponglish, as a result of the Polish-British linguistic and cultural contacts, applies words, phrases and syntactic structures derived from British English, thus forming a kind of a Polish-British speech. This speech reflects the type of adaptation that occurred in the case of Polish immigrants, namely integration.

PDF

Bibliografia

Basch L., Glick Schiller N., Szanton Blanc C. (Eds.) (1994), Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States, Switzerland.

Bernard W.S. (1967), The integration of Immigrants in the United States, “International Migration Review”, Vol. 1, No. 2, pp. 23–33.

Biernath M. (2008), Różnorodność integracji – jej wymiary i mechanizmy, w: A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, z serii Studia Migracyjne, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa, s. 180–206.

Bosswick W., Heckmann F. (2006), Integration of migrants: Contribution of local and regional authorities, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, on-line, protokół dostępu: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/22/en/1/ef0622en.pdf

Chiswick B.R., Liang L.Y., Miller P.W. (2006), Immigrants’ Language Skills and Visa Category, “International Migration Review”, No. 40, pp. 419–450.

Gandziarowska J. (2006), Polacy w Berlinie. Uwarunkowania aktywności stowarzyszeniowej polskich imigrantów, CMR Working Papers, Warsaw University, Warsaw, No. 3/61.

Grzymała-Kazłowska A. (2008), „Integracja” – próba rekonstrukcji pojęcia, w: A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, z serii Studia Migracyjne, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa, s. 29–50.

Halik T., Nowicka E. (2002), Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy izolacja?, Instytut Orientalistyczny Wydział Neofilologii UW, Warszawa.

Hamberger A. (2009), Immigrant Integration: Acculturation and Social Integration, “Journal of Identity and Migration Studies”, Vol. 3, No. 2, pp. 2–21. Hannerz U. (1992), Cultural Complexity: studies in the social organization of meaning, New York and Chichester.

Nowicka E. (1998), Dyfuzja kulturowa. W: Encyklopedia socjologii, T. 1, Warszawa.

Paleczny T. (2007), Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej, wydanie drugie, Kraków.

Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia (2008). Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój zasobów ludzkich” (działanie 1.1a), ekspertyza podsumowująca doświadczenia teoretyczne i empiryczne nad społecznym i ekonomicznym wymiarem integracji, moduł III. Integracja cudzoziemców w Polsce. Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.

Redfield R., Linton R., Herskovits M.J. (1936), Memorandum on the Study of Acculturation, “American Anthropologist”, Vol. 38, No. 1, pp. 149–152.

Sękowska E. (1994), Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze, Warszawa.

Sztompka P. (2005), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków.

Włodarczyk K. (2005), Proces adaptacji współczesnych emigrantów polskich do życia w Australii, CMR Working Papers, Warsaw University, Warsaw, No. 3/61.

Ząbek M. (2002), Między piekłem a rajem. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW, Warszawa.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.