Ponglish jako przykład adaptacji językowo-kulturowej
PDF

Słowa kluczowe

migracja
adaptacja kulturowa
integracja
ponglish
bilingwizm
immigration
cultural adaptation
integration
Ponglish
bilingualism

Jak cytować

Błasiak-Tytuła, M. (2013). Ponglish jako przykład adaptacji językowo-kulturowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 5, 106–112. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1474

Abstrakt

Linguistic-cultural adaptation: the case of Ponglish

This paper is devoted to the linguistic and cultural integration of Polish immigrants in Great Britain. Together with the onset of the mass immigration of Poles to Britain in 2004, our UK-based compatriots entered a hybrid linguistic-cultural reality. Ponglish, as a result of the Polish-British linguistic and cultural contacts, applies words, phrases and syntactic structures derived from British English, thus forming a kind of a Polish-British speech. This speech reflects the type of adaptation that occurred in the case of Polish immigrants, namely integration.

PDF

Bibliografia

Basch L., Glick Schiller N., Szanton Blanc C. (Eds.) (1994), Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States, Switzerland.
Zobacz w Google Scholar

Bernard W.S. (1967), The integration of Immigrants in the United States, “International Migration Review”, Vol. 1, No. 2, pp. 23–33.
Zobacz w Google Scholar

Biernath M. (2008), Różnorodność integracji – jej wymiary i mechanizmy, w: A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, z serii Studia Migracyjne, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa, s. 180–206.
Zobacz w Google Scholar

Bosswick W., Heckmann F. (2006), Integration of migrants: Contribution of local and regional authorities, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, on-line, protokół dostępu: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/22/en/1/ef0622en.pdf
Zobacz w Google Scholar

Chiswick B.R., Liang L.Y., Miller P.W. (2006), Immigrants’ Language Skills and Visa Category, “International Migration Review”, No. 40, pp. 419–450.
Zobacz w Google Scholar

Gandziarowska J. (2006), Polacy w Berlinie. Uwarunkowania aktywności stowarzyszeniowej polskich imigrantów, CMR Working Papers, Warsaw University, Warsaw, No. 3/61.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Kazłowska A. (2008), „Integracja” – próba rekonstrukcji pojęcia, w: A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, z serii Studia Migracyjne, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa, s. 29–50.
Zobacz w Google Scholar

Halik T., Nowicka E. (2002), Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy izolacja?, Instytut Orientalistyczny Wydział Neofilologii UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hamberger A. (2009), Immigrant Integration: Acculturation and Social Integration, “Journal of Identity and Migration Studies”, Vol. 3, No. 2, pp. 2–21. Hannerz U. (1992), Cultural Complexity: studies in the social organization of meaning, New York and Chichester.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka E. (1998), Dyfuzja kulturowa. W: Encyklopedia socjologii, T. 1, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Paleczny T. (2007), Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej, wydanie drugie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia (2008). Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój zasobów ludzkich” (działanie 1.1a), ekspertyza podsumowująca doświadczenia teoretyczne i empiryczne nad społecznym i ekonomicznym wymiarem integracji, moduł III. Integracja cudzoziemców w Polsce. Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
Zobacz w Google Scholar

Redfield R., Linton R., Herskovits M.J. (1936), Memorandum on the Study of Acculturation, “American Anthropologist”, Vol. 38, No. 1, pp. 149–152.
Zobacz w Google Scholar

Sękowska E. (1994), Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P. (2005), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk K. (2005), Proces adaptacji współczesnych emigrantów polskich do życia w Australii, CMR Working Papers, Warsaw University, Warsaw, No. 3/61.
Zobacz w Google Scholar

Ząbek M. (2002), Między piekłem a rajem. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.