Wulgaryzmy jako problem dla leksykografa (nie tylko w związku z pracami nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN)
PDF

Słowa kluczowe

leksykografia
słowniki
wulgaryzm
Wielki słownik języka polskiego PAN
lexicography
dictionaries
vulgarism
The Great Polish Dictionary

Jak cytować

ŻmigrodzkiP. (2014). Wulgaryzmy jako problem dla leksykografa (nie tylko w związku z pracami nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 123-131. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/1549

Abstrakt

Vulgarisms as a problem for a lexicographer (not only in connection of works on the PAN Great Polish Dictionary)

In the first part of the paper the author shows some controversies over the describing of vulgar lexemes in dictionaries; the second part is devoted to discussion of some rules of the description of vulgarisms in “PAN Great Polish Dictionary” (Wielki słownik języka polskiego PAN), which is now in preparation. The discussion is illustrated with an example of sample entry gówno ‘shit’.

PDF

Bibliografia

Grochowski M., Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

janKomunikant, Słownik polszczyzny rzeczywistej (siłą rzeczy fragment), Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z., Higiena językowego obcowania, „Język Polski” R. 45, 1965.
Zobacz w Google Scholar

Nitsch K., Kronika, „Język Polski” R. 29, 1949.
Zobacz w Google Scholar

Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Nowe studia leksykograficzne, t. 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Nowy słownik ortograficzny, red. E. Polański, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Patrzałek T., Dwa nowe słowniki, „Polonistyka” 2001, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Polański E., Żmigrodzki P., Leksykon ortograficzny, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego PAN, t. 2, red. W. Doroszewski, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Słownik wyrazów brzydkich w ośmiu językach [brak danych o autorze i wydawcy] 1992.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., Najważniejsze zasady opisu semantycznego w Wielkim słowniku języka polskiego, „Linguistica Copernicana” 2009, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P., Jak powstaje Wielki słownik języka polskiego, w: Język polski wczoraj – dziś – jutro, red. P. Żmigrodzki i B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.