Stereotypizacja fotograficzna w prasie codziennej
PDF

Słowa kluczowe

media
stereotypy
fotografia
negatywne postawy
stereotypes
photography
negative attitudes

Jak cytować

Fichnová, K., & Šramová, B. (2014). Stereotypizacja fotograficzna w prasie codziennej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 3, 28–37. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1558

Abstrakt

Stereotypes in the daily - press photographs

The article discusses the issue of stereotypes and their presentation in the opinion-forming press. The study is a part of more comprehensive research focusing on negative attitudes (stereotypes, prejudice, discrimination, identity issues). In this paper, the focus is on the visual presentation of different groups of people - the photographs in the opinion-forming press in Slovakia (Sme, Pravda). Press material collected over six months was analysed, and the results showed that the media present stereotypical portrayals of groups (men, women, the elderly) and create a new kind of stereotype: child = problem.

PDF

Bibliografia

Burton G., Jirák J. (2001), Úvod do studia médií, Brno.
Zobacz w Google Scholar

Fichnowá K., Wojciechowski L.P., Polakevičová I. (2010), Subiektywne postrzeganie przez dojrzewającą młodzież pojęć oznaczających media, w: Media w edukacji – poglądy. Zastosowania. Społeczne spostrzeganie, Toruń, s. 85–100.
Zobacz w Google Scholar

Fandelová E., Šramová B. (2003), The social perception of the position of a Romany woman, Nitra, s. 159–166.
Zobacz w Google Scholar

Gajdka K. (2009), Nowe trendy w samorządowych kampaniach wyborczych, w: Budowanie społeczności lokalnej, red. A. Adamus-Matuszyńska, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Hagen L. (2004), Informační kvalita a její měření, w: Schulz W. i in., Analýza obsahu mediálních sdělení, Praha, s. 50–69.
Zobacz w Google Scholar

Hartl P. (2004), Psychologický slovník, Praha.
Zobacz w Google Scholar

Hewstone M., Stroebe W. (2006), Sociální psychologie, Praha.
Zobacz w Google Scholar

Krech D., Crutchfield R.S., BAllachey E.L. (1968), Človek v spoločnosti, Bratislava.
Zobacz w Google Scholar

Lomnický I. (2010), Etická výchova ako inšpirácia na každý deň, Nitra.
Zobacz w Google Scholar

Mikuláš P. (2010), Komunikačné preferencie užívateľov sociálnych sietí, w: (KO)MÉDIA sborník konferenčních příspěvku ze 4. ročníku mezinárodní konference 21.–22.2009 ve Zlíne, Zlín.
Zobacz w Google Scholar

Musil L. (2004), „Ráda bych vám pomohla, ale…” Dilemata práce s klienty v organizacích, Brno.
Zobacz w Google Scholar

Nakonečný M. (1999), Sociální psychologie, Praha.
Zobacz w Google Scholar

Nekula M. (1999), Etnické stereotypy a jejich artikulace v češtině (a v němčině), w: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A 47.
Zobacz w Google Scholar

Satková J. (2006), Médiá ako prostriedok sebavyjadrenia vo výtvarnej tvorbe študentov, w: (KO) MÉDIÁ: zborník vedecko-odbornej konferencie, Nitra.
Zobacz w Google Scholar

Satková J., Wojciechowski Ł.P. (2010), Media w edukacji–medialne wychowanie plastyczne, w: Media w edukacji – poglądy. Zastosowania. Społeczne spostrzeganie, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Spálová L. i in. (2006), Vplyv médií na utváranie gender stereotypov u detí, w: „KOMÉDIA” zborník abstraktov vedecko-odbornej konferencie, Nitra.
Zobacz w Google Scholar

Stranovská E. (2009), Mosty, prieniky a perspektívy efektívneho štúdia II : výskumné sondy v aplikovanej sociálnej psychológii, Nitra.
Zobacz w Google Scholar

Siebert F.S. i in. (1956), Four Theories of Press, University of Illinois Press, Urbana.
Zobacz w Google Scholar

Scherer H. (2004), Úvod do metody obsahové analýzy, w: W. Schulz i in. (2004), Analýza obsahu mediálních sdělení, Praha.
Zobacz w Google Scholar

Šišková T. (red.) (1998), Výchova k toleranci a proti rasizmu, Praha.
Zobacz w Google Scholar

Šramová B. (2007), Osobnosť v procese ontogenézy, Bratislava.
Zobacz w Google Scholar

Szabo P. (2008), Reklamný text v súvislostiach – možnosti prostredkovania informácie v reklamnom texte, w: (KO)MÉDIA: sborník příspěvků z 2. ročníku mezinárodní konference 2007, Zlín 24–25 10.2007, Univerzita Tomáše Bati, Zlín.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski Ł.P. (2004), (Zne)uctená žena, čiže o žene v reklame, w: Sféry ženy: Literatúra, umenie, komunikácie, Banská Bystrica.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.