Projekt "Świat. Fotografi e dzieci z Jasionki i Krzywej" jako tekst zmącony
PDF

Słowa kluczowe

ideologia
fotografia partnerska
etyka reprezentacji
tekst zmącony
fotografia w literaturze
ideology
collaborative photography
ethical aspects of representation
blurred text
photography in literature

Jak cytować

RoszczynialskaM. (2014). Projekt "Świat. Fotografi e dzieci z Jasionki i Krzywej" jako tekst zmącony. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 2, 67-80. Pobrano z //studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/1574

Abstrakt

Project "Świat. Fotografie dzieci z Jasionki i Krzywej" as a blurred text

The text refers to ideological aspects of the collaborative photography project Świat. Fotografie dzieci z Jasionki i Krzywej. Communication ambiguity and plurality of authors and recipients of the text cause that it is a so called ”blurred genre”, in which the meaning is inconsistent.

PDF

Bibliografia

Podmiotowa:

Świat. Fotografie dzieci z Jasionki i Krzywej (2002), Wołowiec.

Przedmiotowa:

Barker Ch. (2005), Studia kulturowe, przeł. A. Sadza, Kraków.

Barthes R. (1996), Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa.

Belting H. (2007), Antropologia obrazu, przeł. M. Bryl, Kraków.

Clifford J. (1999), O autorytecie etnograficznym, przeł. J. Iracka, S. Sikora, w: Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Warszawa.

Czapliński P. (2007), Barbarzyńca na zagrodzie, „Tygodnik Powszechny” nr 42.

Czapliński P. (2001), Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków.

Drozdowski R. (2006), Fotografia jako dokument osobisty, w: Co widać?, red. J. Kaczmarek, M. Krajewski, Poznań.

Drzazgowski T. (2000), Warsztaty w świecie zamkniętym, „Latarnik” nr 50.

Geertz C. (1998), O gatunkach zmąconych. (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, wyd. 2, Kraków.

Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, przeł. S. Dymczyk, Poznań.

Jakobson R. (1972), Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków.

Koszowy M. (2007), Jadąc do Abony. Fotograficzne podróże Andrzeja Stasiuka, „Teksty Drugie”, z. 1–2.

Millati P. (2008), Inna Europa. Nowa mitologia Europy Środkowej w prozie Andrzeja Stasiuka, w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa.

Nycz R. (1996), Tropy „JA”, w: Ja, autor, red. D. Śnieżko, Warszawa.

Olechnicki K. (2006a), Przemoc fotografii, w: Formy przemocy w kulturze współczesnej, red. H. Mamzer, Poznań.

Olechnicki K. (2006b), Wartości estetyczne a poznanie naukowe w socjologii i antropologii obrazu, w: Co widać?, red. J. Kaczmarek, M. Krajewski, Poznań.

Potocka A.M. (2010), Fotografia, Warszawa.

Rajewski M. (2006), Fotografia antropologiczna jako tekst kultury, w: Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin.

Rouillé A. (2007), Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Kraków.

Said E. (2005), Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań.

Sikora S. (1997), Autobiografia stworzona z fotografii. Metafora w fotografii, „Konteksty” z. 3–4.

Soulages F. (2007), Estetyka fotografii. Strata i zysk, przeł. B. Mytych-Forajter, W. Forajter, Kraków.

Stasiuk A. (1997), Dukla, Wołowiec.

Stasiuk A. (2004), Jadąc do Babadag, Wołowiec.

Stasiuk A., Sznajderman M. (2002), Ludzie nieistniejący, „Znak” nr 6 (565).

Sztandara M. (2006), Fotografia etnograficzna i „etnograficzność” fotografii. Studium z historii myśli etnologicznej i fotografii II poł. XIX i I poł. XX wieku, Opole.

Sztandara M, (2008), Fotografia, stereotyp małej ojczyzny i perspektywa prywatna, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1 (4).

Sztompka P. (2005), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa.

Wright T. (1997), Fotografia: teorie realizmu i konwencji, przeł. S. Sikora, „Konteksty” z. 3–4.

Zalewski C. (2002), Czytanie obrazu. Motyw fotografii w prozie ostatniej dekady, w: Literatura polska 1990–2000, t. 2, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków.

Netografia [dostęp 16.11.2010]

Drozdowski R., Kwestionariusz Kultury Wizualnej, http://www.kulturawizualna.pl/archives/142. http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/galeria&path=/archiwalne/spodenki.

http://www.cap.ac.uk/cap.asp?pagename=rus-sum.

http://www.czarne.com.pl/usedom/czarne2.html;

http://www.krzywa.w.of.pl/home.html.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.