Internet – medium czy świat?
PDF

Słowa kluczowe

Internet
medium
database
mobility
communication

Jak cytować

BauerZ. (. (2014). Internet – medium czy świat?. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 1, 20-32. Pobrano z //studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/1584

Abstrakt

Internet – a medium or a universe?

Directions of development of modern telematic technologies (computer mediated communication, mobile telephone communication) change the human communication environment to such an extent that people treat these technologies as – in some way – an ”organic”, natural equipment of a human being. The Web, especially in its mobile version, has no longer any essential barriers. This has consequences in the way of treatment of a communication act with another person (or a group): the sense of limits and barriers, which accompanied the communication via the traditional media, disappears gradually. This article is an attempt to conceptualize this new experience, crucial in developing the anthropology of the Internet, which thus ceases to be the ”medium” and – according to the ideas of Marshall McLuhan – turns out to be an extension of the human senses.

PDF

Bibliografia

Agamben G. (2006), Profanacje, przeł. M. Kwaterko, Warszawa.

Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, przeł. M. Fronia, Warszawa.

Casetti F., Odin R. (1994), Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki, przeł. I. Ostaszewska, [w:] Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, wybór, wprowadzenie i opracowanie A. Gwóźdź, Kraków.

Castells M. (2007), Społeczeństwo Sieci, przeł. M. Marody i in., Warszawa.

Godlewski G. (2008), Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa.

Hafner K. (2009), Texting May Be Taking a Toll, „New York Times”, 26.05.

Keen A. (2007), Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Warszawa.

Krzysztofek K. (2009), Zdekodowane kody, [w:] Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, pod red. A. Maj i M. Derdy-Nowakowskiego, Katowice.

Miczka T. (2002), O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice.

Palfrey J. (2008), Gasser U., Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives, New York.

Renzi A. (2008), The Space of Tactical Media, [w:] M. Boler (ed.), Digital Media and Democracy. Tactics in Hard Times, Cambridge–London.

Rose M. (1993), Parody: Ancient, Modern and Post-modern, New York.

Turner V.W. (2006), Liminalność i communitas, przeł. E. Dżurak, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. M. Kempnego i E. Nowickiej, Warszawa.

Zeidler-Janiszewska A. (2006), Progi i granice doświadczenia (w) współczesności, [w:] Nowoczesność jako doświadczenie, pod red. R. Nycza i A. Zeidler-Janiszewskiej, Kraków.

Žižek S. (2001), Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.