„Ponad” i „pomiędzy” (nowymi) mediami: użytkownicy w nowym środowisku. Studium przypadku kampanii reklamowej firmy Netia
PDF

Słowa kluczowe

new media
media convergence
transmediality
intermediality
media ecology
McLuhan' stetrad

Jak cytować

Kopecka-PiechK. (2014). „Ponad” i „pomiędzy” (nowymi) mediami: użytkownicy w nowym środowisku. Studium przypadku kampanii reklamowej firmy Netia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 1, 165-175. Pobrano z //studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/1598

Abstrakt

„Above” and „between” the new media: the users in a new environment. A case study of the advertising campaign of Netia

The article presents the relations between particular media, developing as a result of convergence. The aim of the analysis is also determining mutual dependences between the media, their content and form of distribution, and their utilization. The analyzed environment reveals its intermedial and transmedial image, and makes us realize the continuously expanding communication possibilities. The case study focuses on the advertising campaign „Pierwsze Wolne Wybory na Twarz Netii” (The first free election for the face of Netia) realized between 11.05.2009 and 30.06.2009. The analysis is based on the most recent findings in the research on media convergence, also using the theory of literary analysis, and on the four laws of the media, i.e. the tetrad, formulated by Marshall and Eric McLuhan.

PDF

Bibliografia

Dowcipne reklamy Netii z Kotem, Adamczykiem i Różczką, http://www.telepolis.pl/news.php/www.tp.pl/grafika/newsy/2007-12/www.tp.pl/grafika/newsy/2005-09/news.php?id=14812&limit=1000 [5.09.2009].

Fornäs J. (2002), Passage across Thresholds: Into the Borderlands of Mediation, „Convergence: the International Journal of Research into New Media Technologies” nr 4.

Genette G. (1982), Palimpsestes. La littérature au sec ind degré, Paris (za: Głowiński 1992: s. 94–95).

Głowiński M. (1992), Poetyka i okolice, Warszawa.

Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa.

Jensen K.B. (2008), Intermediality (hasło), [w:] The International Encyclopedia of Communication, ed. W. Donsbach, Oxford, Malden MA 2008, Blackwell Reference Online, http://www.communicationencyclopedia.com/subscriber [25.06.2008].

Lehtonen M. (2001), On No Man’s Land. Theses on Intermediality, „Nordicom Review” nr 1(22), http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/28_lehtonen.pdf [1.06.2008].

Levinson P. (1999), Digital McLuhan. A guide to the information millenium, London and New York.

Levinson P. (2006), Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, przeł. H. Jankowska, Warszawa.

McLuhan M. (2001), Prawa mediów (przedruk 3 rozdziału M. McLuhan, E. McLuhan, Laws of media: the New Science, Toronto 1988), [w:] Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, przeł. E. Wóżalska, J.M. Stokłosa, Poznań.

McLuhan M., McLuhan E. (1988), Laws of media: the New Science, Toronto.

Morrison J.C. (2006), Marshall McLuhan: The Modern Janus, [w:] Perspectives on Culture, Technology and Communication. The Media Ecology Tradition, ed. C. M. K. Lum, Cresskill.

Nikunen K. (2007), The Intermedial Practises of Fandom, „Nordicom Review” nr 2(28), http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/255_nikunen.pdf [23.07.2008].

Nycz R. (1995), Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, [w:] R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.