Polonistyczna edukacja formalna a problematyka gender
PDF

Słowa kluczowe

płeć społeczno-kulturowa (gender)
edukacja antydyskryminacyjna
seksualność
interpretacja
education
anti-discrimination
sexuality
interpretation

Jak cytować

Stoch, M. (2015). Polonistyczna edukacja formalna a problematyka gender. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 6, 27–45. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2266

Abstrakt

Polish studies formal education and the gender issue

In this article I want to show the relationship between the phenomenon of the gender reproduction and Polish philology formal education (state, conditions through a network of ministerial documents) at the high school stage. A significant part of the article refers to the mechanisms of reproduction in general knowledge, which is the basis for the belief that the interpretation of literary texts and the subject teacher's attitude affects the reproduction of gender norms. At the outset, I am presenting the tests' results of the year 2011, relating to the institutional determinants of educational processes, to then move to propose a model of reading taking into account such categories, as: gender, sexuality, otherness etc. I assume that this interpretation should be a multidimensional reading, open to the flow of meaning, against the symbolic violence and context.

PDF

Bibliografia

Abramowicz M. (red.) (2011), Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań, Warszawa: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.
Zobacz w Google Scholar

Benzen D. (red.) (2003), Podstawowe pojęcia pedagogiczne, Berlin–Szczecin: Wydawnictwo Mater.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein B. (1990), Odtwarzanie kultury, Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Błajet P. (2006), Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji, Toruń: Wydawnictwo UAM.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P., Passeron J.C. (1990), Reprodukcja. Elementy teorii nauczania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Butler J. (2008), Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Zobacz w Google Scholar

Czerepniak-Walczek M. (2012), Pedagogika emancypacyjna, Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A. (1998), Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (1995), Historia seksualności, Warszawa: Czytelnik.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (1998), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa: Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Giroux H.A., Witkowski L. (2010), Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Gmerek T. (2008), Edukacja i nierówności społeczne, Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E. (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Holmes M. (2007), What is Gender?, [w:] “Sociological Approaches”, London: Sage.
Zobacz w Google Scholar

Hryciuk R.E., Kościańska A. (red.) (2007), Gender. Perspektywa antropologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiów I. (2004), Gender dla średniozaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa: Wydawnictwo WAB.
Zobacz w Google Scholar

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie [oraz] Metody i narzędzia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowski J. (2004), Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowski J. (2009), Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer, Łódź: Wschód-Zachód.
Zobacz w Google Scholar

Mizielińska J. (2004), (De)Konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Mizielińska J. (2007), Płeć (ciało) seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. (1999), O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Analiza pragmatyczno-językowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
Zobacz w Google Scholar

Sporek P. (2008), Szkolna klientela, „Nowa Polszczyzna” 2008, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Stoch M. (2009), Michel Foucault na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Seksualna prowokacja czy konieczność nowego języka interpretacji?, [w:] Gender-Queer-Edukacja, red. B. Skowronek, Kraków: Mellow sp. z o.o. Szkudlarek T., Śliwierski B. (1992), Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Warszawa: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Szkudlarek T., Śliwierski B. (1993), Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Dijk, T.A. van (1981), Discourse Studies and Education, “Applied Linguistics”, 2.
Zobacz w Google Scholar

Dijk, T.A. van (2001), Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T. A. van Dijk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

WHO, What do we mean by “sex” and “gender”?, http://www.who.int/gender/whatisgender/en/ (dostęp: 4.05.2014).
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.