Polonistyczna edukacja formalna a problematyka gender
PDF

Słowa kluczowe

płeć społeczno-kulturowa (gender)
edukacja antydyskryminacyjna
seksualność
interpretacja
education
anti-discrimination
sexuality
interpretation

Jak cytować

StochM. (2015). Polonistyczna edukacja formalna a problematyka gender. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 6, 27-45. Pobrano z //studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/2266

Abstrakt

Polish studies formal education and the gender issue

In this article I want to show the relationship between the phenomenon of the gender reproduction and Polish philology formal education (state, conditions through a network of ministerial documents) at the high school stage. A significant part of the article refers to the mechanisms of reproduction in general knowledge, which is the basis for the belief that the interpretation of literary texts and the subject teacher's attitude affects the reproduction of gender norms. At the outset, I am presenting the tests' results of the year 2011, relating to the institutional determinants of educational processes, to then move to propose a model of reading taking into account such categories, as: gender, sexuality, otherness etc. I assume that this interpretation should be a multidimensional reading, open to the flow of meaning, against the symbolic violence and context.

PDF

Bibliografia

Abramowicz M. (red.) (2011), Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań, Warszawa: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Benzen D. (red.) (2003), Podstawowe pojęcia pedagogiczne, Berlin–Szczecin: Wydawnictwo Mater.

Bernstein B. (1990), Odtwarzanie kultury, Warszawa: PIW.

Błajet P. (2006), Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji, Toruń: Wydawnictwo UAM.

Bourdieu P., Passeron J.C. (1990), Reprodukcja. Elementy teorii nauczania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Butler J. (2008), Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Czerepniak-Walczek M. (2012), Pedagogika emancypacyjna, Gdańsk: GWP.

Duszak A. (1998), Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa: PWN.

Foucault M. (1995), Historia seksualności, Warszawa: Czytelnik.

Foucault M. (1998), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa: Aletheia.

Giroux H.A., Witkowski L. (2010), Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Kraków: Impuls.

Gmerek T. (2008), Edukacja i nierówności społeczne, Kraków: Impuls.

Goffman E. (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Holmes M. (2007), What is Gender?, [w:] “Sociological Approaches”, London: Sage.

Hryciuk R.E., Kościańska A. (red.) (2007), Gender. Perspektywa antropologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Iwasiów I. (2004), Gender dla średniozaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa: Wydawnictwo WAB.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie [oraz] Metody i narzędzia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kochanowski J. (2004), Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Kraków: Universitas.

Kochanowski J. (2009), Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer, Łódź: Wschód-Zachód.

Mizielińska J. (2004), (De)Konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.

Mizielińska J. (2007), Płeć (ciało) seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Kraków: Universitas.

Skowronek B. (1999), O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Analiza pragmatyczno-językowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

Sporek P. (2008), Szkolna klientela, „Nowa Polszczyzna” 2008, nr 1.

Stoch M. (2009), Michel Foucault na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Seksualna prowokacja czy konieczność nowego języka interpretacji?, [w:] Gender-Queer-Edukacja, red. B. Skowronek, Kraków: Mellow sp. z o.o. Szkudlarek T., Śliwierski B. (1992), Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Warszawa: Impuls.

Szkudlarek T., Śliwierski B. (1993), Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków: Impuls.

Dijk, T.A. van (1981), Discourse Studies and Education, “Applied Linguistics”, 2.

Dijk, T.A. van (2001), Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T. A. van Dijk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

WHO, What do we mean by “sex” and “gender”?, http://www.who.int/gender/whatisgender/en/ (dostęp: 4.05.2014).

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.