Kilka uwag o edukacji filmowej (w kontekście kultury partycypacji)
PDF

Słowa kluczowe

film
edukacja medialna
kultura partycypacji
widz
użytkownik
media education
culture of participation
viewer
user

Jak cytować

SkowronekB. (2015). Kilka uwag o edukacji filmowej (w kontekście kultury partycypacji). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 6, 46-58. Pobrano z //studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/2267

Abstrakt

A few remarks on film education (in the context of the
culture of participation)

The article discusses the current condition of film education in schools, juxtaposed with characteristics of the culture of participation (the culture of taking part). Inadequacies of the classic model of film education can be overcome in teaching by highlighting media practices of young people. The use of their semiotic activity would have a great educational value, and at the same time it would foster the creation of a critical approach to forms of media presentations and of responsibility for the actions taken.

PDF

Bibliografia

Bobiński W. (2011), Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego, Kraków.

Couldry N. (2010), Media w kontekście praktyk. Próba teoretyczna, tłum. A. Strzemińska, „Kultura Popularna”, nr 1.

Elsaesser T. (2012), Kinofilia albo pożytki z odczarowania, „Panoptikum”, nr 11(18).

Gitelman L. (2011), Always Already New: Media, History and the Data of Culture, Cambridge: MIT Press, cyt. za: A. Lotz, Zrozumieć telewizję u progu ery postsieci [post-network era], [w:] Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, red. T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa, s. 88–89.

Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa.

Klejsa K. (2010), A film-like thing, czyli o tym, jak zjawiska filmopodobne utrudniają odpowiedź na pytanie: „co to jest film?”, [w:] Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa, red. A. Gwóźdź, Warszawa.

Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (2010), Młodzi i media. Etnografia cyfrowego świata, „Kultura Popularna”, nr 1.

Ogonowska A. (2013), Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość, Kraków.

Rancière J. (2012), The Emancipated Spectator, „Art Forum” 2007, nr 3, cyt. za: G. Świętochowska, Od Redakcji. Widz – użytkownik – twórca, „Panoptikum”, nr 11(18), s. 7.

Skowronek B. (2002), Wizja szkolnej edukacji filmowej, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, red. H. Kurczab, U. Kopeć, E. Kozłowska, Rzeszów.

Skowronek B. (2004), Szkolna edukacja medialna – krajobraz po bitwie?, [w:] Edukacja medialna. Teksty i preteksty, red. I. Borkowski, Wrocław.

Skowronek B. (2007), Edukacja filmowa, edukacja medialna – propozycje dydaktyczne, [w:] tenże, Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe, Kraków.

Skowronek B. (2008), Jak filmoznawca może pomóc szkolnemu poloniście w interpretowaniu tekstów kultury, „Polonistyka”, nr 2.

Skowronek B. (2009), Analiza filmowych tekstów kultury (w kontekście nowej podstawy programowej), „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna”, nr 4.

Skowronek B. (2010), Jak dzisiejsza młodzież interpretuje dzieła filmowe. Wnioski dla dydaktyki polonistycznej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia I", Kraków 2010.

Walczak A. (2010), Dlaczego warto z uczniami analizować i interpretować filmy?, [w:] Filmoteka Szkolna. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. M. Hajdukiewicz, S. Żmijewska-Kwiręg, Warszawa.

Żaglewski T. (2012), Kultura postkinowa, czyli widz w dobie multipleksów, „Panoptikum”, nr 11(18).

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.