Poezja małej ojczyzny. Józefa Barana powroty do Borzęcina
PDF

Słowa kluczowe

Borzęcin
mała ojczyzna
dom
ojciec
matka
krajobraz
poezja
small homeland
home
father
mother
landscape
poetry

Jak cytować

FaronB. (1). Poezja małej ojczyzny. Józefa Barana powroty do Borzęcina. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 7, 11-18. Pobrano z //studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/2769

Abstrakt

W artykule omówiono kwestie małej ojczyzny w kontekście twórczości poety i prozaika Józefa Barana. Jako materiał do analizy posłużył ostatnio wydany tom Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana (Borzęcin 2014). Autor, mimo iż niejednokrotnie deklaruje się jako twórca uniwersalny, jest mocno związany w swojej twórczości z miejscem urodzenia, stąd częste powroty do krainy dziedzictwa. Podstawowym wyznacznikiem tego świata jest dom rodzinny, ojciec, matka, krewni, przyroda, mitologizuje tę rzeczywistość, nadając jej nieraz wymiar kosmiczny. W konkluzji pada stwierdzenie, iż pisarz niezależnie w jakiej formie się wypowiada, zawsze pozostaje poetą.
PDF

Bibliografia

Baran Józef. 2005. Koncert dla nosorożca. Dziennik poety z przełomu wieków. Poznań: Zysk i S-ka.

Borzęcin. Poezja i proza Józefa Barana. 2014. Borzęcin: Gminna Biblioteka Publiczna.

Dymna Anna. 2003. Wstęp. W Józef Baran. Wyprawa po złote runo. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Faron Bolesław. 2000. Przedsłowie. W Józef Baran. Pod zielonym drzewem życia, 5–17. Kraków: Śródmiejski Ośrodek Kultury Fall.

Faron Bolesław. 2005. Wyprawa po złote runo. W Okruchy. Szkice o literaturze i kulturze XX wieku, 102–104. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Jaworski Stanisław. 2001. Podręczny słownik terminów literackich. Kraków: Universitas.

Stabro Stanisław. 2011. Odys zakorzeniony – o poezji Józefa Barana. W Klasycy i nie tylko… Studia o poezji XX wieku, 193–216. Kraków.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.