Odtekstowić świat: poetyckie afordancje w projekcie "Dom wzgórz"
PDF

Słowa kluczowe

sztuka
artysta
doświadczenie
tekst
ponowoczesność
afordancja
motocykl
art
artist
experience
text
performance
biotechnology
affordance
motorcycle

Jak cytować

PieniążekM. (2015). Odtekstowić świat: poetyckie afordancje w projekcie "Dom wzgórz". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 7, 155-168. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2782

Abstrakt

Autor omawia współczesne uwarunkowania kulturowe, pozwalające jednostkom na samodzielne konstruowanie tożsamości. Podkreśla również, iż w obszarach sztuki i nauki dochodzi obecnie do wykraczania poza klasyczne podziały dyscyplinarne. Często odkrycia naukowe upodobniają się do eksperymentów artystycznych. W związku z tym szczególne pole do twórczych działań otwiera się przed naukowcami o kompetencjach artystów. Analizę efektów takiego jednostkowego działania autor omawia z wykorzystaniem pojęcia afordancji Jamesa J. Gibsona. Nowe technobiologiczne uwarunkowania twórczości artystycznej są przedstawione na przykładzie kulturowej i krajobrazowej transmobilności, uzyskanej z wykorzystaniem motocykla enduro. Puentą artykułu jest wskazanie na naukową odkrywczość performatywnych eksperymentów poetyckich, w których indywidualne otwarcie na świat (afordancja) staje się sposobem na kreowanie odtekstowionych sposobów reprezentacji doświadczenia.
PDF

Bibliografia

Agamben Giorgio. 2008. Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Mateusz Salwa (przeł.). Warszawa: Prószyński i S-ka.

Bauman Zygmunt. 2006. Społeczeństwo w stanie oblężenia, Janusz Margański (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Bauman Zygmunt. 2009. Konsumowanie życia, Monika Wyrwas-Wiśniewska (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bohrer Karl Heinz. 2003. Absolutna teraźniejszość, Krystyna Krzemieniowa (przeł.). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bylok Felicjan. 2013. Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.

Conquergood Dwight. 1999. Fragment wystąpienia konferencyjnego, cyt. za Diana Taylor. „Archiwum i repertuar. Performanse i performatywność. PerFORwhat studies?”, Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski (przeł.). Didaskalia 2014 (120) : 22–38.

Certeau Michel de. 2008. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Katarzyna Thiel-Jańczuk (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dainotto Roberto Maria. 2000. Place in literature: Regions, Cultures, Communities. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Debord Guy. 1954. „La Carte d’après Nature”. styczeń, numer specjalny. Cyt. za Mateusz Kwaterko.

Guy Debord – teoretyk przeklęty. W Guy Debord. 2006. Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Mateusz Kwaterko (przeł.), 8–15. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Dotov Dobromir G., Lin Nie, and Matthieu M. de Wit. 2012. „Zrozumieć afordancje: przegląd badań nad główną tezą Jamesa J. Gibsona”, Dawid Lubiszewski i Nelly Strehlau (przeł.). Avant 3 (2) : 282–295. http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/DDLNMW-Zrozumiec-afordancje.pdf.

Gerger Kenneth J. 2009. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Mirosława Marody (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gibson James J. 1977. The Theory of Affordances. W Perceiving, Acting, and Knowing. Towards an Ecological Psychology, Robert Shaw, and John Bransford (eds.), 67–82. New York: Lawrence Erlbaum.

Gibson James J. 1979. The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin.

Markowski Michał Paweł. 2013. Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki. Kraków: Universitas.

McKenzie Jon. 2011. Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, Tomasz Kubikowski (przeł). Kraków: Universitas.

Norman Donald A. 1988. The Design of Everyday Things, New York: Doubleday.

Nycz Ryszard. 2001. Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków: Universitas.

Nycz Ryszard. 2012. Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Rybicka Elżbieta. 2014. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach literackich. Kraków: Universitas.

Schetz Adriana. 2012. „Percepcja bez wrażeń zmysłowych. «Nowa psychologia» J. J. Gibsona”. Roczniki Psychologiczne 15 (1) : 31–53.

Szpunar Magdalena. 2013. „Zmierzch indywidualizmu? Wokół koncepcji neoplemion Michela Maffesoliego na przykładzie himalaizmu”. Horyzonty Wychowania 12 (24) : 109–127.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.