Od rewitalizacji do reinterpretacji – 'vintage' w przestrzeni życia codziennego. Wybrane zagadnienia
PDF

Słowa kluczowe

vintage
rewitalizacja
recykling kulturowy
design
rekonstrukcja
postindustrializm
revitalization
cultural recycling
reconstruction
postindustrialy

Jak cytować

SłabyA. (2015). Od rewitalizacji do reinterpretacji – ’vintage’ w przestrzeni życia codziennego. Wybrane zagadnienia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 7, 169-179. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2783

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest ukazanie wpływu rewitalizacji i szeroko rozumianego vintage na życie współczesnego człowieka. Ze zjawiskiem rewitalizacji mamy do czynienia w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych przedsięwzięć, podejmowanych na szeroką skalę, których celem jest rewitalizacja całych rejonów (miast, dzielnic), najczęściej terenów poindustrialnych. Popularność vintage pozwala dostrzec i przywrócić wartość starym przedmiotom, nadając im nowe funkcje, co ma znaczący wpływ na ocalenie dawnej rzeczywistości kulturowej, a także przyczynia się do powstawanie interesujących miejsc związanych z kulturą, które integrują wokół siebie dane środowisko.
PDF

Bibliografia

Allsopp Kristie. 2012. Kirstie’s Vintage Home. London: Hodder & Staughton LTD.

Certeau Michel de. 2008. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Katarzyna Thiel-Jańczuk (przeł). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hrechorowicz-Gaber Hanna i Tomasz Gaber. 2009. „Transformacja przestrzeni miejskich – historyczna ciągłość czy nowoczesny kontrast? Wzorce skandynawskie na przykładach małych miast środkowej Szwecji”. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka (20) : 59–65.

http://www.hoforshembygdsforening.se/. Dostęp 10 września 2014.

http://www.szybwilson.org. Dostęp 10 września 2014.

Marusińska Karina. 2014. Recykling potrzeba naszych czasów. Dostęp 20 maja 2014. http://www.purpose.com.pl/peco/art-recykling_potrzeba_naszych_czasow_tekst_karina_marusinska.html.

Mliczyńska-Hajda Dagmara. 2014. Rewitalizacja polskich miast – potrzeby, prognozy i perspektywy. Dostęp 10 września 2014. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xFHI96buW4IJ:www.poznan.pl/mim/s8a/attachments.html%3Fco%3Dshow%26instance%3D1017%26parent%3D15790%26lang%3Dpl%26id%3D35817+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl.

Narodowy Program Rewitalizacji 2022. Założenia. 2014. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dostęp 10 września 2014. https://www.mir.gov.pl/media/4438/NarodowyPlanRewitalizacji_Zalozenia_062014.pdf.

Pawłowski Roman. 2014. „SOS dla Stoczni jako naszego dziedzictwa”. Gazeta Wyborcza. 3 września. Dostęp 10 września 2014. http://wyborcza.pl/1,75475,16579993,SOS_dla_Stoczni_jako_naszego_dziedzictwa__PAWLOWSKI_.html.

Piaskowski Grzegorz. 2009. „Etnograficzne bo ludowe: stary paradygmat a nowe – współczesne obszary zainteresowań etnologa w muzeum”. Etnografia Nowa (1) : 68.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dziennik Ustaw z 2010 r. nr 117 poz. 787 z późn. zm., § 2 pkt 6: 9672

Sabor Agnieszka. 2015. „Stolica architektury”. Tygodnik Powszechny (31) : 55–57.

Wojtkowski Łukasz. 2013. „Badania kultury wizualnej w sieci – metodologia i teoria”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, (20) : 207–219.

Założenia ustawy o rewitalizacji (wersja przyjęta przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 r.). 2015. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Polityki Przestrzennej. Dostęp 30 marca 2015. https://www.mir.gov.pl/media/4443/zalozenia_rewitalizacji_przyjeta_przez_RM_240315.pdf.

Znamierowska-Prüfferowa Maria. 1947. Ochrona zabytków kultury ludowej: poradnik terenowy. Warszawa: Centralny Instytut Kultury.

Złowodzki Maciej. 2009. „Metody równoważenia technicyzacji i uniformizacji w globalnej architekturze”. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka (18) : 45–53.

Wybrane blogi wnętrzarskie:

http://jagodowyzagajnik.blogspot.com/,http://maszape.blogspot.com/.

http://mygreencanoe.blogspot.com/,http://lantlif.blogspot.com/;http://www.loppisliv.blogspot.com/; http://vibekedesign.blogspot.com/.

http://emergencja.blogspot.com/search?updated-max=2011-12-09T12:02:00%2B01:00&max-results=7.

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Rewit_obszarow_zdegradowanych_zalozenia_NPR_13062014.aspx.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.