Sprawcy przemocy domowej – próba oceny prowadzonych oddziaływań penitencjarnych z perspektywy antydyskryminacyjnej
PDF

Słowa kluczowe

przemoc domowa
sprawca przemocy domowej
oddziaływania penitencjarne
domestic violence
perpetrator of domestic violence
penitentiary work

Jak cytować

Jankowska-Guściora, M. (2016). Sprawcy przemocy domowej – próba oceny prowadzonych oddziaływań penitencjarnych z perspektywy antydyskryminacyjnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(1), 117–125. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3190

Abstrakt

Zjawisko przemocy domowej związane jest z płcią, bowiem to kobiety w zdecydowanej większości są osobami doświadczającymi tego konsekwencji. Z uwagi na wielowymiarowe podejście do problematyki funkcjonowania rodziny trwają poszukiwania skutecznych metod przeciwdziałania przemocy domowej. Niezależnie jednak od sposobu rozumienia zjawiska wydaje się, że praca ze sprawcą przemocy prowadząca do jego zmiany, jest najlepszą formą ochrony ofiar przed kolejnymi aktami przemocy. Celem artykułu jest ukazanie pracy penitencjarnej podejmowanej wobec sprawcy przemocy domowej ze jednoczesnym zweryfikowaniem prowadzonych oddziaływań w perspektywie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.
PDF

Bibliografia

Branka M., Cieślikowska D. 2010. Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik Trenerski. Kraków: Stowarzyszenie Willa Decjusza.
Zobacz w Google Scholar

Majchrzyk Z. 2010. „Konsekwencje przemocy wobec kobiet. Kobiety – zabójczynie”. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich (3) : 69–111.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowska J. 2010. „Przemoc ma płeć. Wymazywanie kobiet z programów antyprzemocowych”. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich (3) : 59–68.
Zobacz w Google Scholar

Pospiszyl I. 1998. Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Reszpondek-Marcisz D. 2014. „Pojęcie przemocy a gruncie ustawy z dnia 9 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z art. 207 § 1 K.K”. Probacja I 2014 : 99–112.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) – art. 2 ust. 2
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553) – art. 207
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 291, poz. 1707) – art. 2 ust. 2 pkt 1
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 1997 Nr 90, poz. 557) – art. 67 § 1
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259) – § 4
Zobacz w Google Scholar

Netografia
Zobacz w Google Scholar

http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencja_przemoc_wobec_kobiet.pdf
Zobacz w Google Scholar

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html
Zobacz w Google Scholar

http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/rok-2013.pdf
Zobacz w Google Scholar

http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/ppwr/aktualnosci/sprawozdanie-ms-z-kpppwr-za-2013-rok.pdf
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.