'Gender mainstreaming' w polityce – 'gender budgeting' w ekonomii. Europejskie programy aktywizacji społecznej kobiet
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
kobiety
równość płci
gender mainstreaming
gender budgeting
polityka
The European Union
women
gender equality
policy

Jak cytować

Tomczyk, J. (2016). ’Gender mainstreaming’ w polityce – ’gender budgeting’ w ekonomii. Europejskie programy aktywizacji społecznej kobiet. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(1), 126–138. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3191

Abstrakt

Artykuł przedstawia teoretyczne założenia i praktyczne zastosowania gender mainstreaming i gender budgeting. Są to programy wyrównawcze, inicjowane przez Unię Europejską, których celem są aktywizacja obywatelska oraz promowanie takich wartości jak: równość, konsensus, dialog i porozumienie, sprawiedliwe traktowanie, proporcjonalny podział i dystrybucja dóbr lub kapitałów (nie tylko finansowych, lecz także kulturowych i społecznych). Programy te obejmują szereg zinstytucjonalizowanych instrukcji i zaleceń, stworzonych po to, by poprawić sytuację społeczno-polityczno-ekonomiczną wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Ukierunkowanie na kobiety wynika z faktu, że w wielu krajach członkowskich UE (pomimo obowiązującego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz istnienia licznych instytucji stojących na jego straży) stanowią one grupę defaworyzowaną i marginalizowaną w sferze publicznej.
PDF

Bibliografia

Agacinski S. 2000. Polityka płci, M. Falski (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bałandynowicz-Panfil K., U. Opacka. 2005. Gdańska inicjatywa budżetowania pod kątem płci. Analiza Gender Budget. Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Bojar H. 2000. Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Boruta I. 1996. Równość kobiet i mężczyzn w pracy w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej. Implikacje dla Polski. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bradley H. 2008. Płeć, E. Chomicka (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Florek L. 2001. Równość traktowania mężczyzn i kobiet. W Równość Praw Kobiet i Mężczyzn, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Głąbicka K. 2002. Europejska przestrzeń socjalna. Zarys problematyki. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Graff A. 2001. Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzybek A. 2008. Gender mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał?. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hardy J. 2010. Nowy polski kapitalizm, A. Czarnecka (przeł.). Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
Zobacz w Google Scholar

Henderson H. 2006. Nieopłacalna praca kobiet – jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa. Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Humm M. 1993. Słownik teorii feminizmu. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ornacka K., J. Mańka. 2011. Gender mainstreaming w wybranych obszarach dyskryminacji w Polsce. W Gender w społeczeństwie polskim, K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.). Kraków: Wyd. Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Pacześniak A. 2006. Kobiety w Parlamencie Europejskim. Przełamywanie stereotypu płci w polityce. Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Pisier E. 2001. „Płeć nie jest gwarancją”. OśKA (2).
Zobacz w Google Scholar

Dijkstra A.G., J. Plantega (red.). 2003. Ekonomia i płeć, A. Grzybek (przeł.). Gdańsk: Wyd. GWP.
Zobacz w Google Scholar

Rees T., Gender Mainstreaming: Misappropriated and Misunderstood? http://www.rs.boell.org/downloads/Gender_Mainstreaming_Web_EN(1).pdf#page=6
Zobacz w Google Scholar

Ślęczka K. 1999. Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Tomczyk J. 2010. Kobieta w polityce – podmiot marginalizowany? A. Rosół, M.S. Szczepański (red.). Tolerancja. Studia i Szkice, tom XV. Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Tong R.P. 2002. Myśl feministyczna, J. Mikos, B. Umińska (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Unmüßig B. 2005. Nachdenken üßer Gender Mainstzg. Bilanz einen radikalen geselleschaftspolitischen Konzepts zehn Jahre nach der Weltfrauenkonferenz in Peking, HBS concept paper
Zobacz w Google Scholar

Walter G.S., W.S. Cookiem, Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, M. Kacmajor (przeł.). Gdańsk: Wyd. GWP
Zobacz w Google Scholar

West C., D.H. Zimmerman. Doing Gender”. W Doing Gender, Doing Difference: Inequality, Power, and Institutional Change, S. Fenstermaker, C. West red. New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Wolska K. 2008. UE a równość płci, www.kobieta.gov.pl.
Zobacz w Google Scholar

Wóycicka I. 2004. Women in the Polish Retirement System. W Gender and Economic Opportunities in Poland: Has Transition left Women Behind? World Bank, Report Nr 29205.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska E. 2001. Sytuacja kobiet w świetle zmian legislacyjnych okresu transformacji. W Kobiety na przełomie wieków: nowy kontrakt płci? M. Fuszara (red.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F. 1992. Nauki o kulturze, J. Szacki (przeł.). Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.