O nowy kształt edukacji akademickiej w kontekście kultury cyfrowej
PDF

Słowa kluczowe

edukacja akademicka
kultura cyfrowa
pedagogika cyfrowa
technologie cyfrowe
high school education
digital culture
digital pedagogy
digital technologies

Jak cytować

PulakI., & Wieczorek-TomaszewskaM. (2017). O nowy kształt edukacji akademickiej w kontekście kultury cyfrowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 8(2), 4-13. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3349

Abstrakt

Artykuł omawia problemy i wyzwania, jakie stają przed współczesną edukacją akademicką w kontekście rozwoju nowych technologii i mediów cyfrowych. Przemiany zachodzące w przestrzeni edukacyjnej wymuszają dokonanie zmian w stosowanych powszechnie formach i metodach kształcenia, które odpowiadałyby na potrzeby cyfrowego ucznia i studenta. W tekście dokonano charakterystyki pedagogiki cyfrowej, przedstawiono nowe perspektywy badań humanistycznych w kontekście rozwoju cyfrowej edukacji.
PDF

Bibliografia

Barabási Albert-lászló. 2012. „Thinking in network terms a conversation with Albert-lászló Barabási”. Edge. Dostęp 30 września 2015. https://edge.org/conversation/albert_l_szl_barab_si-thinking-in-network-terms

Batorowska Hanna. 2013. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzewaniu informacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Benavides Francisco, Hanna Dumont, David Istance (red.). 2013. Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska i OECD.

Berry David M. 2012. Introduction: Understanding the Digital Humanities. W Understanding Digital Humanities, David M. Barry (red.). New York.

Celiński Piotr. 2013. Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu. W Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/nowe media/kultura 2.0, Andrzej Radomski, Radosław Bomba (red.). Lublin: E-naukowiec.

Downes Stephen. 2012. Connectivism and Connective Knowledge. http://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge-19May2012.pdf

Frost Davis Rebecca. 2012. Digital Humanities, Digital Teaching, Digital Pedagogy. Session at #THATCamp #LAC 2012 on defining and distinguishing between Digital Humanities, Digital Teaching and Digital Pedagogy. Dostęp 30 września 2015. https://storify.com/FrostDavis/digital-humanities-digital-teaching-digital-pedago

Fyfe Paul. 2011. „Digital Pedagogy Unplugged”. Digital Humanities Quarterly 5 (3).

Horizon Report 2014 Higher Education Edition. 2014. Austin, Texas USA: New Media Consortium (NMC) i EDUCAUSE Learning Initiative (ELI). Dostęp 30 września 2015. http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2014-higher-education-edition/.

Kuhn Thomas S. 2009. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Manovich Lev. 2012. How to Compare One Million Images? W Understanding Digital Humanities, David M. Berry (red.). New York.

New modes of learning and teaching in higher education. 2014. High Level Group on the Modernisation of Higher Education report to the European Commission on. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Ostrowicki Michał. 2013. Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki – ebook. Warszawa: Universitas.

Pulak Irena. 2012. „Projektowanie spersonalizowanego środowiska kształcenia jako element information literacy”. Bibliotheca Nostra: śląski kwartalnik naukowy 2 (2) : 87–99.

Wieczorek-Tomaszewska Małgorzata. 2013. Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów. W Człowiek – Media – Edukacja. Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych UP.

Wieczorek-Tomaszewska Małgorzata. 2013. Innowacyjne uczenie dla efektywnego uczenia się. W Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej, Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska (red.). MCDN, SMWI.

Zawojski Piotr. 2010. Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Katowice: Wydawnictwo Poltext.

Netografia

Cyfrowa Przyszłość. Dostęp 30 września 2015. http://cyfrowaprzyszlosc.pl

Edunews. Dostęp 30 września 2015. http://www.Edunews.pl

e-mentor. Dostęp 30 września 2015. http://www.e-mentor.edu.pl

Hybrid Pedagogy. Dostęp 30 września 2015. http://www.hybridpedagogy.com/

Journal of Interactive Technology and Pedagogy. Dostęp 30 września 2015. http://jitp.commons.gc.cuny.edu

Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego. Dostęp 30 września 2015. http://www.ldc.edu.pl

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.