Topografie krajobrazu filmowego
PDF

Słowa kluczowe

krajobraz filmowy
kartografia filmowa
mapowanie
topografie
cinematic landscape
cinematic cartography
mapping
topography

Jak cytować

Copik, I. (2018). Topografie krajobrazu filmowego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(4), 6–18. https://doi.org/10.24917/20837275.9.4.1

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.9.4.1

Artykuł porusza problem metodologiczny topografii krajobrazu filmowego. Dla podejścia tego równie ważne co dyskurs wizualny, zorientowany na tryb analizy estetycznej są praktyki kulturowe, pozwalające w procesach filmowego postrzegania i przetwarzania krajobrazów dostrzegać elementy życia i doświadczenia. Zasadniczą tezą jest stwierdzenie, że do filmowejeksploracji krajobrazu i miejsca daje się zastosować praktyka wizualnego mapowania. Mapowanie w filmie rozumiane jest jako sposób myślenia, zarówno twórcy (reżysera, operatora), jak i odbiorcy dzieła (widza), który wiąże się z przyjęciem przez nich pewnego punktu widzenia oraz zastosowaniem/odkrywaniem określonej taktyki. Wśród strategii mapowania wyróżnione i omówione zostały, za Teresą Castro: chorografia (opis), topofilia (miłość do miejsca) i penetracja.

Topography of a film landscape

The paper raises the issue of the methodological problem of topography of a film landscape. For this approach are equally important – the visual discourse oriented on an aesthetic analysis mode and the cultural practices enabling to recognize the elements of life and experience in the processes of film perception and transformation of landscapes. The fundamental thesis is the statement that it is possible to use the practice of visual mapping to explore a landscape and place. The mapping in a film is understood as at the same time a way of thinking of a creator (director, operator) and a recipient of a work (a viewer), which is connected with adopting by them certain point of view and the application/ discovering of a specific tactics. Among the strategies of mapping, according to Teresa Castro, there were distinguished the following: chorography (description), topophilia (love of place) and surveying.

https://doi.org/10.24917/20837275.9.4.1
PDF

Bibliografia

Adamczak Marcin. 2010a. Dérive (dryf) (hasło). W Miasto w sztuce – sztuka miasta, Ewa Rewers (red.). Kraków: Universitas. 664.
Zobacz w Google Scholar

Adamczak Marcin. 2010b. Psychogeografia. (hasło). W Miasto w sztuce – sztuka miasta, Ewa Rewers (red.). Kraków: Universitas. 681.
Zobacz w Google Scholar

Bachmann-Medick Doris. 2012. Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. K. Krzemieniowa (przeł.). Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Bruno Giuliana. 2002. Atlas of Emotion. Journeys in Art, Architecture and Film. New York: Verso.
Zobacz w Google Scholar

Castro Teresa. 2010. Mapping the City through Film: From “Topophilia” to “Urban Mascapes”. W Urban Projections: Cities, Space and the Moving Image. Robert Koeck, Les Roberts (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. 144–156.
Zobacz w Google Scholar

Cosgrove Denis. 2004. “Landscape and Landschaft”. GHI Bulletin No 35. 57–71.
Zobacz w Google Scholar

Edensor Tim. 2004. Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. A. Sadza (przeł). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Frydryczak Beata. 2013. Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Zobacz w Google Scholar

Harley John Brian. 2008. Maps, Knowledge, and Power. W The Iconography of Landscape. Stephen Daniels, Denis Cosgrove (red.). Cambridge University Press 2008. 277–312.
Zobacz w Google Scholar

Hjort Mette. 2011. “Small Cinemas: How They Thrive and Why They Matter”. Mediascape. UCLA’s Journal of Cinema and Media Studies. http://www.tft.ucla.edu/mediascape/Winter2011_SmallCinemas.pdf [dostęp: 15.06.2017].
Zobacz w Google Scholar

Karwat Krzysztof. 2016. „Od redaktora”. Fabryka Silesia nr 1(11). 1.
Zobacz w Google Scholar

Kiciński Andrzej. 2016. „Kamienica na końcu świata, czyli «Szczęście świata»”. http://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,23818,1,1,Kamienica-na-koncu-swiata-czyli-Szczescie-swiata. html [dostęp: 15.06.2017].
Zobacz w Google Scholar

Nijakowski Lech M. 2004. „Ziemie Odzyskane”. Przegląd Polityczny nr 66. 97–101.
Zobacz w Google Scholar

Schlögel Karl. 2009. W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce. I. Drozdowska, Ł. Musiał (przeł.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Zobacz w Google Scholar

Skwara Anita. 2016. «Szczęście świata». Lekko, lekkuśko. Rozmowa z Michałem Rosą. http://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,24215,1,1,Szczescie-swiata-Lekko-lekkusko.html [dostęp: 15.06.2017].
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/sjp/chorografia;2553494 [dostęp: 15.06.2017].
Zobacz w Google Scholar

Stachówna Grażyna. 1994. „Domek z kopalnią w tle. O śląskich filmach Kazimierza Kutza”. NaGłos nr 15/16 (40/41). 274–282.
Zobacz w Google Scholar

Starowieyski Franciszek. 1994. „O burzeniu najpiękniejszych gór Polski”. NaGłos 1 nr 15/16 (40/41). 39–43.
Zobacz w Google Scholar

Szwiec Wojciech. 2012. Filmowe południe. Kino amatorskie na Górnym Śląsku. Mikołów: Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zobacz w Google Scholar

Szydłowska Joanna. 2011. „Od Kutza do Smarzowskiego. Film fabularny jako medium wiedzy i Ziemiach Zachodnich i Północnych”. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3(273). 521–573.
Zobacz w Google Scholar

Tuan Yi-Fu. 1987. Przestrzeń i miejsce. A. Morawińska (przeł.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.