Otwarty projekt modernizmu. "New Modernist Studies" w perspektywie badań nad filmem
PDF

Słowa kluczowe

filmoznawstwo
modernizm
nowe studia modernistyczne
filmowy modernizm
Film Studies
Modernism
New Modernist Studies
Cinematic Modernism

Jak cytować

Stelmach, M. (2018). Otwarty projekt modernizmu. "New Modernist Studies" w perspektywie badań nad filmem. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(4), 86–94. https://doi.org/10.24917/20837275.9.4.8

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.9.4.8

Tekst jest próbą przybliżenia rozwijającego się w ostatnich latach w anglosaskim literaturoznawstwie nurtu nowych studiów modernistycznych (New Modernist Studies). Badacze z tego kręgu, tacy jak Susan Stanford Friedman, Douglas Mao czy Rebecca Walkowitz starają się przeformułować dawne definicje modernizmu literackiego i artystycznego, rozszerzając jego zakres pojęciowy i otwierając na interdyscyplinarne, komparatystyczne, kulturoznawcze czy postkolonialne badania. Ich ustalenia i propozycje mogą być użyteczne także na gruncie filmoznawstwa jako pomoc w usystematyzowaniu i pogłębieniu opisów filmowego modernizmu.

Open design of modernism. "New Modernist Studies" in the perspective of film research

This text is an attempt to present the current and still developing field of New ModernistStudies, very much present in Anglo-American literature studies of early XXI century. Scholars associated with NMS, such as Susan Stanford Friedman, Douglas Mao or Rebecca Walkowitz are aiming in reformulating traditional definitions of artistic and literary Modernism by expanding its scope and opening the field for interdisciplinary, comparative, or postcolonial readings. Their work and propositions might be useful in the field of film studies as well, as a way systematizing and deepening the existing understanding of cinematic modernism.

https://doi.org/10.24917/20837275.9.4.8
PDF

Bibliografia

Charney Leo, V.R. Schwartz (red.). 1995. Cinema and the Invention of Modern Life. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak-Sokołowski Tomasz. 2014. „Nowe modernizmy. Mapa debat”. Poznańskie Studia Polonistyczne nr 24(44). 14–33.
Zobacz w Google Scholar

Ford Hamish. 2012. Post-War Modernist Cinema and Philosophy. Confronting Negativity and Time. New York: Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Friedman Susan Stanford. 2006. “Periodizing Modernism: Postcolonial Modernities and the Space/ Time Borders of Modernist Studies”, Modernism/Modernity nr 13(3). 425–443.
Zobacz w Google Scholar

Friedman Susan Stanford. 2010. “Planetarity: Musing Modernist Studies”. Modernism/Modernity nr 17(3). 471–499.
Zobacz w Google Scholar

Friedman Susan Stanford. 2014. „Wędrówki po definicjach. Znaczenia terminów nowoczesny/nowoczesność/modernizm”. T. Cieślak-Sokołowski (przeł.). Poznańskie Studia Polonistyczne nr 24(44). 117–144.
Zobacz w Google Scholar

Habermas Jürgen. 1998. Modernizm – niedokończony projekt. M. Łukasiewicz (przeł.). W Postmodernizm. Antologia przekładów. Ryszard Nycz (red.). Kraków: Universitas. 25–46.
Zobacz w Google Scholar

Hansen Miriam Bratu. 2008. Masowe wytwarzanie doświadczenia zmysłowego. Klasyczne kino hollywoodzkie jako modernizm wernakularny, Ł. Biskupski, M. Murawska, M. Pabiś, J. Stępień, T. Sukiennik, N. Żurowska (przeł.). W Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, T. Majewski (red.). Warszawa: WaiP. 229–260.
Zobacz w Google Scholar

Holloway David. 2002. The Late Modernism of Cormac Mccarthy. Westport, Conn.: Greenwood Press.
Zobacz w Google Scholar

Huyssen Andreas. 2006. “Introduction: Modernism After Postmodernity”. New German Critique nr 33(3). 1–5.
Zobacz w Google Scholar

Kermode Frank. 1968. Continuities. New York: Routledge & K. Paul.
Zobacz w Google Scholar

Kovács András Bálint. 2007. Screening Modernism. European Art Cinema. 1950–1980. Chicago–London: Chicago University Press.
Zobacz w Google Scholar

Kronfeld Chana. 1996. On the Margins of Modernism. Decentering Literary Dynamics. Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki Arkadiusz. 2007. Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zobacz w Google Scholar

Majewski Tomasz. 2008. Modernizmy i ich losy. W Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna. T. Majewski (red.). Warszawa: WaiP. 9–55.
Zobacz w Google Scholar

Mao Douglas, R. Walkowitz. 2014. „Nowe studia modernistyczne”. A. Kęsiak, M. Kęsiak (przeł.). Poznańskie Studia Polonistyczne nr 24(44). 97–115.
Zobacz w Google Scholar

Morawski Stefan. 1999. Niewdzięczne rysowanie mapy... O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Zobacz w Google Scholar

Nycz Ryszard. 2013. Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Zobacz w Google Scholar

Nycz Ryszard (red.). 2004. Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Pękała Teresa. 2013. Moda i wieczność modernizmu. W Powrót modernizmu?, T. Pękała (red.). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 7–13.
Zobacz w Google Scholar

Siska William. 1976. Modernism in the Narrative Cinema. The Art Film as a Genre. New York: Arno Press.
Zobacz w Google Scholar

Syska Rafał. 2009. „Filmowy modernizm”. Kwartalnik Filmowy nr 67–68. 142–168.
Zobacz w Google Scholar

Syska Rafał. 2014. Filmowy neomodernizm. Kraków: Avalon.
Zobacz w Google Scholar

Zalewski Andrzej. 1998. Strategiczna dezorientacja. Perypetie rozumu w fabularnym filmie postmodernistycznym. Warszawa: Instytut Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Żelasko Justyna. 2015. Przygoda w pociągu. Początki polskiego modernizmu filmowego (Has, Kawalerowicz, Konwicki, Kutz, Munk). Kraków: Ha!art.
Zobacz w Google Scholar

Downloads

Download data is not yet available.