Miasto niekończącej się tułaczki. Pejzaż Los Angeles w twórczości filmowej Michaela Manna
PDF

Słowa kluczowe

Michael Mann
ponowoczesność
miasto
postmodernity
city

Jak cytować

SitekW. (2018). Miasto niekończącej się tułaczki. Pejzaż Los Angeles w twórczości filmowej Michaela Manna. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(4), 19-29. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4351

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.9.4.2

W Los Angeles, przestrzeni ciągłej podróży, wątpliwą ostoję dla znużonych nomadów wyznaczają wyłącznie pokoje hotelowe, niewyposażone domy i centra handlowe. Terytorium miasta jest zaś wytyczane przez labirynty dróg, torów kolejowych i pasów startowych, które stanowią z jednej strony drogę ucieczki z metropolii, z drugiej zaś częstokroć prowadzą z powrotem do opuszczanej przestrzeni. Namysł nad ekranową konstrukcją ponowoczesnego miasta jest elementem analizy czasów niekończącej się tułaczki, charakteryzującej dynamiczny ekosystem współczesności.

A city of neverending wandering. Landscape of Los Angeles in the film work of Michael Mann

In Los Angeles, the space of constant travel, the dubious refuge for tired nomads are hotel rooms, unfurnished houses, and shopping centers. The city’s territory is defined by a labyrinth of roads, railroads, and runways. They allow to escape from the metropolis but they often lead back to the abandoned spaces. A study of representation of the postmodern city is an element of the analysis of the world of endless wandering which characterizes the dynamic ecosystem of the present day.

PDF

Bibliografia

Augé Marc. 2010. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. R. Chymkowski (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Baldwin Elaine, B. Longhurst i in. 2007. Wstęp do kulturoznawstwa. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński (przeł.), Poznań: Zysk i S-ka.

Ballard James Graham. 2009. Miasto koncentracyjne. L. Jęczmyk (przeł.). W J.G. Ballard. Ogród czasu. L. Jęczmyk, Z. Uhrynowska-Hanasz (przeł.). Kraków: Vis-a-vis/Etiuda.

Banham Reyner. 1971. Los Angeles. The Architecture of Four Ecologies. London: Allen Lane.

Bartnik Czesław Stanisław. 1993. Polska teologia miasta. W Miasto i kultura polska doby przemysłowej. Wartości. H. Imbs (red.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bauman Zygmunt. 2008. Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie. J. Margański (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Davis Mike. 2009. Planeta slumsów. K. Bielińska (przeł.). Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Jakubowska Małgorzata. 2006. Żeglowanie po filmie. Kraków: Rabid.

Jameson Fredric. 2011. Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk (przeł.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kunce Aleksandra. 2013. Dom – na szczytach lokalności. W A. Kunce, T. Sławek, Z. Kadłubek. Oikologia. Nauka o domu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Lynch Kevin. 2011. Obraz miasta. T. Jeleński (przeł.). Kraków: Archivolta.

Mann Michael. 1997. An Interview with Michael Mann. https://www.youtube.com/watch?v=fvkFi72cAbY [dostęp: 20.11.2017].

Martin-Jones David. 2011. Deleuze and World Cinemas. New York: Continuum International PG.

Martyn Peter. 1999. „«Miejskość» a urbanistyka – mit kontra rzeczywistość?”. Kwartalnik Filmowy nr 28. 6–25.

Massey Doreen. 1991. “A Global Sense of Place”. Marxism Today nr 38. 24–29.

Mazierska Ewa. 1999. „Janusowe oblicze filmowego miasta”. Kwartalnik Filmowy nr 28. 38–53.

Nawratek Krzysztof. 2008. Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja Ha!art.

Okome Onookome. 2002. Writing the Anxious City: Image of Lagos in Nigeria Home Video Films. W Under Siege. Four African Cities – Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos. O. Enwezor (red.). Ostfildern–Ruit: Hatje Cantz Verlag.

Rybin Steven. 2013. Michael Mann. Crime Auteur. Lanham–Boulder–New York–Toronto–Plymouth: Scarecrow Press.

Sławek Tadeusz. 2013. Mapa domu. W T. Sławek, A. Kunce, Z. Kadłubek. Oikologia. Nauka o domu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Soja Edward W. 1989. Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso.

Sudjic Deyan. 2017. Język miast. A. Sak (przeł.). Kraków: Karakter.

Symotiuk Stefan. 1997. Filozofia i genius loci. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Kultury.

Virilio Paul. 2008. Prędkość i polityka. S. Królak (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Wallis Aleksander. 1987. Ameryka – miasto. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Wilkoszewska Krystyna. 2008. Wariacje na postmodernizm. Kraków: Universitas.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.