Complessità linguistica e testuale in alcune descrizioni scritte da apprendenti d’italiano di livello intermedio
PDF

Słowa kluczowe

descrizione
campo semantico
macro-operazioni descrittive
quaestio
opis
pole semantyczne
makrooperacje opisowe

Jak cytować

KucharskaA. (2018). Complessità linguistica e testuale in alcune descrizioni scritte da apprendenti d’italiano di livello intermedio. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(3), 167-179. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4372

Abstrakt

La produzione scritta è un’attività complessa che richiede l’attivazione di competenze linguistiche, sociolinguistiche e pragmatiche. Il presente articolo mira a presentare la problematica della ricchezza linguistica nonché della complessità testuale in riferimento alle macro-operazioni descrittive proposte da Adam (1989, 2011), ai campi semantici, alla quaestio e ai mezzi stilistici. Il suo scopo consiste nella verifica dell’ipotesi della presenza della descrizione in quanto genere particolare di discorso scolastico regolato da norme specifiche.

Różnorodność technik językowych i strategii tekstualnych opisów zredagowanych przez osoby uczące się języka włoskiego na poziomie średnio zaawansowanym

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie charakterystycznych cech tekstu opisowego redagowanego w sformalizowanym środowisku uniwersyteckim. W tym celu wypracowania studentów poddane zostały analizie według zestawienia makrooperacji zaproponowanego przez J.-M. Adam (1989, 2011). Dodatkowo zwrócono uwagę na obecność pól semantycznych, quaestio oraz figur stylistycznych. Wyniki dowodzą, że opis w procesie nauczania stanowi rodzaj tekstu należącego do dyskursu ćwiczeniowego, który jest regulowany swoistymi normami i nie ewoluuje wraz z doskonaleniem kompetencji językowych.

PDF

Bibliografia

Adam J.-M. 2011. Les textes: types et prototypes, Paris.

Andorno C. 2013. Linguistica testuale. Un’introduzione, Roma.

Antelmi D. 2012. Comunicazione e analisi del discorso, Torino.

Bazzanella C. 2008. Linguistica e pragmatica del linguaggio. Un’introduzione, Roma-Bari.

Berruto G. 2009. Lessico: le strutture, [in:] Il linguaggio. Strutture linguistiche e processi cognitivi, a c. di A. Laudanna, M. Voghera, Roma-Bari: 130–148.

Brancaglion C., Bosisio C. 2002. L’articolo di cronaca nella stampa europea di lingua francese: analisi tipologica della componente narrativa e implicazioni didattiche, [in:] Tipologia dei testi e tecniche espressive: atti del Convegno, Milano, 15–16 novembre 2011, a c. di G. Gobber, C. Milani, Milano: 191–220.

Byram M. 2004. Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning, New York.

Charaudeau P., Maingueneau D. 2002. Dictionnaire d’analyse du discours, Paris.

Coirier P., Gaonac’h D., Passerault J.-M. 1996. Psycholinguistique textuelle. Approche cognitive de la compréhension et de la production des textes, Paris.

Harmer J. 2001. The practice of English Language Teaching, Cambridge.

Lavinio C. 2016. Il lavoro sul testo descrittivo, [in:] La centralità del testo nelle pratiche didattiche, a c. di P. Desideri, Firenze: 68–86.

Sensini M. 2010. Le forme della lingua: parole, regole e testi 1. La grammatica e la scrittura, Milano.

Squarotti G.B. (red.) 2004. Dizionario di retorica e stilistica, Torino.

Starz R. 2013. Pola tematyczne opisu postaci w języku uczniów. Analiza lingwoedukacyjna, Kielce.

Vigner G. 1982. Écrire. Éléments pour une pédagogie de la production écrite, Paris.

Zingarelli N. 2007. Vocabolario della lingua italiana, Bologna.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.