Artysty (nie)łatwe początki. Z dziejów recepcji przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego
PDF

Słowa kluczowe

Adolf Rudnicki
recepcja
dwudziestolecie międzywojenne
Żydzi
reception
interwar period
Jews

Jak cytować

JanikG. (2018). Artysty (nie)łatwe początki. Z dziejów recepcji przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(2), 40-54. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4584

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.2.4

Artykuł ten jest próbą możliwie kompletnego zaprezentowania głosów międzywojennej krytyki na temat ówczesnej twórczości Adolfa Rudnickiego. Autor szkicu, wychodząc od powtarzanej przez literaturoznawców tezy, jakoby pisarz, już od momentu swojego debiutu, był ulubieńcem recenzentów, prezentuje wypowiedzi na temat kolejnych książek autora, które przeczytać można było w polskiej prasie lat 30. ubiegłego wieku. Wyłania się z nich zupełnie inny, niż kształtowany do tej pory, obraz stosunku krytyków do twórczości Rudnickiego. Pozycja, jaką w literackim świecie dwudziestolecia międzywojennego zajmował autor Niekochanej, jawi się jako dużo mniej uprzywilejowana niż mówiono o niej do tej pory.

An artist (not)easy beginnings. From the history of the reception of the pre-war work of Adolf Rudnicki

The following article aims to show complete reception of the interwar works of Adolf Rudnicki. The author of the sketch, starting from the repeated by literary scholars argument, that Rudnicki has been a favorite of reviewers since his debut, presents comments about subsequent books of the author, from the Polish press of the thirties. There emerges a completely different image of critics’ relation to Rudnicki’s work, than the one, which was created by the literary scholars so far. The position that the author occupied in the literary world appears to be much less privileged than it has been said so far.

 

PDF

Bibliografia

Andrzejewski J. 1934. „Adolf Rudnicki: Żołnierze”. Droga nr 5. 520–523.

Andrzejewski J. 1937. „Recenzja osobista”. Prosto z Mostu nr 30–31. 7.

Z.B. [Babska Z.] 1933. „Adolf Rudnicki: Żołnierze”. Kurjer Warszawski [wydanie wieczorne] nr 228. 6–7.

Bereza H. 1981. Apokalipsa. W Taki układ. Warszawa. 181–186.

Breiter E. 1937. „Powieść o niekochanej kobiecie”. Wiadomości Literackie nr 40. 5.

Breiter E. 1939. „Lato Rudnickiego”. Wiadomości Literackie nr 7. 5.

Ciepliński F. 1933. „Książki”. Droga nr 1. 109–112.

Gombrowicz W. 1996. Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie. Kraków.

Gruszecka A. 1933. „Powieści polskie”. Przegląd Współczesny nr 47. 144–145.

Irzykowski K. 1932. „Powieść «au ralenti»”. Wiadomości Literackie nr 49. 5.

Irzykowski K. 1937. „Pieśń miłości – ze strzępami”. Pion nr 32. 4.

Irzykowski K. 1939. Wstęp do: Doświadczenia. Powieść, A. Rudnicki. Warszawa, s. 5–9.

Jabłonowski W. 1939. „Rudnicki Adolf: Doświadczenia”. Nowa Książka nr 6. 343.

Kaden-Bandrowski J. 1933. „Żołnierze”. Gazeta Polska nr 173. 6.

Kaden-Bandrowski J. 1937. „Bez środowiska”. Gazeta Polska z 12 grudnia. 12.

Kragen W. 1932. „Szczury. Debiut Powieściowy Adolfa Rudnickiego”. Nowy Dziennik nr 330. 9–10.

Kragen W. 1933. „Żołnierze”. Nowy Dziennik nr 208. 9.

Kragen W. 1937. „Stylizowane studium psychologiczne”. Ster nr 29. 29.

Kucharski Z. 1937. „Osobowość czy preparat”. Gazeta Polska nr 205. 3.

Lorentowicz J. 1937. „Rudnicki Adolf: Niekochana”. Nowa Książka nr 10. 616.

Łaszowski A. 1938. „Margines Wakacyjny”. Prosto z Mostu nr 30. 7.

Michalski H. 1938. „Młodzi prozatorzy”. Kultura: Tygodnik Literacki, Artystyczny i Społeczny nr 33. 4.

Nałkowska Z. 1974. Dzienniki czasu wojny. Warszawa.

Nałkowska Z. 1988. Dzienniki 1930–1939, część pierwsza (1930–1934). Warszawa.

Napierski S. 1938. „Narodziny świadomości”. Ateneum nr 6. 941–946.

Piotrowski G. 1994. Wielotematyczność. Pałeczka czyli Każdemu to na czym mu mniej zależy Adolfa Rudnickiego. W Wyobraźnia stwarzająca. Analizy i interpretacje małych form prozatorskich. S. Pastuszewski (red.). Bydgoszcz. 54–66.

Piwiński L. 1933. „Powieść [Szczury]”. Rocznik Literacki t. 1. 75–76.

Piwiński L. 1933. „Powieść [Żołnierze]”. Rocznik Literacki t. 1. 95–96.

Piwiński L. 1937. „Adolf Rudnicki: Niekochana”. Rocznik Literacki t. 5. 72.

Pomirowski L. 1932. „Szczury”. Gazeta Polska nr 294. 5.

Putrament J. 1939. „Wśród nowych powieści”. Sygnały 1939 nr 62, 5.

R. 1937. A. Rudnicki: „Niekochana”. Kurier Literacko-Naukowy nr 29. 13–14.

Rudnicki A. 1930. „Śmierć operatora. Nowela”. Kurier Poranny nr 234. 10.

Rudnicki A. 1932. Szczury. Warszawa.

Rudnicki A. 1939. Doświadczenia. Powieść. Warszawa.

Rudnicki A. 1946. Lato. Warszawa. [wyd. II; wyd. I. 1938]

Rudnicki A. 1946. Przedmowa do: Profile i drobiazgi żołnierskie. Warszawa.

Rudnicki A. 1948. Przedmowa do: Żołnierze. Warszawa. 5–14.

Rudnicki A. 1948. Żołnierze. Warszawa. [wyd. II; wyd. I 1933]

Rudnicki A. 1960. Wstęp do: Szczury. Warszawa. 5–6.

Rudnicki A. 2009. Niekochana. W Opowiadania wybrane. J. Wróbel (oprac.). Wrocław. [wydanie w formie przedruku opartego na pierwodruku: Warszawa 1937]

Sandauer A. 1947. „Uwagi o nowelach Rudnickiego”. Odrodzenie nr 3. 5.

Skibniewski M. 1933. „Spór o Żołnierzy Rudnickiego”. Gazeta Polska nr 306. 6.

Starowieyska-Morstinowa Z. 1933. „Przegląd piśmiennictwa”. Przegląd Powszechny nr 200. 103–105.

Starowieyska-Morstinowa Z. 1938. „Adolf Rudnicki: Lato”. Ateneum nr 6. 935–939.

Umiastowski R. 1933. „Żołnierze z twierdzy M.”. Polska Zbrojna nr 325. 4–5.

Vogler H. 1938. „Na marginesie rzeczywistości”. Nowy Dziennik nr 208. 9–10.

Wal A. 2002. Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego. Rzeszów.

Wat A. 2001. Dziennik bez samogłosek. Warszawa.

Winowska M 1937. „Na marginesie Niekochanej”. Pion nr 43. 4.

Wróbel J. 1989. „Szczury Adolfa Rudnickiego”. Ruch Literacki nr 6. 481–488.

Wróbel J. 2009. Wstęp do: Adolf Rudnicki. Opowiadania wybrane. Wrocław. V–LXIV.

Wyka K. 1939. „Rudnicki Adolf: Lato”. Nowa Książka nr 6. 343–344.

Wyka M. 1963. „Słownik autorów współczesnych. Adolf Rudnicki”. Życie Literackie nr 11. 4.

Zaworska H. 1974. Proza Adolfa Rudnickiego czyli Hołd każdemu na miarę jego cierpień. W Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki. B. Faron (red.). Warszawa. 555–591.

Zechenter W. 1939. „Denuncjuję Rudnickiego”. Kurier Literacki-Naukowy nr 17. 3.

–jc–. 1933. „Żołnierze Rudnickiego”. Kamena nr 2. 29–30.

Życieński J. 1932. „Wykolejeńcy”. Epoka nr 10. 13–14.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.