Słowo od Redaktor Naczelnej

Słowa kluczowe

nieopełnosprawność

Jak cytować

Ogonowska, A. (2018). Słowo od Redaktor Naczelnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(1), 3–3. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/4621

Abstrakt

W tym numerze tematycznym przedmiotem refleksji czynimy studia nad nie­pełnosprawnością. W tym kontekście poddane są refleksji takie kategorie i słowa kluczowe, jak: typy niepełnosprawności, strategie konceptualizacji tego zjawiska w języku, postawy społeczne wobec niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie, strategie mówienia i pisania o sobie, o własnej niepełnosprawności, techniki i spo­soby upełnomocnienia niepełnosprawnych poprzez język oraz inne formy komu­nikacji społecznej. Osobne miejsce w prezentowanych artykułach dotyczą kwestii negatywnych praktyk społecznych, takich jak: jawne i ukryte formy dyskryminacji, agresji, przemocy (także symbolicznej), którym podlegają niepełnosprawni oraz strategie radzenia sobie z tymi problemami. W świetle tych ustaleń istotne jest pytanie o granice między normą a tym co nie-normatywne, między typowością a za­chowaniami i praktykami kulturowymi o charakterze atypowym.

Downloads

Download data is not yet available.