Walencja emocjonalna online. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych i biometrycznych
PDF

Słowa kluczowe

kompetencje cyfrowe
walencja
badanie biometryczne
badanie jakościowe
digital skills
valence
biometrics
biometcic research
qualitative research

Jak cytować

Waszkiewicz-RavivA., JasiewiczJ., & Jupowicz-GinalskaA. (2019). Walencja emocjonalna online. Kompetencje cyfrowe a pomiar reakcji emocjonalnych w świetle badań jakościowych i biometrycznych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 10(4), 114-124. Pobrano z //studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/4850

Abstrakt

DOI 10.24917/20837275.10.4.9

Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych wyników przeprowadzonego badania kompetencji cyfrowych młodych ludzi: licealistów i studentów, które pozwolą stwierdzić, jakie emocje towarzyszą realizacji działań wymagających skorzystania z umiejętności cyfrowych. W obliczu dynamicznych przemian technologicznych związanych z digitalizacją oraz upowszechnieniem ICT reakcje emocjonalne w ramach relacji HCI (ang. human computer interaction) wciąż wymagają pogłębionych analiz. Projekt zrealizowany w Laboratorium Badań Medioznawczych UW miał dostarczyć odpowiedzi na pytania o zależność pomiędzy biegunem odczuwanych emocji a niskim lub wysokim profesjonalizmem realizacji zadań w świecie wirtualnym. Artykuł podejmuje także próbę namysłu metodologicznego nad sposobami pomiaru naukowego reakcji człowieka w kontakcie z cyberświatem.

Emotional valence online. Digital competencies and measuring emotional reactions in terms of qualitative and biometric research
Abstract
The purpose of the article is to present selected results of the conducted research on digital competence of young people: high school and university students. The preliminary results are to explain, what emotions accompany the implementation of activities requiring the use of digital skills. In the face of rapid technological changes, related to digitalization and widespread of ICT, still the emotional reactions within the human computer interactions (HCI) require in-depth analyses and empirical inquiries. The project realised in Media Research Laboratory University of Warsaw was supposed to provide answers to questions about the relationship between the pole of experienced emotions and the low or high professionalism of tasks in the virtual world. The article also attempts to take up the methodological reflection on the methods of measuring the scientific reaction of a humans being in  communication within the cyber-world.

PDF

Bibliografia

Brzeziński Jerzy. 2012. Metodologia badań psychologicznych. Warszawa.

Brzozowski Piotr. 2010. Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych SUPIN. Polska adaptacja skali PANAS Davida Watsona i Lee Anny Clark. Warszawa.

Creswell John W. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków.

Gerstman Stanisław. 1972. Rozmowa i wywiad w psychologii. Warszawa.

Groth-Marnat Gary. 2003. Handbook of Psychological Assessment. New Jersey.

Jelmieniak Dariusz. 2012. Wprowadzenie. W tegoż. Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Warszawa. I–IX.

Kawlewski Krzysztof, Świtoński Eugeniusz. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19(1). 37–41.

Kostera Monika. 2003. Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa.

Krejtz Izabela, Krejtz Krzysztof, Bielecki Maksymilian. 2008. „Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach społecznych”. Psychologia Społeczna nr 3(6). 73–86.

Lazarus Richard. 1991. “Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion”. American Psychologist nr 46(8). 819–834.

Mauss Iris, Robinson Michael. 2009. “Measures of emotion: A review”. Cognition and Emotions nr 23(2). 209–237.

Stemplewska-Żakowicz Katarzyna. 2005. Metoda wywiadu w psychologii. W Wywiad psychologiczny. Wywiad jako postępowanie badawcze. Warszawa.

Suchańska Anna. 2007. Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa.

van Dijk Jan, van Deursen Alexander. 2014. Digital skills. Unlocking the Information society. New York.

Vraga Emily K., Bode Leticia, Troller-Renfree Sonya. 2016. “Beyond self-reports: Using eye-tracking to measure topic and style differences in attention to social media content”. Communication Methods and Measures nr 10(2–3). 149–164.

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.