Zanurzenie w przeszłości. O memoracyjnej podróży seniorów na przykładzie wybranych filmów
PDF

Słowa kluczowe

filmoterapia w edukacji
starość w filmie
Ingmar Bergman
Doris Dörrie
David Lynch Ingmar Bergman
David Lynch
Doris Dörrie
cinematherapy in education
senility in movies

Jak cytować

Gajak-Toczek, M. (2019). Zanurzenie w przeszłości. O memoracyjnej podróży seniorów na przykładzie wybranych filmów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 11(4), 21–35. https://doi.org/10.24917/20837275.11.4.2

Abstrakt

Autorka nawiązuje do wychowawczej roli filmu, która może pomóc w kształtowaniu postaw młodych ludzi tak, by potrafili aktywnie towarzyszyć seniorom oraz podjęli działania przygotowujące do godnego i zaangażowanego doznawania własnego „wieczoru” egzystencji. Wskazuje, że narracje filmowe ukazujące przystosowanie do ostatniego etapu istnienia mogą przybierać różne formy. Szczególnie wyeksponowano memoracyjną perspektywę podróży w głąb siebie jako narzędzie poszukiwania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

https://doi.org/10.24917/20837275.11.4.2
PDF

Bibliografia

Abramowska Janina. 1978. Peregrynacja. W: Przestrzeń i literatura. Studia. Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska (red.). Wrocław. 120–131.
Bobiński Witold. 2016. Wykształcić widza. Sztuka oglądania w edukacji polonistycznej. Kraków.
Bois Jean-Pierre. 1996. Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur. Katarzyna Marczewska (przeł.). Warszawa.
Borecka Irena. 2001. Biblioterapia: teoria i praktyka. Poradnik. Warszawa.
Borecka Irena. 2002. Biblioterapia: teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć. Gorzów Wielkopolski.
Borecka Irena. 2008. Biblioterapia formą terapii pedagogicznej. Wałbrzych.
Cyceron. 1996. Katon Starszy o starości. Zofia Cierniakowa (przeł.). W: Cyceron, Plutarch. Pochwała starości. Zofia Cierniakowa, Alfred Twardecki (przeł.). Warszawa. 25–99.
Debord Guy. 1998. Społeczeństwo spektaklu. Mateusz Kwaterko (przeł.). Warszawa.
Dermer Shannon, Hutchings Jennifer B. 2000. „Utilizing Movies in Family Therapy: Applications for Individuals, Couples and Families”. The American Journal of Family Therapy nr 28. 163–180.
Dumtrache Sorina Daniela. 2014. „The Effects of a Cinema-therapy Group on Diminishing Anxiety”. Procedia-Social and Behavioral Sciences nr 127. 717–721.
Freud Zygmunt. 1991. Żałoba i melancholia. Barbara Kocowska (przeł.). W: Kazimierz Pospiszyl. Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło. Barbara Kocowska, Anna Czownicka, Marian Albiński, Ludwik Jekels (przeł.). Wrocław–Warszawa–Kraków. 295–308.
Gajak-Toczek Małgorzata, Gala-Milczarek Beata. 2015. Człowiek stary w mediach – stereotyp a obraz postulowany. W: (Nowe) media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne. Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz (red.). Lublin. 51–61.
Gajak-Toczek Małgorzata, Gala-Milczarek Beata. 2017. Edukacja ku starości w kręgu kinematografii polskiej (na wybranych przykładach). W: Edukacja polonistyczna. Metamorfozy kontekstów i metod. Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin (red.). Lublin. 283–298.
Gajak-Toczek Małgorzata. 2013a. „»Wiersze ostatnie« Czesława Miłosza liryczną pieśnią o ludzkich sposobach doświadczania świata”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia nr 140. 224–245.
Gajak-Toczek Małgorzata. 2013b. „A Few Reflections on Life-passing on the Basis of Works by Tadeusz Różewicz and Czesław Miłosz”. Man and the Word nr 15(2). 76–82.
Gajak-Toczek Małgorzata. 2016. (Nie)trudne rozmowy o starości ze studentami polonistyki. W: Edukacja polonistyczna jako wyzwanie. Powszechność i elitarność polonistyki. Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szmburska, Małgorzata Wójcik-Dudek (red.). t. 1. Katowice. 195–211.
Gajak-Toczek Małgorzata. 2018. O miłości i chorobie w jesieni życia. Kilka uwag o „Pamiętniku” Nicka Cassavetesa oraz „Daleko od niej” Sarah Polley w kontekście filozofii dialogu Józefa Tischnera. W: Literatura i kultura w życiu człowieka – wybrane motywy. Ewelina Chodźko, Paulina Szymczyk (red.). Lublin. 111–121.
Genette Gérard. 1976. „Przestrzeń i język”. Aleksander Wit Labuda (przeł.). Pamiętnik Literacki nr 67(1). 227–232.
Kozubek Małgorzata. 2017. Filmoterapia. Teoria i praktyka. Gdańsk.
Kurantowicz Ewa. 1992. Pewna wersja terapii w kulturze. W: Kultura i terapia. Przegląd problematyki. Danuta Zalewska (red.). Wrocław. 39–46.
Majeran Roman. 2011. „Arystoteles o starości”. Vox Patrum nr 56. 105–118.
May Rollo. 1997. Błaganie o mit. Beata Moderska (przeł.). Poznań.
Merleau-Ponty Maurice. 1970. „Film i nowa psychologia”. Marek Zagajewski (przeł.). Kino nr 3. 35–40.
Minois Georges. 1995. Historia starości. Od antyku do renesansu. Katarzyna Marczewska (przeł.). Warszawa.
Nurczyńska-Fidelska Ewelina, Parniewska Barbara, Popiel-Popiołek Ewa, Ulińska Halina (red.). 1993. Film w szkolnej edukacji humanistycznej. Warszawa–Łódź.
Nycz Ryszard. 2000. Tekstowy świat. Postmodernizm a wiedza o literaturze. Kraków.
Pikuła Norbert. 2011. Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych. Kraków.
Regiewicz Adam. 2011. Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej. Lublin.
Ricoeur Paul. 2008. Żyć aż do śmierci oraz fragmenty. Anna Turczyn (przeł.). Kraków.
Sharp Conni, Smith Janet V., Cole Amykay. 2002. „Cinematherapy: Metaphorically Promoting Therapeutic Change”. Couselling Psychology Quarterly nr 15. 269–276.
Straś-Romanowska Maria. 2000. Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: Psychologia rozwoju człowieka. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała (red.). t. 2. Warszawa. 263–292.
Szczepański Tadeusz. 2002. Zwierciadło Bergmana. Gdańsk.
Szukalski Piotr. 2008. Ageizm – dyskryminacje ze względu na wiek. Łódź.
Szulc Wita. 2006. „Historia arteterapeutyki”. Edukacja i Dialog nr 8(181). 66–69.
Tischner Józef. 1993. Myślenie według wartości. Kraków.
Tomasik Ewa. 1994. Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej. Warszawa.
Warmuz-Warmuzińska Ewa. 2013. Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów. Warszawa.
Włodarczyk Anna. 2007. Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty. Kraków.
Wojciechowski Jacek. 2000. Czytelnictwo. Kraków.
Wolz Birgit. [1] b.d. Cinema Therapy: Using the Power of Imagery in Films for the Therapeutic Process. http://www.cinematherapy.com/birgitarticles/ctusingpower.html. (dostęp: 15.09.2019).
Wolz Birgit. [2] b.d. The Transformational Power of Film: Using Movies in Therapy. http://www.cinematherapy.com/birgitarticles/transformationalpower.html. (dostęp: 16.09.2019).
Zalewska Danuta (red.). 1992. Kultura i terapia. Przegląd problematyki. Wrocław.
Zhe Wu Angela. 2008. Applying Cinema Therapy with Adolescents and A Cinema Therapy Workshop. http://www.cinematherapy.com/pressclippings/Angela’s-thesis1. pdf. (dostęp: 17.09.2019).
Zmorzanka Anna. 2011. „Platon o starości i ludziach starych”. Vox Patrum nr 56. 73–104.

Downloads

Download data is not yet available.