Decyzja generalna Prezesa UKE jako nowy instrument regulacyjny
PDF

Słowa kluczowe

general decision
Electronic Communication Law decyzja generalna
Prawo komunikacji elektronicznej

Jak cytować

Małecka, E. (2022). Decyzja generalna Prezesa UKE jako nowy instrument regulacyjny. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 14(2), 94–105. https://doi.org/10.24917/20837275.14.2.6 (Original work published 2 sierpień 2022)

Abstrakt

Celem opracowania jest pokazanie istoty i charakteru prawnego decyzji generalnej jako nowego instrumentu regulacyjnego Prezesa UKE. W ramach artykułu udowadniana była teza, że projektowany nowy instrument regulacyjny Prezesa UKE nie będzie stanowił sprawnego mechanizmu rozwiązania sprawy na gruncie prawa polskiego. Główną płaszczyzną prowadzonych rozważań były przypisy prawa, projekt Prawa komunikacji elektronicznej nr UC45 z 29.07.2020 roku oraz monografie i artykuły naukowe. W opracowaniu zostały zastosowane metody: dogmatyczno-prawna oraz analityczno-syntetyczna.

https://doi.org/10.24917/20837275.14.2.6
PDF

Bibliografia

Brzuszczak Przemysław, Ferenc Kamila. 2013. „Charakter prawny aktu administracyjnego generalnego: przełom w dyskusji?”. Studia Prawnicze i Administracyjne nr 2. 43–46.
Zobacz w Google Scholar

Chołodecki Michał. 2013. Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chróścielewski Wojciech. 1994. Akt administracyjny generalny.
Zobacz w Google Scholar

Dopierała Filip. 2013. „Kompetencje Prezesa UTK a swoboda kształtowania umów pomiędzy zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem”. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 4. 54–72.
Zobacz w Google Scholar

Hoff Waldemar. 2004. „Polski model regulacji na tle porównawczym”. Problemy Zarządzania nr 3. 127–138.
Zobacz w Google Scholar

Hoff Waldemar. 2005. „Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego”. Państwo i Prawo nr 8. 37–54.
Zobacz w Google Scholar

Krupa Wojciech. 2020. Instytucja decyzji generalnych w projekcie PKE. Telko in z 7 lipca 2020, https://www.telko.in/instytucja-decyzji-generalnych-w-projekcie-pke,0. (dostęp: 22.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Łaganowska Zuzanna. 2013. „Procedura uzyskania dostępu telekomunikacyjnego”. Ius Novum nr 4. 122–138.
Zobacz w Google Scholar

Małecka Elżbieta. 2017. Administracyjne i cywilnoprawne aspekty decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącej dostępu telekomunikacyjnego. W: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda. Grzegorz Kozieł (red.). Lublin. 169–185.
Zobacz w Google Scholar

Piątek Wojciech, Skoczylas Andrzej. 2015. „Decyzje generalne w kodeksie postępowania administracyjnego”. Państwo i Prawo z. 10. 101–112.
Zobacz w Google Scholar

Skoczny Tadeusz. 2004. „Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa”. Problemy Zarządzania nr 3. 7–34.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas Andrzej. 2016. Decyzje generalne (art. 1 pkt 1a, art. 16 § 2, art. 49 i art. 113a–113k). W: Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym. Raport zespołu eksperckiego. Warszawa. 128–147.
Zobacz w Google Scholar

Smaga Marcin. 2001. Generalne akty administracyjne regulujące prawa i obowiązki użytkownika drogi publicznej (znaki drogowe) – wybrane zagadnienia. W: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Iwona Niżnik-Dobosz i in. (red.). Kraków. 635–642.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk Ewa, Szewczyk Marek. 2015. „Reforma postępowania administracyjnego: Decyzja generalna nie podważa standardów”. Dziennik Gazeta Prawna, 16.09.2015. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/894121,reforma-postepowania-administracyjnego-decyzja-generalna-nie-podwaza-standardow.html. (dostęp: 22.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk Marek, Szewczyk Ewa. 2014. Generalny akt administracyjny. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk Marek, Szewczyk Ewa. 2016. Uwagi polemiczne do opracowania dotyczącego tzw. decyzji generalnych. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym. W: Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym. Raport zespołu eksperckiego. Warszawa. 125–127.
Zobacz w Google Scholar

Szydło Marek. 2005. Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki. Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ziemski Krystian. 2013a. Indywidualny akt administracyjny – jego istota. W: Prawne formy działania administracji. System Prawa Administracyjnego. Tom 5. Roman Hauser (red.). Warszawa. 151–174.
Zobacz w Google Scholar

Ziemski Krystian. 2013b. Przesłanki, treść i rodzaje aktów normatywnych administracji publicznej. Akty powszechnie obowiązujące stanowione przez administrację rządową. W: Prawne formy działania administracji. System Prawa Administracyjnego. Tom 5. Roman Hauser (red.). Warszawa. 109–125.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.