Jasińska, A. (2014). Zapożyczenia z języków romańskich – gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów i italianizmów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 4, 171–179. Pobrano z https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1553