https://studiadecultura.up.krakow.pl/issue/feed Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 2021-06-10T13:15:11+00:00 dr Jakub Kosek jakub.kosek@up.krakow.pl Open Journal Systems <p><strong>Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura</strong> to założony w roku 2010 interdyscyplinarny kwartalnik naukowy, publikujący najnowsze badania i dyskusje na temat nowych mediów, kultury medialnej, technologii informacyjnych, współczesnych praktyk kulturowych i metod ich analizy. W czasopiśmie znajdziecie Państwo inspirujące artykuły odnoszące się do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych. Szczególnie zachęcamy do lektury tekstów na temat edukacji medialnej, psychologii i dynamiki nowych mediów oraz ich konwergencji. Osobną kategorię stanowią innowacyjne analizy nowych gatunków, formatów, estetyk, poetyk i konwencji intermedialnych. Czasopismo obecne jest w bazach: ERIH PLUS, CEJSH, CEEOL, DOAJ, BazHum, Index Copernicus, Pol-Index. <br>Aktualna punktacja MEiN: 20.<br>ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432.</p> https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8327 Słowo od Redaktor Tematycznej 2021-05-17T09:47:52+00:00 Agnieszka Ogonowska agnieszka.ogonowska@up.krakow.pl 2021-03-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8365 Poeta z „krainy łagodności” 2021-05-26T07:48:53+00:00 Bolesław Faron bfaron@op.pl Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8366 O czym opowiada dziś antropologiczna opowieść? 2021-05-26T08:55:37+00:00 Agnieszka Ogonowska agnieszka.ogonowska@up.krakow.pl Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8369 Kolegium Recenzentów (2020) 2021-05-26T06:44:57+00:00 Jakub Kosek jakubkosek1@wp.pl <p>Dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Polska<br>Dr hab. Elżbieta Durys, Uniwersytet Warszawski, Polska<br>Dr hab. Barbara Giza, prof. SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska<br>Dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Polska<br>Dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Polska<br>Dr hab. Agnieszka Nieracka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska<br>Prof. dr hab. Dariusz Rott, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska<br>Prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska<br>Dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska</p> 2021-03-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8355 Artystyczne przygody ciała. Uwag kilka o napięciach między wizualnością a doświadczeniem ciała zmediatyzowanego 2021-06-10T13:15:11+00:00 Ryszard Solik ryszard.solik@us.edu.pl <p>Problem ciała i cielesności sztuka eksplorowała na różne sposoby. W efekcie ciało podlegało w praktyce artystycznej – jako przedmiot odmiennych narracji, celów, polityk, pole ingerencji, obiekt artystycznej fetyszyzacji, seksualizacji czy deseksualizacji – nieustannym reinterpretacjom. Niniejszy tekst omawia wybrane aspekty obecności i doświadczenia ciała w sztukach wizualnych, odwołując się do realizacji i przedsięwzięć artystycznych o radykalnie odmiennej „naturze”, a co za tym idzie – ontologii dzieła. Zasadnicze pole prowadzonej refleksji wyznacza przejście od reprezentacji ciała (medialne obrazy ciała nieobecnego) do prezentacji, obecności ciała realnego jako tworzywa i medium ekspresji. W tym kontekście przedstawiono nie tylko konsekwencje związane z artystyczną mediatyzacją i performatyzacją ciała i cielesności, ale także napięcia między widzeniem (wizualnością) a doświadczeniem ciała zmediatyzowanego.</p> 2021-05-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8357 Cielesność – uwarunkowania dyskursywne 2021-06-07T09:50:56+00:00 Karina Stasiuk-Krajewska kstasiuk-krajewska@swps.edu.pl <p>Artykuł analizuje cielesność w kontekście założeń teorii dyskursu Michela Foucaulta oraz z wykorzystaniem metod badania dyskursu zaczerpniętych z koncepcji Ernesta Laclau i Chantal Mouffe. Przyjmuje się zatem, że dyskurs rozumiany jest jako warunki sensownej artykulacji, semantyczna strukturyzacja świata społecznego. Specyfika dyskursu cielesności interpretowana jest w związku z kategorią punktów zapikowania. Dyskurs cielesności opiera się mianowicie na semantykach, które stanowią punkty zapikowania dla wielu konstytutywnych dla modernizmu dyskursów. Tym samym dyskurs cielesności stabilizuje nadrzędny (hegemoniczny) dyskurs modernizmu. W kontekście powyższych założeń przedmiotem analizy jest tekst opublikowany na portalu Gazeta.pl oraz komentarze internatów umieszczone pod tym tekstem.</p> 2021-05-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8358 Media ucieleśnione. (Nowe) konteksty badawcze w relacjach media – ciało 2021-06-07T12:54:32+00:00 Agnieszka Ogonowska agnieszka.ogonowska@up.krakow.pl <p>Celem artykułu jest ukazanie złożonych związków ciała człowieka i nowych technologii (nowych mediów) w odniesieniu do konceptu: „media ucieleśnione”. Termin ten pozwala na objęcie całościową, ale i syntetyczną refleksją pięciu kluczowych związków-kontekstów: (1) przekazów audiowizualnych, które reprezentują wybrane gatunki, formaty medialne i dyskursy o tematyce ciała; (2) typologii mediów powiązanych z ludzką sensorycznością; (3) biomediów oraz procesów cyborgizacji człowieka; (4) wpływu mediów na imaginaria społeczne dotyczące samej cielesności, oraz (5) inkorporacji mediów do ciała społecznego. Zagadnienia te są rozpatrywane w odniesieniu do kluczowych współczesnych koncepcji dotyczących cielesności, które reprezentują takie (sub)dyscypliny jak: filmoznawstwo, medioznawstwo, (stosowana) psychologia kliniczna / psychoterapia, cyberpsychologia, filozofia (głównie estetyka oraz fenomenologia percepcji / fenomenologia egzystencjalna) oraz nauki o sztuce.</p> Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8359 Język ubioru w kongijskim ruchu SAPE i jak można go rozumieć 2021-06-07T12:54:07+00:00 Iwona Massaka iwmass@wp.pl <p>Celem artykułu jest wskazanie historycznych, kulturowych, ideowych i psychospołecznych podstaw Ruchu SAPE (Société des Ambianceurs et des Personnes Élegantés), jednego z najbardziej charakterystycznych i trwałych fenomenów występujących w Kongu-Brazzaville i w Demokratycznej Republice Konga. Sapeurs manifestują swój światopogląd, pragnienia i potrzeby poprzez ubiór i praktyki z nim związane. Mają one charakter rytualny, wspólnotowy, kompensacyjny i eskapistyczny. Język ubioru w SAPE jest specyficznym, w dużej mierze ikonicznym, systemem komunikacyjnym. Staje się on względnie zrozumiały tylko w kontekście realiów historycznych, społecznych i politycznych obu państw, przy zastosowaniu klucza semiotycznego odnoszącego się do języka mody.</p> Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8360 Ciało i umysł w kinie: immersja, doświadczenie emocji i interakcji społecznych podczas seansu w kinie 2021-06-07T12:53:42+00:00 Agnieszka Skorupa, agnieszka.skorupa@us.edu.pl Franciszek Stefanek stefanekfranciszek@gmail.com Patrycja Paczyńska-Jasińska patrycjapaczynska@interia.pl <p>Jak widz odbiera film? Dlaczego niektóre filmy stanowią dla widza bardziej satysfakcjonujące doświadczenie niż inne? – to pytania interesujące zarówno filmoznawców, psychologów, jak i socjologów. W niniejszym artykule zaprezentowany został krótki przegląd badań odbioru filmu, ze szczególnym uwzględnieniem immersji oraz doświadczanych przez widza w trakcie pokazu emocji i interakcji społecznych ze wskazaniem ich cielesnych aspektów. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane badaniami porównawczymi odbioru przez widzów (N=325) siedmiu filmów mających swoje premiery kinowe w 2019 roku. Potwierdzono zależność pomiędzy zanurzeniem oraz doświadczeniem emocji i interakcji społecznych a satysfakcją z oglądania filmu. Ponadto wykazano różnice w recepcji poszczególnych dzieł.</p> Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8361 Cyberuwodziciele z Facebooka. O mechanizmach kreowania atrakcyjności fizycznej w perspektywie stereotypów płci 2021-06-07T12:53:18+00:00 Magdalena Mateja m.mateja@umk.pl <p>`Najpopularniejszy obecnie portal społecznościowy – Facebook – jest przestrzenią, w której funkcjonuje szereg grup tematycznych. Jedną z nich tworzą osoby rozwiedzione lub pozostające w separacji, traktując społeczność jako rodzaj grupy wsparcia. W weekendy członkowie społeczności mogą prezentować swoje podobizny w celu zwrócenia na siebie uwagi, nawiązania znajomości, zainicjowania relacji romantycznej itp. Przedmiotem badań stały się komunikaty wizualne opublikowane przez społeczność, a ich celem ustalenie, jakie są strategie autoprezentacji kobiet i mężczyzn, na ile stereotypy płci mają odzwierciedlenie w kompozycji publikowanych (auto)portretów, jakie skojarzenia budzą wizerunki kobiet i mężczyzn, wreszcie – jaki jest stosunek członkiń i członków społeczności do selfie, konwencji typowej dla użytkowników social mediów. Badania zrealizowano z wykorzystaniem analizy semiotycznej, co pozwoliło na sformułowanie adekwatnych wniosków. Do najistotniejszych należy zaliczyć obecność stereotypów płci w procesie konstruowania atrakcyjności fizycznej rozwodników i rozwódek, mimo że członkowie społeczności reprezentują różne generacje,<br>grupy zawodowe, klasy społeczne itd.</p> Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8362 Nażywość czy nowa nażywość. Obecność a niecielesność we współczesnym teatrze 2021-06-07T09:51:45+00:00 Judyta Pogonowicz judyta.pogonowicz@gmail.com <p>W artykule podsumowuję sposoby definiowania teatru oraz mediów. Pokazuję różnorodność w definiowaniu i wyznaczaniu granic teatru. Omawiam skrótowo rozwój mediów i nowych technologii. Łączę skutki rozwoju mediów wraz ze zmianami w teatrze. Udowadniam, że nażywość ciała aktora i widza nie są koniecznymi warunkami do powstania spektaklu.</p> 2021-03-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8363 Wykorzystanie fenomenu anty-body shaming do (re)interpretacji obrazu ciała na Instagramie 2021-06-07T12:52:51+00:00 Anna Teler warmuz.anna@gmail.com <p>Zamiarem autorki jest opisanie zidentyfikowanej potrzeby reinterpretacji obrazu ciała na Instagramie oraz wyjaśnienie fenomenu anty-body shaming poprzez analizę zawartości wybranej hasztagosfery i wybranego profilu instagramowego (The Birds Papaya). Obserwacja uczestnicząca pozwoliła sformułować pytanie badawcze: „Jak wykorzystać zjawisko anty-body shaming do reinterpretacji obrazu ciała na Instagramie?”. W toku badań ujawniono, że poprzez oferowanie różnorodnych treści i autentyczny przekaz dotyczący życia osobistego, edukowanie i podnoszenie świadomości anty-body shaming ma szansę zreinterpretować obraz ciała w przestrzeni cyfrowej. Celem artykułu jest także zainicjowanie dyskusji na ten temat.</p> Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8364 „Gdy jeden uśmiech wywołuje tyle radości, warto zadbać o niego z Colgate”. Leksykalny obraz zębów i uśmiechu w opisach reklamowych pasty Colgate 2021-06-07T12:52:25+00:00 Honorata Smerecka honoratasmerecka@gmail.com <p>W artykule przedstawiony został leksykalny obraz zębów oraz uśmiechu na podstawie opisów marketingowych past do zębów firmy Colgate. W zebranym materiale badawczym scharakteryzowano określenia dotyczące zębów i uśmiechu, a także dokonano analizy poszczególnych wyrażeń związanych z omawianymi leksemami. Zwrócono też uwagę na konkretne chwyty marketingowe oraz różnorodne stylistycznie opisy produktu. Podsumowując, zaakcentowano, że producenci past do zębów skupiają się na zareklamowaniu prozdrowotnych funkcji towaru, przekonują o skuteczności i szybkim działaniu produktu.</p> Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8370 Zapowiedź tematyki kolejnych numerów pisma 2021-05-26T07:43:31+00:00 Jakub Kosek jakubkosek1@wp.pl <p>„Studia de Cultura” 13.2 (2021): Kobiety i dyskursy kobiecości w muzyce popularnej. Zakończono przyjmowanie zgłoszeń.<br>„Studia de Cultura” 13.3 (2021): Problematyka kobieca w mediach i w sztuce popularnej. Zakończono przyjmowanie zgłoszeń.<br>„Studia de Cultura” 13.4 (2021): Kultura w czasach pandemii. Zakończono przyjmowanie zgłoszeń.</p> 2021-03-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0 https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/8368 Spis treści 2021-05-25T15:47:35+00:00 Jakub Kosek jakubkosek1@wp.pl 2021-03-31T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 0