Interferenze della filosofia buddista in "Per Isabel". "Un mandala" di Tabucchi
PDF

Słowa kluczowe

Tabucchi
buddismo
Per Isabel. Un Mandala
inquietudine
nirvana

Jak cytować

ParkM. (2017). Interferenze della filosofia buddista in "Per Isabel". "Un mandala" di Tabucchi. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura, 9(1), 262-268. Pobrano z //studiadecultura.up.krakow.pl/index.php/sdc/article/view/3728

Abstrakt

In Per Isabel. Un Mandala Tabucchi ha completato la trilogia del tema dell’inquietudine, del rimorso e della riflessione dei moderni insieme a Requiem e Notturno Indiano, interiorizzando i contenuti orientali in maniera più capillare e proponendo singolari combinazioni con la filosofia occidentale, nonché inedite soluzioni esistenziali e letterarie. In Per Isabel. un Mandala la riflessione di Tabucchi si concentra sui personaggi che si confrontano con il dolore interiore cercando la verità attraverso la quale si può essere ‘guariti’ da tale sofferenza ontologica. Ma dal momento che un tale percorso avviene all’interno di uno spazio letterario, appare indispensabile, secondo Tabucchi, che i lettori, per attingere alla verità nascosta – ossia per affrontare il vero Sé – intraprendano, all’interno del testo narrativo, un vero e proprio viaggio, la cui meta sarà il conseguimento del Nirvana. Ecco dunque che in quest’ottica anche le opere di Tabucchi possono essere lette come un Mandala, ovvero una sorta di mappa concettuale e letteraria offerta ai lettori come guida all’illuminazione.

Echa filozofii buddyjskiej w "Per Isabel". "Un Mandala" Antonia Tabucchiego


Dziełem Per Isabel. Un Mandala kończy Tabucchi trylogię poświęconą tematyce niepokoju, wyparcia i refleksji nad nowoczesnością, której dwie poprzednie części to Requiem i Notturno indiano. Treści orientalne ujęte są w nim w sposób bardziej aluzyjny i subtelny, w oryginalnym stylu przedstawiony jest też ich związek z filozofią zachodnią, całość zaś prezentuje niespotykane dotychczas rozwiązania literackie i wątki egzystencjalne. W Per Isabel. Un Mandala Tabucchi koncentruje się na bohaterach, którzy konfrontują się z wewnętrznym bólem poszukując prawdy, będącej w stanie wyleczyć ich z egzystencjalnego cierpienia. Z uwagi jednak na fakt, iż poszukiwanie to ma miejsce w przestrzeni literackiej niezbędnym okazuje się, by czytelnicy, chcący dostąpić ukrytej prawdy, również odbyli narracyjną podróż, której celem jest osiągnięcie Nirwany. W tej właśnie perspektywie dzieła Tabucchiego można odczytywać jako mandalę, swego rodzaju literacką mapę oferowaną czytelnikowi jako przewodnik ku oświeceniu.

PDF

Bibliografia

Opere di Antonio Tabucchi

Tabucchi A. 1984. “Mistero indiano”. La Repubblica. 11 novembre: 16.

Tabucchi A. 1992. Requiem, trad. di Sergio Vecchio, Feltrinelli, Milano.

Tabucchi A. 1999. “Osservando il Novecento”. MicroMega 1: 249–254.

Tabucchi A. 2010. Viaggi e altri viaggi, a cura di Paolo Di Paolo, Milano.

Tabucchi A. 2012. Parole per Antonio Tabucchi con quattro inediti, a cura di Roberto Francavilla, Roma.

Tabucchi A. 2013. Di tutto resta un poco. Letteratura e cinema, a cura di Anna Dolfi, Milano.

Tabucchi A. 2013. Per Isabel una mandala, Milano.

Letteratura critica

Dolfi A. 2008. I ‘notturni’ di Antonio Tabucchi, Atti di seminario. Firenze, 12–13 maggio 2008, a cura di Anna Dolfi, Roma.

Dolfi A. 2010. Gli oggetti e il tempo della saudade. Le storie inafferrabili di Antonio Tabucchi, Firenze.

Dolfi A. 2013. “Isabel, o della ‘lunga’ notte”, Estudos Italianos em Portugal 8: 143–154.

Park MJ. 2014.“L’inquietudine, il rimorso, la riflessione e la purificazione in ‘Per Isabel. Un Mandala’ di Tabucchi”, Associazione Coreana di Letteratura e Linguistica Italiana 41: 1–75.

Trentini N. 2014. “Recensione ad Antonio Tabucchi, Per Isabel. Un mandala”, Narrazioni, 4: 140.

Filosofia buddista

Meazza Lu. 1998. Le Filosofie Buddiste, Pavia.

th Dalai Lama Tenzin Gyatso, Carrière J-C. 1999. The Power of Buddhism, Vancouver.

Anonymous. 2006. 맛지마니까야 Majjhima-Nikaya, trad. coreana Lee Jeongpyo, Chonnam.

Anonymous. 2008. 수타니파타 Suttanipata , trad. coreana Ji-Ann, ZMANZ, Seoul, trad. it. Enzo Alfano (http://www.canonepali.net/pdf/suttanipata.pdf).

Studia de Cultura posiada prawa autorskie do wszystkich opublikowanych materiałów. Autor/ka zachowuje prawo do ponownego opublikowania własnego dzieła w kolejnym utworze. Zewnętrzni wydawcy muszą jednak uzyskać zgodę oryginalnej instytucji wydawniczej (Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i redakcji Studia de Cultura.

Studia de Cultura to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i / lub ich instytucji na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess). Studia de Cultura nie pobiera opłat za składanie artykułów ani ich przetwarzanie.