O czasopiśmie

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do swoich treści, zgodnie z zasadą, że bezpłatne publiczne udostępnianie badań naukowych wspiera szerszą globalną wymianę wiedzy.

Od  Redakcji
Powstanie, a potem sukcesywne rozszerzenie Unii Europejskiej wytworzyło nie tylko nową przestrzeń ekonomiczną i zapełniającą ją sieć relacji gospodarczych, lecz także nowe lub przynajmniej znacząco zmodyfikowane środowisko społeczno-kulturowe i sieć stosunków w nim powstających. Ten doniosły i wciąż postępujący proces stanowi poważne i wielorakie wyzwanie dla badaczy z kręgu nauk społecznych. Redakcja „Studia Sociologica’" uznała, że jest szczególnie zobligowana i predestynowana do stawienia czoła temu wyzwaniu, z racji usytuowania przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a więc w kraju i mieście leżącym na pograniczu wschodniej i zachodniej oraz północnej i południowej Europy. Stanowi to nie tylko dogodny punkt do obserwowania trendów, wpływów i oddziaływań często krzyżujących się w tym regionie, lecz także dla skoordynowania wysiłków i prac badawczych podejmowanych przez naukowców śledzących i analizujących te zjawiska. Dlatego postanowiliśmy nie tylko otworzyć dla nich nasze łamy, ale także stworzyć w naszym piśmie miejsce stałej wymiany doświadczeń między nimi. Rozległość i rozmaitość tematyki obejmującej zjawiska, procesy i trendy zachodzące w nowej socjo-kulturowej przestrzeni europejskiej pozwalają na snucie dalekosiężnych planów badawczych i edytorskich. Skłaniają także do częstszego posługiwania się językiem angielskim jako umożliwiającym porozumiewanie się teoretyków i praktyków z różnych krajów i ośrodków badawczych oraz pozwalającym na ściślejsze nadzorowanie ich wysiłków przez międzynarodową radę naukową. Z tych wszystkich powodów „Studia Sociologica’" uległy umiędzynarodowieniu i stały się pismem publikującym analizy i opracowania dokonywane przez badaczy z różnych instytucji naukowych. Wszystkich, których interesuje problematyka nowych zjawisk i procesów zachodzących w społecznej i kulturowej przestrzeni zmieniającej się Europy, zapraszamy do współpracy i lektury. 

Janusz A. MAJCHEREK, redaktor naczelny