Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Artykuły

Procedura recenzyjna

Czasopismo STUDIA SOCIOLOGICA publikuje teksty w języku polskim i angielskim, które nie były dotychczas publikowane i nie planuje się ich publikacji w innych czasopismach. Nadsyłając tekst do Redakcji czasopisma Autor deklaruje tym samym własne autorstwo projektu badawczego i oryginalność interpretacji przedstawionej w tekście, własnoręczne opracowanie tematu i przygotowanie manuskryptu, a także wskazuje na źródło finansowania projektu, którego rezultatem jest nadesłany tekst (o ile nie pochodzi ono z instytucji, w której jest afiliowany). 

W przypadku współpracy lub zaangażowania osób trzecich w w/w działania, Autor zobowiązany jest podać stosowne informacje lub referencje. W przypadku współautorstwa należy okreslić procentowo wkład poszczególnych autorów w ogólną koncepcję artytułu, udział w formułowaniu tez publikacji,  zakres tematyczny,  zakres analizy i opracowania wyników badań, itd. Redakcja czasopisma stara się tym samym zapobiec wszelkim nieuczciwym praktykom autorskim w rodzaju ghostwriting czy guestwriting.

 

Ponadto nadesłanie tekstu do Redakcji czasopisma STUDIA SOCIOLOGICA równoznaczne jest z wyrażeniem przez Autora zgody na poddanie jego pracy procedurze recenzyjnej. Procedurze tej nie podlegają jedynie recenzje, sprawozdania, głosy w dyskusji/polemiki (o przyjęciu tych tekstów do publikacji decyduje Redakcja, informując autora pocztą elektroniczną). Każdy z kolejnych tomów STUDIA SOCIOLOGICA jest tomem tematycznym - zawiera artykuły dotyczące ściśle określonego pola dociekań naukowych, które ustalone zostało przez Redakcję w porozumieniu z Radą Naukową czasopisma. Zakres tematyczny każdego tomu jest dokładnie definiowany przez Redaktora Tematycznego i opublikowany w zakładce ZAPOWIEDZI. W pierwszym etapie procedury Autorzy przesyłają do Redaktora Tematycznego abstrakt artykułu w języku polskim i angielskim. Redakcja dokonuje wyboru abstraktów kierując się kryterium zgodności tematycznej proponowanego artykułu z tematyką tomu. O przyjęciu lub odrzuceniu abstraktu autorzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. W przypadku akceptacji abstraktu Autorzy zostaną poproszeni o przesłanie pełnego tekstu artykułu.  

 
Dalszy proces recenzowania odbywa się w następujących etapach:
1. Ocena dokonywana przez Redakcję (kryteria: zgodność tematyczna z zakresem określonym w 'Zapowiedziach', struktura tekstu, oryginalność tematu). Autor informowany jest o wstępnej akceptacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu pocztą elektroniczną.
2. Nadanie artykułowi kodu, który wykorzystywany jest w dalszych etapach procedury i który pozwala zidentyfikować tekst.
3. Przekazanie anonimowego (tj. identyfikowanego według kodu) tekstu dwóm niezależnym recenzentom, którymi są specjaliści w tematyce tomu.
4. Ogólna ocena nadesłanego artykułu zależy od tego, w jakim stopniu spełnia on poniższe kryteria zawarte w 'Formularzu dla recenzenta':
(1) adekwatność tytułu do treści artykułu;
(2) oryginalność tematu/sposobu ujęcia;
(3) zawartość merytorycza i poprawność terminologiczna;
(4) logika wywodu/sposób argumentacji;
(5) poprawność opracowania wyników badań (metodologia) [w przypadku artykułów opierających się na oryginalnych badaniach autora];
(6) zasadność uogólnień i wniosków;
(7) forma językowa i poziom redakcji tekstu (struktura artykułu).
 
Decyzja dotycząca złożonego tekstu może być następująca:
„Artykuł kwalifikuje się do publikacji w obecnej postaci” – praca zostaje przyjęta do publikacji bez zmian lub po skorygowaniu drobnych usterek.
„Artykuł może zostać zakwalifikowany do publikacji po dokonaniu wskazanych poprawek” – praca zostanie przyjęta do publikacji po uprzednim przeredagowaniu, zgodnie z zaleceniami Recenzentów.
„Artykuł nie kwalifikuje się do publikacji” – praca nie zostaje przyjęta do publikacji. 
 
Po otrzymaniu recenzji Redakcja powiadamia pocztą elektroniczną Autora o ich wyniku, przekazuje sugestie i krytyczne uwagi Recenzentów służące udoskonaleniu tekstu. Jeśli Recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do publikacji, a następnie poddaje weryfikacji językowej (korekta wydawnicza) i edytorskiej (skład). Autorzy otrzymują pocztą elektroniczną wersję artykułu po korekcie wydawniczej do ostatecznej akceptacji. Autorzy zobowiązani są do przesłania pocztą tradycyjną (na adres Redakcji) lub pocztą elektroniczną (jpg, pdf) podpisanej 'Umowy autorskiej', w której wyrażają zgodę na udostępnienie publikacji w formie Open Access. 
 
 
 
Standardy wydawnicze w czasopiśmie STUDIA SOCIOLOGICA
 
 1. Objętość artykułu nie może przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami).
 2. Tekst powinien być zapisany i przesłany pocztą elektroniczną na adres redaktora tematycznego (ZAPOWIEDZI) w pliku tekstowym w formacie *.doc (Word 97-2003) lub *.rtf.
 3. Tekst należy sformatować zgodnie ze wzorem formatowania artykułu” z uwzględnieniem następujących wskazówek:
a. czcionka: 12 punktów, Times New Roman
b. interlinia: 1,5 wiersza
c. marginesy: lewy 3 cm, prawy 2 cm
d. akapit: wcięcie 2,5 cm (bez dodatkowego odstępu między akapitami).
 1. Tekst powinien zawierać:
a. streszczenie w języku polskim (max. 250 słów)
b. streszczenie w języku angielskim (max. 250 słów)
c. informację o autorze tekstu (zgodnie ze wzorem”).
 1. Ryciny, schematy, rysunki itp. należy dostosować do formatu kolumny 13x19 cm. Opisy na wykresach powinny być proporcjonalne do wielkości rysunku. Wielkość czcionki w tabelach: 10 pkt.
 2. Fotografie powinny być wykonane nienagannie pod względem technicznym, czyste, wyraźne, kontrastowe. Zdjęcia cyfrowe winny być w zapisane w formacie TIFF lub JPG także jako osobne pliki.
 3. Przypisy:

rzeczowe i słownikowe - na dole strony wstawiane automatycznie przez funkcję „wstaw przypis” bez dodatkowej spacji:

- przypisy zawierające dodatkowe informacje, uzupełniające lub wyjaśniające wywód w tekście głównym (np. informacje z przeprowadzonych wywiadów, pochodzące z archiwów internetowych, etc),
- przypisy objaśniające wyraz lub zwrot, uwaga do tłumaczenia terminu itp.
bibliograficzne -  w nawiasie w tekście głównym:
- autor, rok wydania, strona (jeśli dotyczy) np. (Kaczmarczyk 1999, s. 141-42); w przypadku, gdy autor wymieniony jest w tekście – tylko rok wydania i strona, np. „(…)w swoim opracowaniu badawczym Kaczmarczyk (2000, s. 23) wymienia następujące kryteria…”
- w przypadku omówienia opracowań kilku autorów: np. „ (…) ostatnie badania (Kaczmarczyk 2004, s. 32; Okólski 2008, s. 45; Jończy 2005, s.123) wskazują, iż…”
- w przypadku przypisu do więcej niż jednej publikacji tego samego autora w tym samym roku stosuje się kolejne litery alfabetu po roku wydania, np. (Slany 2000a, s. 204)
8. Dokładna lista przypisów bibliograficznych powinna znaleźć się na końcu artykułu poniżej nagłówka „Bibliografia”, w porządku alfabetycznym, według następującego wzoru:
- monografia:
Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009). Emigracja ostatnia? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
- praca pod redakcją:
Jaźwińska E., Okólski M. (red.) (2001). Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
- artykuł w pracy zbiorowej:
Jaźwińska E. (2001). Migracja niepełna ludności Polski zróżnicowanie międzyregionalne, w: Jaźwińska E., Okólski M. (red.). Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 101-124.
- artykuł w czasopiśmie:
Iglicka K., Jaźwińska E., Okólski M. (1996). Współczesne migracje zagraniczne ludności Polski. Podejście etnosondażowe. Studia Demograficzne 126(4), s. 3-42.
- raporty z badań (dostęp on-line):
CBOS (2008a). Doświadczenia i plany dotyczące pracy za granicą. Komunikat z badań. Luty. Warszawa: CBOS, [online:] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_035_08.PDF, dostęp 6.03.2011r.
- prace niepublikowane (w tym artykuły konferencyjne):
Górny A., Toruńczyk-Ruiz S. (w druku). Czy można połączyć ilość z jakością? Możliwości i bariery podejścia ilościowego w badaniach integracji migrantów w Polsce. Przegląd Polonijny
9. Cytaty powinny być ujęte w cudzysłów oraz opatrzone informacją bibliograficzną w tekście głównym (w nawiasie autor, rok wydania, strona).
 
Wydawnictwo i Redakcja Studia Sociologica wdrożyły standardy wydawnicze wypracowane przez Comittee on Publication Ethics (COPE). Link do polskiej wersji diagramów przetłumaczonych przez Ewę Rozkosz i Sylwię Ufnalską znajduje się pod poniższym linkiem

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.