Archiwum

 • Psychospołeczne konsekwencje pandemii COVID-19
  Tom 12 Nr 2 (2020)

  Świat w epoce pandemii stał się nieprzewidywalny, przyszłość stała się niepewna, a społeczeństwo traci poczucie bezpieczeństwa. Pandemia koronawirusa jest zjawiskiem globalnym i ma dużą siłę rażenia. Na przykładzie społecznych reakcji na zagrożenie koronawirusem można stwierdzić, że doszło do powstania paniki moralnej, traumy, które wyrażają się wzmożonym niepokojem, strachem jednostek i grup społecznych przed chorobą i śmiercią.  Szybko rosnąca liczba zarażonych i niespotykana dotąd liczba ofiar śmiertelnych wywołała szok w społeczeństwie. Szczególnie lęk przed śmiercią i chorobą wzmagany ich medialnymi reprezentacjami mógł na trwałe uszkodzić poczucie społecznego bezpieczeństwa. Niepokoje społeczne są generowane przez wprowadzone obostrzenia, zamrożenie gospodarki, wprowadzenie kwarantanny. Problemy związane z ograniczoną możliwością zaspokajania potrzeb społecznych, wzrost obaw przed przyszłością manifestują się przez dolegliwości psychosomatyczne, napięcia i dyskomfort psychiczny. O obecności traumy społecznej mogą świadczyć też niepokoje społeczne, protesty w wielu krajach.

  Pojawienie się pandemii wywołało wiele negatywnych następstw w społeczeństwie. Poza skutkami zdrowotnymi epidemii ujawniają się także reperkusje ekonomiczne, społeczne i polityczne. Wprowadza się lockdown, który oznacza zamknięcie szkół, uczelni, instytucji, całej branży usługowej. Społeczeństwo staje wobec ryzyka bezrobocia, załamania gospodarki, utraty dotychczasowych środków finansowych. Ograniczenia w sferze możliwości swobodnego poruszania się obywateli, społeczna izolacja, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb sprawiają, że może rodzić się frustracja i agresja. Długotrwałe skutki społecznych i ekonomicznych problemów ujawniają się we wzroście niepewności, agresji i zachowań ryzykownych.

  W związku z powyższym chcemy dokładniej przyjrzeć się aktualnej kondycji społeczeństwa, a także zbadać skutki wpływu pandemii na różne obszary życia społecznego. Oczekujemy, że dzięki zebraniu od autorów tekstów poświęconych psychospołecznym skutkom pandemii zdobędziemy wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa w czasie kryzysu.

 • Nauka i religia w (po)nowoczesności: kierunki dialogu
  Tom 12 Nr 1 (2020)

  Idea konfliktu nauki i religii należy do kluczowych narracji nowoczesności.
  Jest też elementem jednej z jej ważniejszych autonarracji: opowieści o sobie samej,
  według której doszło na Zachodzie do radykalnego zwrotu cywilizacyjnego, kiedy
  uwolniona racjonalność doprowadziła do gwałtownego przyspieszenia naukowego
  i technologicznego, zerwania ze światem kultury tradycyjnej wraz z jego przesądami
  i wierzeniami oraz wkroczenia w świat nowy, nowoczesny. (...)

  Religia zmienia się i będzie się zmieniać w trakcie nieuniknionego dialogu z nauką.
  Czy zmieni się nauka? Można z pewnością stwierdzić, że obie będą musiały odnaleźć
  nowy język, by mówić o wszechświecie zamieszkiwanym przez istoty ludzkie
  – język być może już ponowoczesny.

  Maria Rogińska

 • Socjologia i komunikacja biznesowa
  Tom 14 Nr 1 (2023)

  Redaktor tomu: hab. prof. UP Andrzej Michalak,

  e-mail: andrzej.michalak@up.krakow.pl

  Współczesne nauki społeczne przeżywają współcześnie nie tylko dynamiczny rozwój badań empirycznych, ale również implementacji praktycznych zawierających różne perspektywy teoretycznych uogólnień. Właśnie  przemiany gospodarcze w Polsce i na świecie  stały się w ostatnich latach jednym z ważniejszych przedmiotów refleksji socjologicznej. Wymienić można między innymi następujące obszary  zainteresowań socjologów w tym względzie:

  1. Społeczne uwarunkowania gospodarki rynkowej
  2. Wolny rynek jako problem socjologiczny
  3. Gospodarka rynkowa a przemiany w zakresie moralności społeczeństwa polskiego
  4. Rozwój przedsiębiorczości w Polsce po roku 1989
  5. Społeczne uwarunkowania zmian własnościowych
  6. Społeczeństwa ryzyka ekonomicznego
  7. Społeczne wymiary polityki ekonomicznej
  8. Socjologiczne oblicza polskiego kapitalizmu
  9. Socjologia pieniądza
  10. Socjologia konsumpcji
  11. Reklama i propaganda biznesowa
  12. Bogactwo i ubóstwo
  13. Przedsiębiorstwo jako problem socjologiczny
  14. Władza polityczna a ekonomiczna
  15. Społeczne patologie w gospodarce rynkowej
 • Socjologia – komentowanie społeczeństwa
  Tom 13 Nr 2 (2022)

  Redaktorzy tomu: Janusz Majcherek, Marcin Gacek (adres e-mail: marcin.gacek@up.krakow.pl)

  Termin nadsyłania streszczeń: 1 czerwca 2021

  Termin nadsyłania tekstów: 30 października 2021

  Opis numeru:

              Tytuł numeru jest jednocześnie zakreśleniem obszaru tematycznego planowanej publikacji. A ten został zdefiniowany w oparciu o założenie, że socjolodzy badający i opisujący społeczeństwo jednocześnie pojawiają się w sferze publicznej jako komentatorzy zjawisk i zdarzeń społecznych – są autorami/autorkami artykułów prasowych, blogów etc. Rolą publicystyki uprawianej nie tylko przez socjologów ale i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, jest przyjęcie pozycji tłumaczy zjawisk i procesów społecznych, mechanizmów polityczno-ekonomicznych oraz prawnych. Ich zadaniem jest przełożenie naukowego żargonu na język zrozumiały dla szerszej opinii publicznej. Szczególnie dzisiaj wielu naukowców podkreśla konieczność budowania platformy porozumienia pomiędzy światem uniwersyteckim a obywatelami – najważniejszymi decydentami w demokracji. To jedna z możliwości podniesienia  jakości dyskursu publicznego

  Dla części z socjologów jedyną formą aktywności jest praca naukowa i dydaktyczna. Inni łączą badania i nauczanie z publicystyką wchodząc – czy to przez think tanki lub niezależny komentarz intelektualny - w grono public intellectuals. Projektowany tom Studia Sociologica poświęcony jest ukazaniu socjologii jako dyscypliny naukowej w jej wszystkich odmianach. Wszystkich chętnych do opublikowania artykułów naukowych, esejów recenzyjnych, recenzji, sprawozdań z konferencji lub innych wydarzeń ważnych dla socjologów (np. z konferencji, seminariów etc) jak i felietonów, szkiców i komentarzy zapraszamy do przesyłania tekstów na adres: marcin.gacek@up.krakow.pl

 • Obraz współczesnej rodziny
  Tom 13 Nr 1 (2022)

  Redaktor tomu: Mateusz Szast (email: mateusz.szast@up.krakow.pl)

  Termin nadsyłania streszczeń: 30 września 2021

  Termin nadsyłania pełnych tekstów: 30 listopada 2021

   

  Przygotowywany tom periodyku naukowego AnnalesUniversitatisPaedagogicaeCracoviensis. Studia Sociologica  zatytułowany Obraz współczesnej rodziny stawia sobie za cel zwrócenie uwagi autorów na problematykę rodzinną, która od zawsze stanowi istotny element badań socjologicznych. Generalnie chcielibyśmy odpowiedzieć na kluczowe pytania: Jaka właściwie jest współczesna rodzina? Jakim przeobrażeniom ulega instytucja rodziny na przestrzeni ostatnich lat? Biorąc pod uwagę szczegółowy zakres materiału, chcielibyśmy skupić szczególną uwagę autorów na takie aspekty funkcjonowania rodziny, jak: struktura rodziny, role członków rodziny, typy rodzin współczesnych, alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, realizacja funkcji rodzinnych w XXI wieku, związki tradycyjne versus związki partnerskie, więzi w rodzinie, niepełnosprawności w rodzinie, rodzina czasowo rozłączona − rodzina migracyjna, rodzina dysfunkcjonalna, teorie doboru małżeńskiego. 

  Nasze zaproszenie kierujemy zarówno do teoretyków, empiryków  i praktyków zajmujących się socjologią rodziny, którzy chcieliby przedstawić swoje stanowiska w dyskusji na forum naszego pisma. Jesteśmy otwarci na nowe teorie, badania w tym zakresie realizowane.

 • Europa Środkowa i Wschodnia: współczesność a wyzwania przyszłości.
  Tom 12 Nr 1 (2021)

  Przez kilkadziesiąt lat, ład światowy był oparty na dwubiegunowym układzie sił, bloku wschodniego (komunistycznego, ZSRR i jego państwa satelickie) i zachodniego (państwa niekomunistyczne), który rozpadł się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Czynnikami mającymi istotne znaczenie w załamaniu tego układu, były przemiany rewolucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, zwane również Jesienią Ludów. Konsekwencją tych wydarzeń była transformacja systemowa, która zmieniła porządek międzynarodowy. Po rozpadzie rządów komunistycznych, państwa bloku wschodniego, obrały różne drogi rozwoju. Wychodząc ze względnie podobnych warunków społeczno-ekonomicznych około 1990 r., obecnie są na różnych etapach rozwoju i w zróżnicowanej sytuacji społeczno-ekonomicznej. U progu przemian systemowych dość powszechne było przekonanie, że wraz z wolnością, demokracją i pluralizmem nastanie niejako automatycznie dobrobyt i zachodni porządek społeczny. Ponieważ nie we wszystkich państwach i dziedzinach tak się stało, to pozostaje jeszcze wiele pytań o przyszłość i dalszą drogę Europy tej części kontynentu.

  W przygotowywanym tomie, chcielibyśmy opisać przyjęte drogi rozwoju państw Europy Środkowej i Wschodniej i ukazać sytuację społeczno-kulturową. Zapraszamy autorów do podzielenia się wynikami własnych badań i analiz. Mamy nadzieję na ukazanie podobieństw ale i różnic, w takich sferach jak: sytuacja demograficzna, migracje, styl życia i problemy dnia codziennego, system wartości młodzieży i dorosłych, religijność, udział kobiet w życiu społeczno-politycznym, sytuacja gospodarcza.

  Tytuły i streszczenia proponowanych artykułów prosimy przesyłać do 15 marca 2021r., na adres: dorota.czakon@gmail.com  

  Termin nadsyłania gotowych artykułów 31 maja 2021.

 • Psychospołeczne konsekwencje pandemii COVID-19
  Tom 12 Nr 2 (2020)

  Redaktor tomu: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP (e-mail: piotr.dlugosz@up.krakow.pl)

  Świat w epoce pandemii stał się nieprzewidywalny, przyszłość stała się niepewna, a społeczeństwo traci poczucie bezpieczeństwa. Pandemia koronawirusa jest zjawiskiem globalnym i ma dużą siłę rażenia. Na przykładzie społecznych reakcji na zagrożenie koronawirusem można stwierdzić, że doszło do powstania paniki moralnej, traumy, które wyrażają się wzmożonym niepokojem, strachem jednostek i grup społecznych przed chorobą i śmiercią.  Szybko rosnąca liczba zarażonych i niespotykana dotąd liczba ofiar śmiertelnych wywołała szok w społeczeństwie. Szczególnie lęk przed śmiercią i chorobą wzmagany ich medialnymi reprezentacjami mógł na trwałe uszkodzić poczucie społecznego bezpieczeństwa. Niepokoje społeczne są generowane przez wprowadzone obostrzenia, zamrożenie gospodarki, wprowadzenie kwarantanny. Problemy związane z ograniczoną możliwością zaspokajania potrzeb społecznych, wzrost obaw przed przyszłością manifestują się przez dolegliwości psychosomatyczne, napięcia i dyskomfort psychiczny. O obecności traumy społecznej mogą świadczyć też niepokoje społeczne, protesty w wielu krajach.

  Pojawienie się pandemii wywołało wiele negatywnych następstw w społeczeństwie. Poza skutkami zdrowotnymi epidemii ujawniają się także reperkusje ekonomiczne, społeczne i polityczne. Wprowadza się lockdown, który oznacza zamknięcie szkół, uczelni, instytucji, całej branży usługowej. Społeczeństwo staje wobec ryzyka bezrobocia, załamania gospodarki, utraty dotychczasowych środków finansowych. Ograniczenia w sferze możliwości swobodnego poruszania się obywateli, społeczna izolacja, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb sprawiają, że może rodzić się frustracja i agresja. Długotrwałe skutki społecznych i ekonomicznych problemów ujawniają się we wzroście niepewności, agresji i zachowań ryzykownych.

  W związku z powyższym chcemy dokładniej przyjrzeć się aktualnej kondycji społeczeństwa, a także zbadać skutki wpływu pandemii na różne obszary życia społecznego. Oczekujemy, że dzięki zebraniu od autorów tekstów poświęconych psychospołecznym skutkom pandemii zdobędziemy wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa w czasie kryzysu.

  Spis treści
  Studia Sociologica

  Marian Niezgoda, Zapiski z czasów zarazy

  Kalina Kukiełko-Rogozińska, Krzysztof Tomanek, „Jak pomaga #SzczecinPomaga”. Raport z badań
  Aleksander Cywiński, Kalina Kukiełko-Rogozińska, Przemysław Łonyszyn, Śmieci w
  czasach zarazy – szczeciński fotospacer śladami pandemii
  Karolina Rożniatowska, Psychospołeczne skutki pandemii COVID-19 wśród mieszkańców
  Europy Środkowej. Doniesienie z badań
  Roland Dobrzeniecki – Łukasiewicz, Przemoc w rodzinie w czasie izolacji pandemicznej COVID-19
  Iwona Olszak, Ruch antycowidowy - cyberanarchizm informacji. Wprowadzenie do problematyki
  Małgorzata Krywult Albańska, Przyszłość szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce w świetle ogólnopolskich badań sondażowych
  Dmitry Naumov, Kanstantsin Savitski, Paniki moralne jako narzędzie wiktymizacji politycznej podczas pandemii COVID-19

  Bogdan Więckiewicz, Wpływ Covid-19 na wybrane aspekty życia Polaków
  Viktoriia Sychova, POLITICAL IMPLICATIONS OF QUARANTINE MEASURES IN UKRAINE (AS EXEMPLIFIED BY RESULTS OF LOCAL ELECTIONS-2020)
  Комых Н.Г, Эвристический потенциал интегративной концепции Б. Блинкерта для исследования безопасности в условиях пандемии короновируса

  Janusz Majcherek, Antropolog kultury popularnej-Wojciech Józef Burszta (1957-2021)

   

   
 • Od Crimes of the powerful do przestępstwa jednostki we współczesnym świecie. Z zagadnień globalnej kryminologii i dezorganizacji społecznej
  Tom 11 Nr vol. 2 (2019)

  pod redakcją / edited by: Krzysztof Czekaj, Barbara Wiśniewska-Paź

  http://oldifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/StudiaSociologica2019_2/Sociologica-XI-vol.-2.pdf

  SPIS TREŚCI / CONTENTS

  Krzysztof Czekaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

  Barbara Wiśniewska-Paź Uniwersytet Wrocławski

  WSTĘP/PREFACE                                                                                                                                                                    5

  ARTYKUŁY/ARTICLES

  Andrzej Bałandynowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Synkretyzm w miejsce scjentyzmu poznawczego w myśleniu o resocjalizacji jako systemie kulturowym                     11

  Błażej Kaucz UCC Ireland Organised

  Crime in Poland – A Missing Link                                                                                                                                          35

  Adediran Daniel Ikuomola Adekunle Ajasin University

  Foreign cartels and local accomplices: Criminality and deforestation in the Nigerian forest belt                                48

  Maciej Szostak, Barbara Wiśniewska-Paź, Kamila Zarychta Uniwersytet Wrocławski

  Krymigracja, kryminalizacja migracji a abolicja nieregularnej migracji                                                                          63

  Andrzej Łuczyszyn WSB we Wrocławiu

  Interesy wspierające proces globalizacji jako elementy dezorientacji i ryzyka społecznego                                          75

  Katarzyna Grott Uniwersytet Wrocławski

  Teorie drogi życiowej – konieczność czy wybór?                                                                                                                 86

  Jarosław Stelmach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Personalnego Apeiron

  Znaczenie interpretacji znamion przestępstwa o charakterze terrorystycznym dla skuteczności prowadzenia działań antyterrorystycznych w Polsce                                                                                                                                            101

  Tomasz Kalisz Uniwersytet Wrocławski

  Zarządzanie ryzykiem powrotu do przestępstwa                                                                                                              112

  Anna Kieszkowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  Rodziny uwięzionych w środowisku lokalnym i konsekwencje pokoleniowe                                                                  125

  Andrzej Kacprzak Uniwersytet Łódzki

  Nieformalne kręgi wsparcia w procesie reintegracji społecznej byłych więź- niów w perspektywie biograficznej     139

  Łukasz Cywiński WSZOP Katowice

  Postpenitencjarna pomoc społeczna, instytucjonalne wsparcie osób opuszczających zakłady karne w Polsce        164

  Andrzej Kościołek Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

  Przestępstwa i dezorganizacja społeczna a Smart City – na podstawie strategii z miast średniej wielkości w Polsce 175

  Eugeniusz Moczuk Politechnika Rzeszowska

  Wiedza nauczycieli o używaniu środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Analiza socjologiczno-kryminologiczna                                                                                                                                                                  190 

  SPRAWOZDANIA/REPORTS WOKÓŁ XVII OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

  Krzysztof T. Konecki Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

  Samotność socjologa, czyli o niedoświadczaniu tego, co podstawowe. Esej socjologiczny                                          205

  Marcin Gacek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

  Ja, My, Oni? Socjolog, społeczeństwo, perspektywa obserwatora (nie)zaangażowanego                                            210

  Mateusz Szast Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

  Wymiana myśli, integracja środowiska – sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we Wrocławiu                                                                                                                                          215 

 • Dziedzictwo reformacji Wymiar społeczno-kulturowy
  Tom 9 Nr 2 (2017)

  Piotr Stawiński (red.)

  Pięćsetna rocznica wystąpienia Marcina Lutra staje się okazją do refleksji nad kulturowym i społecznym dziedzictwem reformacji. Prowokuje wiele pytań dotyczących jej wpływu na obszar idei filozoficznych, rozwój nauki, politykę i ekonomię. Warto np. podsumować stuletnią dyskusję nad tezami Maxa Webera – ich aktualnością w świetle najnowszych badań. Interesujące jest także rozważenie pytania o różne społeczne wizje protestantyzmu, o projekty organizacji państwowych czy recepty na lokalne konstrukcje wspólnotowe. Osobnym zagadnieniem jest rola protestantyzmu w kulturze polskiej, nie tylko w dobie reformacji, ale także w nowszej i najnowszej historii. Czy obecny wśród polskich protestantów topos „soli ziemi” znajduje potwierdzenie w aktywności publicznej – np. społecznej czy gospodarczej. Skala oddziaływania tak samych idei jak i konkretnych przykładów aktywności wyznawców protestantyzmu na ziemiach polskich rzadko była tematem badaczy kultury religijnej, socjologów czy kulturoznawców. Najczęściej ograniczano się do dokumentacji historycznej, którą warto dzisiaj poszerzyć o wnioski z badań nad kulturą religijną, np. w rozumieniu Stefana Czarnowskiego.

  SPIS TREŚCI / CONTENTS

  WSTĘP / EDITOR'S INTRODUCTION

  Piotr Stawiński, Dziedzictwo reformacji.Wymiar społeczno-kulturowy, s. 5-9

  Pełny tekst/Full text

  ARTYKUŁY/ARTICLES

  Michał Warchala, Max Weber, Werner Sombart i spór o znaczenie reformacji dla genezy zachodniej nowoczesności, s. 10-25

  Pełny tekst/Full text

  Maria Rogińska, "Niezamierzona reformacja" i początki nowoczesnej nauki, s. 26-43

  Pełny tekst/Full text

  Jerzy Sojka, Dziedzictwo teologiczne Marcina Lutra jako inspiracja dla współczesnej krytyki globalizacji, na przykładzie publikacji Światowej Federacji Luterańskiej, s. 44-55

  Pełny tekst/Full text

  Bogusław Tondera, Irenizm - irenologia. Bartłomiej Bythner Starszy (1559?-1629) i Witold Benedyktowicz (1921-1997) - dwa protestanckie spojrzenia na problematykę pokoju, s. 56-69

  Pełny tekst/Full text

  Antoni Szwed, Oliver Cromwell - purytatnin doskonały?, s. 70-86

  Pełny tekst/Full text

  Mariusz Misztal, Johna Knoxa opinia na temat rządów kobiet, s. 87-100

  Pełny tekst/Full text

  Paulina Napierała, Relacje między purytanami a kwakrami w XVII-wiecznej Nowej Anglii, s. 101-124

  Pełny tekst/Full text

  Grzegorz Pełczyński, Religijno-ideowe i społeczne źródła rosyjskiego ewangekalikalizmu, s. 125-142

  Pełny tekst/Full text

  Bożena Domagała, Polski Narodowy Kościół Katolicki a dziedzictwo reformacjis. 143-155

  Pełny tekst/Full text

  Grażyna Kubica, Krakowscy ewangelicy w społeczno-kulturowym krajobrazie miasta - od reformacji do połowy XIX wieku. Szkic z antropologii historycznejs. 156-186

  Pełny tekst/Full text

   Iwona Kłóska, Kultura zaufania. Charakter współzależności w warunkach zróżnicowania kulturowego środowiska pracys. 187-197

  Pełny tekst/Full text

   Sławomir Cebula, Adaptacja społeczna członków wspólnoty sikhijskiej w Raszynies. 198-207

  Pełny tekst/Full text

  SPRAWOZDANIA/REPORTS

  Michał Warchala, Powinowactwo z wyboru - Peter Berger między socjologią a teologiąs. 208-213

  Pełny tekst/Full text

  Dorota Czakon-Tralski, "Religia i historia" . Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej w Mińsku, kwiecień 2017s. 214-218

  Pełny tekst/Full text

  Grzegorz Kubiński, Sprawozdanie z 13.Konferencji Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego, Ateny 29.08.2017-1.09.2017 "(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectvities"s. 219-222

  Pełny tekst/Full text

  Mariola Kulon, Bogdan Pliszka, Uwagi na kanwie raportu ze zwiadu badawczego. Albania 2016s. 223-230

  Pełny tekst/Full text

  RECENZJE/REVIEWS

  Michał Warchala, John Witte, Reformacja praw. Prawo, religia i prawa człowieka w kalwinizmie u progu nowoczesności. Tłum. M. Dybowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 231-235

  Pełny tekst/Full text

  Jakub Drath, Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; red. K. Pilarczyk, współpraca W. Gajewski, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2017, s. 236-239

  Pełny tekst/Full text 

  AUTORZY/AUTHORS, s.240

  Autorzy/Authors

 • Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów
  Tom 9 Nr 1 (2017)

  Jadwiga Mazur (red.)

 • Komunikacja międzykulturowa w wielokulturowym społeczeństwie
  Tom 7 Nr 2 (2015)

  Komunikacja międzykulturowa w wielokulturowym społeczeństwie

  pod redakcją: Marii Pauli MALINOWSKI RUBIO

  Studia Sociologica VII (2015), vol. 2 (całość)

  SPIS TREŚCI

  WSTĘP

  María Paula Malinowski Rubio, Wstęp s. 5-11

  Pełny tekst

  María Paula Malinowski Rubio, Preface s. 12-17

  Pełny tekst

   ARTYKUŁY

  Leszek KorporowiczKomunikacja międzykulturowa w perspektywie praw kulturowych, s. 18-34

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Sylwia Jaskuła, Wirtualna transformacja międzykulturowych kompetencji komunikacyjnych. O przemianach w pedagogice komunikacji, s. 35-49

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Aleksandra Winiarska, Mediacje międzykulturowe – rola i kompetencje mediatoras. 50-64

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Izabela Korbiel, Komunikacja międzykulturowa w czasie kryzysu, s. 65-76

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Piotr Stawiński, Religia w społeczeństwie wielokulturowym. Wybrane aspektys. 77-88

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Tomasz Paklepa, Komunikacja i tożsamość w małżeństwach mieszanych religijnie. Na przykładzie związków Polek z Arabami, s. 89-105

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Marek Butrym, Studenci zagraniczni w Lublinie. Studenci socjologii KUL, UMCS i medycyny Uniwersytetu Medycznego o swoich zagranicznych kolegachs. 106-119

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Elizabeth Goode, Autoethnography from ‘In-between’: An Account of the Cultural Identity Construction of a Korean-Australian Adoptee, s. 120-138

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Andrzej Porębski, Instytucjonalne uwarunkowania komunikacji międzykulturowej (na przykładzie historycznej analizy zmian w szwajcarskich instytucjach federalnych), s. 139-148

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Oleg Yarosh, Komunikacja a inkulturacja w wieloetnicznych sufickich wspólnotach Berlina, s. 149-165

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Władimir Fadieiev, Tożsamość i schizmogeneza. O społeczno-kulturowych uwarunkowaniach kryzysu ukraińskiego, s. 166-180

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Dorota Dziewanowska, Aspekt kulturoznawczy w kształceniu językowym studentów rusycystyki (w świetle rosyjskiej literatury glottodydaktycznej oraz praktyki nauczania rosyjskiej etykiety językowej), s. 181-193

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Andrzej Nikitorowicz, Przemiany tożsamości na przykładzie Ukraińców Podlasia, s. 194-206

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  Andrzej Dróżdż, Czytelnictwo przedmiotem manipulacji w czasach stalinizmu w Związku Sowieckim i Polsce, s. 207-226

  Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  RECENZJE

  Małgorzata Krywult-Albańska, Globalne nierówności w ujęciu wielowymiarowym,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015 (Therborn Göran)s. 227-234

  Pełny tekst

  SPRAWOZDANIA

  Dorota Czakon, Sprawozdanie z Konferencji Komunikacja międzykulturowas. 235

  Pełny teks

  AUTORZY, s.236

  Pełny tekst

 • Ciało w przestrzeni społecznej. Współczesne problemy i wyzwania socjologii medycyny
  Tom 7 Nr 1 (2015)

  Teresa ZBYRAD (red.)

  SPIS TREŚCI

  Teresa Zbyrad, Wstęp s. 5-8

  ARTYKUŁY

  Katarzyna Gurczyńska-SadyGroźba zezwierzęcenia z wnętrza cywilizacjis. 9-17

  Hanna Dębska, Somatyzacja dominacji. Ciało w teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, s. 18-38

  Jarosław Barański, Ciało i jego medioplastia. Uwagi wstępne na temat obrazowości ciałas. 39-53

  Radosław Łazarz, Ukryte piękno ciała. Wybrane aspekty konstrukcji ciała jako przedmiotu społecznego, s. 54-66

  Teresa Zbyrad, Przekształcanie ciała – tatuaż i piercing. Motywy osobiste i znaczenie społecznes. 67-77

  Beata Tobiasz-Adamczyk, Wybrane aspekty relacji pomiędzy socjologią medycyny a socjologią chorobys. 78-96

  Antonina Ostrowska, Kobiety 50+ w Polsce. Między wyzwaniami społecznymi a możliwościami zdrowotnymis. 97-114 

  Justyna Przybyło-Szlachta, Psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje otyłości i zaburzeń obrazu siebies. 115-122

  RECENZJE

  Katarzyna Gurczyńska-Sady, Człowiek jako słowo i ciało.W poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu,Universitas, Kraków 2013 (Ireneusz Ziemiński)s. 123-135

  Barbara Józefik, Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014 (Ewa Czerwińska-Jakimiuk)s. 136–138

  Religion long forgotten. The importance of religion in education towards civil society, red. Dariusz Stępkowski, Andrzej Murzyn, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014 (Piotr Stawiński)s. 139-142

  Antonina Sebesta, Etyka i ethos „ludzi gór”, Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich, Zakopane 2014 (Janusz A. Majcherek)s. 143-145

  AUTORZY, s.146

 • W stronę demografii zaangażowanej. Procesy demograficzne a problemy społeczne współczesnego świata
  Tom 6 Nr 2 (2014)

  Małgorzata KRYWULT-ALBAŃSKA (red.)

  SPIS TREŚCI

  WSTĘP

  Małgorzata Krywult-Albańska, Procesy demograficzne a problemy społeczne współczesnego świata, s. 5-9

  Małgorzata Krywult-AlbańskaDemographic processes and social issues in the contemporary worlds. 10-14

  KONTEKSTY

  Krystyna Kluzowa, Długoterminowa opieka domowa nad niesamodzielnymi seniorami w starzejącej się Europie, s. 15-33

  Monika Adamczyk, Proces starzenia się populacji szansą na wzmocnienie działalności woluntarystycznej i prywatnych przepływów międzypokoleniowych w społeczeństwie polskim, s. 34-52

  Elżbieta Nieroba, Starzenie się społeczeństwa a przyszłość muzeums. 53-63

  Dorota Nowalska-Kapuścik, Demograficzne determinanty wzorów zachowań konsumpcyjnych. Uprzywilejowani czy marginalizowani–rozważania o sytuacji konsumentów „trzeciego wieku” w kontekście globalizacji rynku, s. 64-85

  Anna Prokop, Natalia Ożegalska-Łukasik, Marketing społeczny a stygmatyzacja osób starszych z demencją i depresją oraz ich rodzin w wybranych krajach Europys. 86-106

  Marzena Kruk, Zaburzenia psychiczne migrantów – analiza socjologicznas. 107-121

  Maria A. Abramova, Galina S. Goncharova, Indigenous minority peoples of Russia:the dynamics of national policy, transformation of family and marriage relationss. 122-140

  Anton Lisnik, Katarina Greňová, Elimination of social inequalities as a prerequisite for reducing the risk of infectious diseasess. 141-155

  Małgorzata Krywult-Albańska, Wzrost demograficzny a perspektywy wyżywienia ludności świata. Zarys problemus. 156-171 

  VARIA

  Inga Subbotina, Demographic processes in Ukraine in the second half of the 20th – beginning of the 21st century in historical perspectives. 172-183

  Karolina Krupa-Kotara, Andrzej Więcław, Fundusz pielęgnacyjny – odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Propozycje zmians. 184-192

  RECENZJE

  Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Adam A. Zych, Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii.Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, 2013, ss. 411, s. 193-197

   

 • SECULARIZATION, DESECULARIZATION, POSTSECULARISM
  Tom 6 Nr 1 (2014)

  Michał WARCHALA (red.)

  CONTENTS

  PREFACE

  Michał Warchala, Wprowadzenie: Sekularyzacja jako źródło cierpieńs. 5-8

  Michał WarchalaIntroduction: Secularization and its discontentss. 9-12

  CONTEXTS

  Łukasz Kutyło, Między sekularyzacją a desekularyzacją. W poszukiwaniu globalnej teorii przemian religijnych/Between secularization and desecularization. Toward a global theory of religious change, s. 13-27

  Andrii Baumeister, Sekularyzacja i prawomocność Nowoczesności/Secularization and legitimacy of the Modern Age, s. 28-38

  Jennifer Guyver, Meaning under the Nova-Effect: The Role of Substantive and Functional Definitions in Charles Taylor’s A Secular Ages. 39-50

  Maria Rogińska, Sacrum ponowoczesne. Nauka i nowa duchowość w poszukiwaniu całości/The postmodern sacred. Science and spirituality in their search for the wholes. 51-68

  Stanisław Obirek, Pluralizacja, sekularyzacja, postsekularyzm/Pluralization, secularization, postsecularisms. 69-82

  Robert Borkowski, Teologia polityczna dżihadyzmu w perspektywie antropologii polityki/Jihadist political theology from the perspective of the anthropology of politicss. 83-98

  RESEARCH

  Panagiotis Pentaris, Religion, Secularism and Professional Practices. 99-109

  Erdem Damar, Complexities of the Secular/Islamic Divide and Multiple Secularisms in Turkey: The Anti-Capitalist Muslims in the ‘Gezi Park’ Protestss. 110-125

  Viktor Yelensky, Religion and Nation-Building in the Epoch.of Desecularization: The Case of Ukraine, s. 126-143

  Andrzej Gołąb, Poglądy wierzących i niewierzących. naukowców na to, jakie cechy przypisuje Bogu większość Polaków/What believer and non-believer Polish scholars think about the traits ascribed to God by the majority of Poles, s. 144-162

  Andrzej Pankalla, Anna Wieradzka, Ponowoczesna tożsamość religijna młodych Polaków z perspektywy koncepcji Jamesa Marcii i Koena Luyckxa/Young Poles’ religious identity from the perspective of J. Marcia’s and K. Luyckx’s conceptions of identity, s. 163-177

  COMMENTARIES AND REPORTS

  Piotr Stawiński „Filozofia na użytek publiczny” – rola nauk społecznych według Roberta N. Bellaha, s. 178-184

  Dorota Czakon,  Sprawozdanie z sympozjum Nowe oblicza duchowości (Kraków 28–29 X 2013), s. 185-186

  Authors, s.187

 • The Individual: Contexts, Relations, Research
  Tom 5 Nr 2 (2013)

  pod redakcją: Anny KARNAT-NAPIERACZ

  SPIS TREŚCI

  WSTĘP

  Anna Karnat-Napieracz, O wielowymiarowości jednostki, s. 5-8

  Pełny tekst

  Anna Karnat-NapieraczOn the Multi-dimensionalism of the Individual, s. 9-12

  Pełny tekst

   KONTEKSTY

  Petr Smirnow, Osobowość jako społeczny wymiar natury człowieka, s. 13-28

  Abstract    Streszczenie    Pełny tekst

  Tomasz Warczok, Iluzja „ja”. W stronę relacyjnego widzenia podmiotu działającego, s. 29-41

  Abstract    Streszczenie    Pełny tekst

  Marzenna Jakubczak, Koncepcja Ja w filozofii sankhja-jogi na tle tradycji zachodniej.Porównawcze zestawienie wybranych stanowisks. 42-53

  Abstract    Streszczenie    Pełny tekst

  Katarzyna Haremska, Indywidualizm, samotność, bunt. Koncepcja obywatelskiego nieposłuszeństwa Henry’ego Davida Thoreaus. 54-72

  Abstract    Streszczenie    Pełny tekst

  RELACJE I BADANIA 

  Ihsan Cetin, The Possibility of Multiculturalism in a Nation State: A Debate on Europe and the Millet Systems. 73-85

  Abstract    Streszczenie    Pełny tekst

  Ingrid Grosse, Individualisation and the Development of Voluntary Activitiess. 86-99

  Abstract    Streszczenie    Pełny tekst

  Ewelina Warumzer, Wzór idealnej randki a współczesne dążenie do doskonałego związkus. 100-116

  Abstract    Streszczenie    Pełny tekst

  Peter M. Jansson, An Explorative Single Case Study of the Therapist’s Perspectives on Power, Emotions and Identity Changes in Cognitive Behavior Therapy against Men’s Violence in Swedens. 117-134

  Abstract    Streszczenie    Pełny tekst

  Cahit Aslan, Ethnicity as a Social Movement. A Comparative Study on the Nusayrian and the Kurdish Ethnic Groups in Turkey, s. 135-152

  Abstract    Streszczenie    Pełny tekst

  RECENZJE

  Natalia V. Monakhowa, Oksana Zabuzhko’s 'Field Research in Ukrainian Sex' and Audre Lorde’s 'Zami: A New Spelling of My Name': Constructing Collective Women’s Identity through Autofictions. 153-164

  Pełny tekst

  Michał WarchalaRatowanie duchowości: Jürgen Habermas 'Między naturalizmem a religią', przeł. M. Pańków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 165-169

  Pełny tekst

  SPRAWOZDANIA

  Dorota CzakonPolityka młodzieżowa – problemy i perspektywy (Молодіжна політика: Проблеми та перспективи). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Drohobyczu, s. 170-174

  Pełny tekst

  KOMENTARZE

  Iryna Bochar, The Role of the Individual in the North American Security System, s. 175-184

  Pełny tekst

  Marta JuzaEwolucja pojęcia społeczności wirtualnej w naukach społecznych. W dwudziestą rocznicę ukazania się pracy Howarda Rheingolda 'The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier', s. 185-187

  Pełny tekst 

  Authors, s. 188